Eolas faoi Dheiseanna do Chéimithe
leis an tSeirbhís Phoiblí agus an Státseirbhís


Réamhrá

Tá deiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí curtha in oiriúint le céad glúin eile cheannairí na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí a spreagadh, dúshlán a chur rompu agus tacaíocht a thabhairt dóibh.

Mar Chéimí, beidh an deis agat a bheith ag obair ar thionscadail a chabhróidh le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch na hÉireann. Más duine thú a bhaineann taitneamh as obair dhúshlánach agus má chreideann tú i gcoincheap na seirbhíse poiblí, is féidir go mbeadh post do Chéimithe oiriúnach duit.

Tá daoine a bhain céim amach agus atá díograiseach, uaillmhianach agus tiomanta agus a bhfuil an cumas iontu freagrachtaí ard-leibhéil thar réimse seirbhísí poiblí a bhainistiú á lorg againn.


Tá an éagsúlacht tábhachtach dúinn. Tuigimid an luach a bhaineann le taithí dhifriúil, le cáilíochtaí agus dearcthaí éagsúla maidir le seirbhís phoiblí a fhreastalaíonn ar gach duine in Éirinn a chruthú.

Is fostóir comhionannais í an tSeirbhís Phoiblí. Cuirimid fáilte roimh iarrthóirí a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tuigimid go gcuireann lucht saothair a thugann léargas ar an tsochaí go dearfach leis an ionad oibre agus leis an obair a dhéanaimid.

Buail lenár nDaoine

 • Mary Caffrey
  An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

 • Aaron O'Suillivan
  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

 • David Caffrey
  An Roinn Airgeadais

  Eolas faoinár nDeiseanna do Chéimithe

  Tá tuilleadh eolais faoi gach sraith iarratais ar fáil thíos


  Gnó agus Airgeadais
  Dúnta Anois

  Acmhainní Daonna
  Dúnta Anois

  Gach Disciplín (Iontráil Ghinearálta)
  Dúnta Anois

  Anailísithe Beartais Sláinte
  Dúnta Anois

  Eacnamaithe
  Ag dúnadh ar an
  21 Deireadh Fómhair 2021

  Conas Iarratas a Dhéanamh

  Le tuilleadh eolais faoi phróisis iarratais agus earcaíochta, féach, le do thoil, ar na deiseanna aonair thuas. Bí ar an eolas, le do thoil, nach nglacfar le hiarratais tar éis an dáta dúnta. Leis na sonraí uilig a fháil, féach, le do thoil, ar an Leabhrán Eolais don Deis ar leith do Chéimithe a bhfuil suim agat cur isteach uirthi.

  Foghlaim agus Forbairt


  Tá rath na seirbhíse poiblí ag brath ar na daoine atá ag obair linn, agus tá forbairt scileanna an fhostaí fíorthábhachtach lena chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí ar bhonn leanúnach. Spreagtar gach fostaí chun uas-sciliú a dhéanamh ar bhonn leanúnach agus chun tabhairt faoi thionscadail a thagann leis na cuspóirí atá leagtha amach ina bpleananna forbartha pearsanta, mar a shocraigh siad iad lena mbainisteoir.

  Ina theannta sin, tá roinnt clár ar leith ann a dhíríonn ar thacaíocht a thabhairt d’fhoglaim agus d’fhorbairt an fhostaí ar fud na ranna Rialtais éagsúla, cosúil le Forbairt Ghairmiúil Leanúnach den Scoth (FGLS) do chéimithe a théann isteach i sraitheanna gairmiúla, cosúil le heacnamaithe i Seirbhís Eacnamaíochta agus Mheastóireachta Rialtas na hÉireann (SEMRÉ).

  Áiseanna Úsáideacha

  Cliceáil ar an gcuid ábhartha thíos le tuilleadh eolais a fháil

  Mol Eolais

  Comhairle faoi Iarratais

  Botúin ar chóir duit a sheachaint i d’Agallamh Físe

  Príomhnodanna le cabhrú leat ullmhúchán a dhéanamh d’Agallamh Físe