Eolas faoi Dheiseanna do
Chéimithe i nGach Disciplín


Faoin Ról

Cuirtear fáilte roimh chéimithe i ngach disciplín cur isteach ar an tsraith Ghinearálta do chéimithe ina dtiocfaidh deiseanna chun cinn, is cosúil, i roinnt Ranna agus Oifigí Rialtais sa Státseirbhís. Mar chuid den ról seo, bheadh ról ríthabhachtach agat i bhfoirmiú polasaithe agus straitéise a bhaineann le ceisteanna eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta.

Beidh deis ag na hiarrthóirí a cheapfar athruithe a chur i bhfeidhm sa Státseirbhís agus cabhrú le tír atá ag athrú a mhúnlú. Is féidir go dtiocfadh róil chun cinn d’fheidhmeanna tacaíochta cosúil le Bainistíocht Saoráidí agus Gnóthaí Corparáideacha.

Tuarastal:  c. €33,053

Saoire Bhliantúil:   25 Lá

Grad:   Oifigeach Riaracháin

Ionad:   Baile Átha Cliath

Dáta Oscailte:   01/10/2021

Dáta dúnta:   07/10/2021

Táithí an Chéimí

 • you tube video about Mary

  Mary Caffrey
  An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

 • you tube video about Aaron

  Aaron O'Suillivan
  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
  Catherine Egan
  Oifigeach Riaracháin
  An Oifig um Bhainistiú Athruithe Straitéiseach, An Garda Síochána

  Sula ndeachaigh mé isteach sa Gharda Síochána, bhain mé céim agus dhá Mháistreacht amach agus bhí mé ag staidéar i mBaile Átha Cliath, i Manchain agus in Birmingham. Tá mo ról an-suimiúil. Déanaim prionsabail fhollasacha de mholtaí ardleibhéil le póilíneacht éifeactach a chinntiú agus lena chinntiú go gcloítear le cearta daonna. Ina a theannta sin, cuirim tuairiscí ar fáil d’fhorais maoirseachta póilíneachta, déanaim anailís ar chreataí dlí agus ullmhaím páipéir eolais, agus déanaim seo ar fad agus mé ag cur dea-chleachtais chun cinn san eagraíocht. Ní stopann an obair riamh, ach is aoibhinn liom í.

  Déanaim difríocht i mo phost, rud a thugann sásamh dom, ach bíonn an deis agam cur le mo chuid scileanna féin chomh maith. Tá cláir taighde á stiúradh agam anois le fianaise dár modhanna a chur le chéile; ag obair le ranna rialtais agus comhlachtaí reachtúla eile, ag cur le m’eolas ar chearta daonna agus ar an míchumas.

  Táim ag obair laistigh d’fheidhmiú inmheánach an daonlathais in Éirinn. Rachadh sé crua orm teacht ar áit níos fearr chun a bheith ag foghlaim faoin gcomhionannas agus faoi chearta daonna agus chun fíorathruithe a chur i bhfeidhm ar an talamh.

  An Próiseas Iarratais agus Earcaíochta

  Sula gcuireann tú iarratas isteach, bí cinnte, le do thoil, go ndeimhníonn tú go bhfuil tú incháilithe dár bhFeachtas do Dheiseanna do Chéimithe. Is féidir leat seo a dhéanamh tríd an gcuid sa Leabhrán Eolais a bhaineann le cáilitheacht a léamh ina hiomláine.

  Beidh na céimeanna seo a leanas mar chuid den phróiseas iarratais agus earcaíochta. Ag brath ar líon na n-iarratas a fhaightear, is féidir go mbeidh gnéithe éagsúla eile i gceist sa phróiseas roghnaithe chomh maith.

  Céim 1

  Cláraigh ar publicjobs.ie – bí cinnte, le do thoil, go mbaineann tú úsáid as do sheoladh ríomhphoist pearsanta ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat le linn staideanna uilig an phróisis rognnaithe.

  Céim 2

  Cliceáil ar "Déan Iarratas Anois" do Dheiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís (Ginearálta)

  Céim 3

  Déan an fhoirm iarratais (Foirm Ghréasáin) a chomhlíonadh roimh an dáta dúnta, 3i.n. ar an Déardaoin 7 Deireadh Fómhair 2021. Bí cinnte, le do thoil, go bhfuil d’ainm iarrthóra, do UA agus an tsraith/na sraitheanna a roghnaigh tú i gceart sula gcuireann tú an t-iarratas isteach.

  Céim 4

  Féach ar d’iarratas comhlíonta sa táb ar a dtugtar ‘M’Iarratais’ ar do phróifíl publicjobs.ie

  Céim 5

  Adhmháil - Ba chóir go bhfaighidh tú admháil laistigh de 2 lá oibre ón lá ar chuir tú d’iarratas isteach.

  Céim 6

  Staid 1 - Cuireadh chuig Measúnú ar Líne agus an Measúnú a chomhlíonadh (go déanach i mí Dheireadh Fómhair).

  Céim 7

  Staid 2 - Cuireadh chuig Agallamh Físe agus Agallamh Físe a chríochnú (lár mhí na Samhna).

  Céim 8

  Staid 3 - Cuireadh chuig Ionad Measúnaithe (Zoom) agus measúnuithe a chríochnú (go luath i mí na Nollag)

  Leabhrán Eolais

  Le heolas níos doimhne faoin ról a fháil, léigh an Leabhrán Eolais sula gcuireann tú isteach ar an ról seo.
  Ceisteanna Coitianta