Eolas faoi Dheiseanna do Chéimithe
i Gnó agus Airgeadas


Faoin Ról

Mar chéimí le Gnó agus Airgeadas, cuirfidh tú comhairle maidir le beartas ar fáil le tacaíocht a thabhairt do chuspóirí beartais eacnamaíocha agus sóisialta an Rialtais. Is féidir go mbeifeá freagrach as reachtaíocht airgeadais a dhréachtú, faisnéis a thabhairt don lucht ardbhainistíochta agus d’airí maidir le beartas airgeadais, monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar fheidhmiú airgeadais agus comhairle a thabhairt maidir le forbairtí airgeadais náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Le bheith incháilithe don ról seo, ní mór duit bunchéim onóracha den chéad nó den dara grád, agus Gnó, Eacnamaíocht, Cuntasaíocht nó ábhar airgeadais déanta mar phríomhábhar i scrúdú deiridh na céime. Tá tú incháilithe chomh maith má tá tú cáilithe mar Chuntasóir agus i do bhall d’fhoras aitheanta cuntasóirí agus más féidir leat na príomhinniúlachtaí don ról seo a léiriú.

Tuarastal:  c. €33,053

Saoire Bhliantúil:   25 Lá

Ionad:   Baile Áthe Cliath

Dáta Oscailte:   01/10/2021

Dáta Dúnta:   07/10/2021

Taithí an Oifigigh le Gnó agus Airgeadas


David Caffrey
An Roinn AirgeadaisAn Próiseas Iarratais agus Earcaíochta

Sula gcuireann tú iarratas isteach, bí cinnte, le do thoil, go ndeimhníonn tú go bhfuil tú incháilithe dár bhFeachtas do Dheiseanna do Chéimithe. Is féidir leat seo a dhéanamh tríd an gcuid den Leabhrán Eolais a bhaineann le cáilitheacht agus na Ceisteanna Coitianta thíos a léamh.

Le hiarratas a chur isteach ar an bhfeachtas seo, beidh ort Foirm Iarratais Chaighdeánach ar Líne a chomhlíonadh. Iarrfar ort ansin Foirm Mhionsonraithe Iarratais Ar Líne a chomhlíonadh. Ag brath ar líon na n-iarratas a fhaightear, is féidir go mbeidh gnéithe éagsúla eile i gceist sa phróiseas roghnaithe, ach beidh na nithe seo a leanas san áireamh sa phróiseas:

Céim 1

Cláraigh ar publicjobs.ie – bí cinnte, le do thoil, go mbaineann tú úsáid as do sheoladh ríomhphoist pearsanta ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat le linn staideanna uilig an phróisis rognnaithe.

Céim 2

Cliceáil ar "Déan Iarratas Anois" do Dheiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís.

Céim 3

Déan an fhoirm iarratais (Foirm Ghréasáin) a chomhlíonadh roimh an dáta dúnta, 3i.n. ar an Déardaoin 8 Deireadh Fómhair 2021.  Bí cinnte, le do thoil, go bhfuil d’ainm iarrthóra, do UA agus an tsraith/na sraitheanna a roghnaigh tú i gceart sula gcuireann tú an t-iarratas isteach.

Céim 4

Féach ar d’iarratas comhlíonta sa táb ar a dtugtar ‘M’Iarratais’ ar do phróifíl publicjobs.ie

Céim 5

Adhmháil - Ba chóir go bhfaighidh tú admháil laistigh de 2 lá oibre ón lá ar chuir tú d’iarratas isteach.

Céim 6

Staid 1 - Cuireadh chuig Measúnú ar Líne agus an Measúnú a chomhlíonadh (go déanach i mí Dheireadh Fómhair).

Céim 7

Staid 2 - Cuireadh chuig Agallamh Físe agus Agallamh Físe a chríochnú (lár mhí na Samhna).

Céim 8

Staid 3 - Cuireadh chuig Ionad Measúnaithe (Zoom) agus measúnuithe a chríochnú (go luath i mí na Nollag).

Leabhrán Eolais

Le heolas níos doimhne faoin ról a fháil, léigh an Leabhrán Eolais sula gcuireann tú isteach ar an ról seo.
Ceisteanna Coitianta