Eolas faoi Dheiseanna do Chéimithe
mar Anailísithe Beartais Sláinte


Faoin Ról

Mar chéimí a bhfuil suim agat sa tsraith sláinte ag leibhéal an Oifigigh Riaracháin, tabharfaidh tú faoi anailís beartais le cur le forbairt maidir le beartas agus reachtaíocht sláinte agus cúraim shóisialta atá bunaithe ar fhianaise. Is féidir go gcuirfeá tacaíocht ar fáil don lucht ardbhainistíochta maidir leis na polasaithe seo agus go ndéanfá teagmháil le páirithe leasmhara i Ranna agus i ngníomhaireachtaí Sláinte. Anois is arís, is féidir go mbeifeá freagrach as foireann bheag a bhainistiú.

Le bheith incháilithe don ról seo, ní mór duit bunchéim onóracha den chéad nó den dar grád a bheith agat in ábhar a bhaineann leis an tsláinte nó leis an gcúram sóisialta. Ní mór do Chomhairle na nDochtúirí Leighis, don Chomhairle Fiaclóireachta, do Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, do Chumann Cógaiseoirí na hÉireann nó do CORU rialú a dhéanamh air seo nó sa tsláinte, sa chúram sóisialta nó i mbainistiú an chúraim sláinte. Ní mór duit a bheith in ann na hinniúlachtaí atá leagtha amach don ról seo a léiriú:

Tuarastal:  c. €33,053

Saoire Bhliantúil:   25 Lá

Grád:   Oifigeach Riaracháin

Ionad:   Baile Átha Cliath

Dáta Oscailte:   01/10/2021

Dáta Dúnta:   07/10/2021

Taithí mar Anailísí Beartais Sláinte


Liam Hawkes
Anailísí Beartais Sláinte - Oifigeach Riaracháin

Tar éis dom staidéar a dhéanamh ar an tSíceolaíocht i gColáiste na Tríonóide, chuaigh mé isteach san Aonad Beartais, Straitéise agus Comhtháthaithe le cabhrú le caighdeáin beartais a fhorbairt agus a chothú. Tá obair déanta agam ar bheartas speisialaithe cosúil le hAonaid Cóireála d’Ionsaithe Gnéis, an Tascfhórsa um Shláinte na mBan agus, le déanaí, ar an bhfreagairt ar Covid-19.

Is dúshlán agus is pribhléid é an deis a bheith agam obair a dhéanamh ar ábhair chomh tábhachtach sin go luath i mo ghairm. Braithim go bhfuilim ceangailte leis an taithí laethúil a bhíonn ag daoine ar fud na hÉireann.

Tríd an gClár Forbartha do Chéimithe, d’fhoglaim mé faoi réimse topaicí, lena n-áirítear cúrsaí parlaiminte, dréachtú reachtaíochta agus forbairt beartais. Thug mé faoin bhforbairt phearsanta chomh maith trí chúrsaí bunaithe ar Bhainistiú Tionscadal agus ar Óráidí a Scríobh, mar aon le cáilíochtaí foirmiúla; táim i mbun staidéir anois do Chéim Mháistreachta Pháirtaimseartha.
Juliet Relihan
Oifigeach Riaracháin
An tAonad um Choraintín i Saoráidí Ainmnithe, An Roinn Sláinte

Ó thosaigh mé sa Roinn, tugadh a lán deiseanna dom páirt a ghlacadh i dtionscadail san aonad agus comhoibriú le comhghleacaithe díograiseacha a bhfuil taithí acu. Tugaim tacaíocht maidir le freagairt na Ranna ar phaindéim COVID-19. Baineann mo ról le Coraintín Éigeantach in Óstáin.

Go sonrach, bíonn na nithe seo a leanas i gceist: faisneis a bhainistiú, eolas a dhréachtú maidir le Coraintín Éigeantach in Óstáin, ceisteanna parlaiminte a bhainistiú agus eolas a scaipeadh chuig páirtithe leasmhara.

Lean mé orm ag foghlaim trí chúrsaí a dhéanamh, agus chabhraigh sé sin liom socrú isteach sa ról agus tuiscint mhaith a fháil ar ghnéithe nua oibre. Rinne mé cúrsaí sna réimsí seo a leanas: Seirbhísí Sláinte, Cathaoirleacht Éifeachtach a dhéanamh ar Chruinnithe, agus Scileanna Ceannaireachta a Fhorbairt. Toisc go mbíonn cúrsaí ar fáil, tá mé cinnte go mbeidh an deis agam i gcónaí a chinntiú go bhfuil mo chuid scileanna cothrom le dáta.An Próiseas Iarratais agus Earcaíochta

Sula gcuireann tú iarratas isteach, bí cinnte, le do thoil, go ndeimhníonn tú go bhfuil tú incháilithe dár bhFeachtas do Dheiseanna do Chéimithe. Is féidir leat seo a dhéanamh tríd an gcuid den Leabhrán Eolais a bhaineann le cáilitheacht agus na Ceisteanna Coitianta thíos a léamh.

Beidh na céimeanna seo a leanas mar chuid den phróiseas iarratais agus earcaíochta. Ag brath ar líon na n-iarratas a fhaightear, is féidir go mbeidh gnéithe éagsúla eile i gceist sa phróiseas roghnaithe chomh maith.

Céim 1

Cláraigh ar publicjobs.ie – bí cinnte, le do thoil, go mbaineann tú úsáid as do sheoladh ríomhphoist pearsanta ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat le linn staideanna uilig an phróisis rognnaithe.

Céim 2

Cliceáil ar  "Déan Iarratas Anois" do Dheiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís (Anailísí Beartais Sláinte)

Céim 3

Déan an fhoirm iarratais (Foirm Ghréasáin) a chomhlíonadh roimh an dáta dúnta, 3i.n. ar an Déardaoin 7 Deireadh Fómhair 2021. Bí cinnte, le do thoil, go bhfuil d’ainm iarrthóra, do UA agus an tsraith/na sraitheanna a roghnaigh tú i gceart sula gcuireann tú an t-iarratas isteach.

Céim 4

Féach ar d’iarratas comhlíonta sa táb ar a dtugtar ‘M’Iarratais’ ar do phróifíl publicjobs.ie

Céim 5

Adhmháil - Ba chóir go bhfaighidh tú admháil laistigh de 2 lá oibre ón lá ar chuir tú d’iarratas isteach.

Céim 6

Staid 1 - Cuireadh chuig Measúnú ar Líne agus an Measúnú a chomhlíonadh (go déanach i mí Dheireadh Fómhair).

Céim 7

Staid 2 - Cuireadh chuig Agallamh Físe agus Agallamh Físe a chríochnú (lár mhí na Samhna).

Céim 8

Staid 3 - Cuireadh chuig Ionad Measúnaithe (Zoom) agus measúnuithe a chríochnú (go luath i mí na Nollag)

Leabhrán Eolais

Le heolas níos doimhne faoin ról a fháil, léigh an Leabhrán Eolais sula gcuireann tú isteach ar an ról seo.Ceisteanna Coitianta