publicjobs.ie
Join Us on Facebook Join Us on Twitter Join Us on Twitter

English | Gaeilge

PAS | About The Public Appointments Service and publicjobs.ie

Faoin tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, a dtugtaí Oifig na gCeapachán Státseirbhíse agus na gCeapachán Poiblí uirthi roimhe seo, an soláthraí lárnach earcaíochta, measúnaithe agus roghnúcháin don Státseirbhís. Cuirimid seirbhísí earcaíochta agus comhairleachta ar fáil d'údaráis áitiúla, d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Gharda Síochána agus d'eagraíochtaí poiblí eile. Tá an eagraíocht ag forbairt de shíor agus in ionad iarratais a dhéanamh trí pháipéarachas, déantar iarratais anois ar líne, trí chóras den scoth ina n-úsáidtear teicneolaíocht nuálaíoch chun an próiseas earcaíochta a lárú agus a éascú tríd ár suíomh gréasáin www.publicjobs.ie.

Maidir le www.publicjobs.ie

Aithnítear gurab í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an eagraíocht earcaíochta is fearr do phoist sa tseirbhís phoiblí in Éirinn. Úsáidtear ár suíomh gréasáin www.publicjobs.ie go háirithe chun ár ngnó a bhainistiú agus a sholáthar. Baineann iarrthóirí a bhfuil suim acu dul isteach sa tseirbhís phoiblí úsáid chuimsitheach as publicjobs.ie. Tá sé mar aidhm ag an suíomh gréasáin seo saoráid chuimsitheach ar líne den scoth a chur ar fáil, atá furasta a úsáid ag cliaint agus ag iarrthóirí.

Ár Misean

Lorgóidh muid iarrthóiri ar ardchaigheán do phoist as státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí agus cuirfidh muid ar chumas sheirbhísigh phoiblí astriú i rannóga agus idir rannóga de réir riachtanais na gcliant, rud a chinnteoidh go gcuirtear seirbhísí éigeantacha uile ar fáil ar shlí níos éifeachtaí agus níos cuí.

Ár Seirbhísí

Cuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí na príomhsheirbhísí seo ar fáil:

 • Earcaíocht do phoist sa Státseirbhís
 • Earcaíocht ar son roinnt post sinsearach sna hÚdaráis Áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Cuanta, Boird Iascaigh agus Coistí Gairmoideachais.
 • Iarrthóirí a roghnú ar son ardú céime laistigh den Státseirbhís trí thrialacha roghnaithe idir-rannach agus agallaimh.
 • Cabhair a thabhairt do rannóga eile san earnáil phoiblí, mar shampla, Ionad Gairme na nAltraí, le hearcaíocht oscailte.
 • Cabhair a thabhairt do Choistí Ceapacháin Ardleibhéil i gceapacháin sa Státseirbhís a dhéanamh, trí réamhagallaimh a reáchtáil, mar shampla.
 • Earcaíocht, comhairleacht agus traenáil d'eagraíochtaí na gcliaint agus do chomhlachtaí poiblí a chur ar fáil.

 • AN tACHT um RIALÚ STOCAIREACHTA

  Síníodh an tAcht um Rialú Stocaireachta i mí Mhárta 2015.  Thosaigh an tAcht um Rialú Stocaireachta 2015 (uimh. 5 de 2015) (an tAcht) ar an 1 Meán Fómhair 2015.

  Tá Oifigigh Phoiblí ainmnithe faoi réir ag rialacha maidir le stocaireacht a chlárú agus a thuairisciú.  Ní mór dóibh siúd a dhéanann stocaireacht na hidirghníomhaíochtaí a tharlaíonn a thuairisciú, de réir An Achta um Rialú Stocaireachta 2015.

  Sonraí na nOifigeach Poiblí Ainmnithe don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

  Ainm EagrúGrád
  Fiona TierneyAn tSeirbhís um Cheapacháin PhoiblíPríomhoifigeach Feidhmiúcháin

  Ról agus Freagrachtaí:
  Tá an Fheidhmeannacht Chorparáideach freagrach as beartas an Bhoird, straitéis, bainistíocht agus oibriú na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a chur i bhfeidhm tríd an Phríomhfheidhmeannach.

  Tá an Príomhfheidhmeannach freagrach as:
  a) ráiteas straitéise a ullmhú agus a thabhairt don Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le halt b de rannán 4(1) den Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997;

  b) bainistíocht a dhéanamh agus go ginearálta baill foirne, riarachán agus gnó de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a rialú;

  c) aon fheidhm eile a thabharfaí dó/di faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 nó de réir mar a shocródh an Bord;

  d) a bheith mar cheadúnaí earcaíochta don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí;

  e) plean straitéise don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a cheapadh chun go scrúdóidh agus go molfaidh an Bord é sula gcuirtear chuig an Aire é;

  f) a bheith mar Oifigeach Cuntasaíochta do chuntais leithghabhála na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí mar gheall ar Achtanna  Roinn an Státchiste agus Iniúchta 1866 agus 1921 agus d'Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Leasú) 1993;

  g) aon eolas a theastódh ón Bhord ó am go ham maidir lena f(h)eidhmeanna a chomhlíonadh, a thabhairt don Bhord de réir mar a theastódh ón bhord ó am go ham;

  h) tuairisciú ó am go ham don Bhord agus uaireanta comhairle a thabhairt don Bhord faoi cheisteanna ábhartha;

  i) a c(h)uid feidhmeanna a chomhlíonadh mar Cheannasaí den Oifig Sceidealaithe faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí 1997 (leasaithe de réir Cuid 1  de Sceideal 2;

  j) dualgais eile de chuid na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a chomhlíonadh de réir mar a shocróidh an Bord;

  k) dul i gcomhairle leis an Ard-Rúnaí cuí i Roinn an Stáit  mar is cuí do cheapacháin shinsearacha ainmnithe;

  l) teacht os comhair Choiste Oireachtais má fhaightear iarratas scríofa uaidh, chun cuntas a thabhairt faoi riarachán ginearálta na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí de réir mar a theastódh ó Choiste dá leithéid.
   
  Beidh an Príomhfheidhmeannach (agus a b(h)aill foirne) freagrach as cumarsáid a dhéanamh leis an phobal i gcoitinne agus leis na meáin faoi bheartas nó faoi fhorbairtí eile san eagraíocht, lena n-áirítear sa chás gur chuir an Bord forbairtí dá leithéid le chéile.


  Clár Stocaireachta
  Is féidir an Clár Stocaireachta a fháil ag www.lobbying.ie

  Ár dTiomantas Duit

  • Tá an Oifig seo tiomanta ar sheirbhís ar ardchaighdeán do chustaiméirí.
  • Tá sé mar sprioc againn déileáil le custaiméirí go gairmiúil, go cothrom, go neamhchlaonta, le meas agus le hurraim.
  • Forbraíodh ár gCairt Chustaiméara tar éis dul i gcomhairle le custaiméirí de gach cineál. Féach ar an Chairt Chustaiméara

   

Bronntaí
Bronntaí