publicjobs.ie
Join Us on Facebook Join Us on Twitter Join Us on Twitter

English | Gaeilge

Fúinn

Faoin tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, a dtugtaí Oifig na gCeapachán Státseirbhíse agus na gCeapachán Poiblí uirthi roimhe seo, an soláthraí lárnach earcaíochta, measúnaithe agus roghnúcháin don Státseirbhís. Cuirimid seirbhísí earcaíochta agus comhairleachta ar fáil d'údaráis áitiúla, d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, don Gharda Síochána agus d'eagraíochtaí poiblí eile. Tá an eagraíocht ag forbairt de shíor agus in ionad iarratais a dhéanamh trí pháipéarachas, déantar iarratais anois ar líne, trí chóras den scoth ina n-úsáidtear teicneolaíocht nuálaíoch chun an próiseas earcaíochta a lárú agus a éascú tríd ár suíomh gréasáin www.publicjobs.ie.

Maidir le www.publicjobs.ie

Aithnítear gurab í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí an eagraíocht earcaíochta is fearr do phoist sa tseirbhís phoiblí in Éirinn. Úsáidtear ár suíomh gréasáin www.publicjobs.ie go háirithe chun ár ngnó a bhainistiú agus a sholáthar. Baineann iarrthóirí a bhfuil suim acu dul isteach sa tseirbhís phoiblí úsáid chuimsitheach as publicjobs.ie. Tá sé mar aidhm ag an suíomh gréasáin seo saoráid chuimsitheach ar líne den scoth a chur ar fáil, atá furasta a úsáid ag cliaint agus ag iarrthóirí.

Ár Misean

Lorgóidh muid iarrthóiri ar ardchaigheán do phoist as státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí agus cuirfidh muid ar chumas sheirbhísigh phoiblí astriú i rannóga agus idir rannóga de réir riachtanais na gcliant, rud a chinnteoidh go gcuirtear seirbhísí éigeantacha uile ar fáil ar shlí níos éifeachtaí agus níos cuí.

Ár Seirbhísí

Cuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí na príomhsheirbhísí seo ar fáil:

  • Earcaíocht do phoist sa Státseirbhís
  • Earcaíocht ar son roinnt post sinsearach sna hÚdaráis Áitiúla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Údaráis Cuanta, Boird Iascaigh agus Coistí Gairmoideachais.
  • Iarrthóirí a roghnú ar son ardú céime laistigh den Státseirbhís trí thrialacha roghnaithe idir-rannach agus agallaimh.
  • Cabhair a thabhairt do rannóga eile san earnáil phoiblí, mar shampla, Ionad Gairme na nAltraí, le hearcaíocht oscailte.
  • Cabhair a thabhairt do Choistí Ceapacháin Ardleibhéil i gceapacháin sa Státseirbhís a dhéanamh, trí réamhagallaimh a reáchtáil, mar shampla.
  • Earcaíocht, comhairleacht agus traenáil d'eagraíochtaí na gcliaint agus do chomhlachtaí poiblí a chur ar fáil.

Ár dTiomantas Duit

  • Tá an Oifig seo tiomanta ar sheirbhís ar ardchaighdeán do chustaiméirí.
  • Tá sé mar sprioc againn déileáil le custaiméirí go gairmiúil, go cothrom, go neamhchlaonta, le meas agus le hurraim.
  • Forbraíodh ár gCairt Chustaiméara tar éis dul i gcomhairle le custaiméirí de gach cineál. Féach ar an Chairt Chustaiméara

 

Bronntaí
Bronntaí