Eolas faoi Dheiseanna do Chéimithe i Gnó agus Airgeadas 2022


Faoin Ról

Mar chéimí le Gnó agus Airgeadas, cuirfidh tú comhairle maidir le beartas ar fáil le tacaíocht a thabhairt do chuspóirí beartais eacnamaíocha agus sóisialta an Rialtais. Is féidir go mbeifeá freagrach as reachtaíocht airgeadais a dhréachtú, faisnéis a thabhairt don lucht ardbhainistíochta agus d’airí maidir le beartas airgeadais, monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar fheidhmiú airgeadais agus comhairle a thabhairt maidir le forbairtí airgeadais náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Le bheith incháilithe don ról seo, ní mór duit bunchéim onóracha den chéad nó den dara grád, agus Gnó, Eacnamaíocht, Cuntasaíocht nó ábhar airgeadais déanta mar phríomhábhar i scrúdú deiridh na céime. Tá tú incháilithe chomh maith má tá tú cáilithe mar Chuntasóir agus i do bhall d’fhoras aitheanta cuntasóirí agus más féidir leat na príomhinniúlachtaí don ról seo a léiriú.

Tuarastal:  c. €33,889

Saoire Bhliantúil:   25 Lá

Ionad:   Baile Áthe Cliath

Dáta Oscailte:   11/03/2022

Dáta Dúnta:   31/03/2022

Taithí an Oifigigh le Gnó agus AirgeadasJack Neilan O’Connor
An Roinn Airgeadais

Mar OR san Aonad um an Stát a Mhaoiniú sa Rannóg Bhaincéireachta, is ball den fhoireann teagmhála le Gníomhaireacht Bhainistíochta an Chiste Náisiúnta (NTMA) - Oifig Bhainistíochta Fiachais na hÉireann - mé. Táim páirteach i ndualgais an Aire Airgeadais maidir leis an NTMA faoi na hAchtanna NTMA a bhainistiú.

Is post an-leathan é seo agus thug sé deis dom dul i ngleic le topaicí agus ceisteanna náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Tá an-éagsúlacht san phost. Uaireanta, bím ag obair ar iarratais ar chead an Aire maidir le hiasachtaí do thionscadail mhóra, uaireanta eile bím i dteagmháil le NTMA maidir le fiachas náisiúnta na hÉireann, agus uaireanta eile arís, bím ag obair ar réimsí a bhaineann leis an ngníomhú ar son na haeráide, m.sh. glasbhannaí a eisiúint.

Tá sé an-suimiúil léargas ar fháil trína bheith ag obair le hinstitiúidí Eorpacha agus idirnáisiúnta, m.sh. an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta.Brian Dooley
An Roinn Airgeadais

Nuair a ghlac mé páirt san fheachtas seo, bhí an-áthas orm a thabhairt faoi deara go mbeinn in ann leas a bhaint as cóirocht réasúnta. Mar dhuine uathach, bheadh deacrachtaí agam le cuid mhaith den phróiseas earcaíochta. Le cabhair ó oifigeach míchumais publicjobs.ie, bhí mé in ann leas a bhaint as cóiríocht réasúna, m.sh. am breise do thrialacha inniúlachta. Cé go mb’fhéidir go mbeinn in ann na ceisteanna a fhreagairt, tá sé tábhachtach dom go leor ama a fháil chun dul i ngleic leo.

Bhí cead agam na freagraí ar cheisteanna inniúlacha a thabhairt roimh ré. Bhí orm mo chuid scileanna a léiriú fós, ach ar bhealach a bhí cothrom agus réasúnta do dhuine nach ndéanann agallamh sa chaoi chéanna is a dhéanann daoine eile iad.

Thug mo phost deis dom freagracht a ghlacadh agus an cineál oibre a bhí mé ag iarraidh a dhéanamh i réimse na hanailíse beartais a dhéanamh.

An Próiseas Iarratais agus Earcaíochta

Sula gcuireann tú iarratas isteach, bí cinnte, le do thoil, go ndeimhníonn tú go bhfuil tú incháilithe dár bhFeachtas do Dheiseanna do Chéimithe. Is féidir leat seo a dhéanamh tríd an gcuid den Leabhrán Eolais a bhaineann le cáilitheacht agus na Ceisteanna Coitianta thíos a léamh.

Le hiarratas a chur isteach ar an bhfeachtas seo, beidh ort Foirm Iarratais Chaighdeánach ar Líne a chomhlíonadh. Iarrfar ort ansin Foirm Mhionsonraithe Iarratais Ar Líne a chomhlíonadh. Ag brath ar líon na n-iarratas a fhaightear, is féidir go mbeidh gnéithe éagsúla eile i gceist sa phróiseas roghnaithe, ach beidh na nithe seo a leanas san áireamh sa phróiseas:

Céim 1

Cláraigh ar publicjobs.ie – bí cinnte, le do thoil, go mbaineann tú úsáid as do sheoladh ríomhphoist pearsanta ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat le linn staideanna uilig an phróisis rognnaithe.

Céim 2

Cliceáil ar "Déan Iarratas Anois" do Dheiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís.

Céim 3

Déan an fhoirm iarratais (Foirm Ghréasáin) a chomhlíonadh roimh an dáta dúnta, 3i.n. ar an Déardaoin 31 Márta 2022.  Bí cinnte, le do thoil, go bhfuil d’ainm iarrthóra, do UA agus an tsraith/na sraitheanna a roghnaigh tú i gceart sula gcuireann tú an t-iarratas isteach.

Céim 4

Féach ar d’iarratas comhlíonta sa táb ar a dtugtar ‘M’Iarratais’ ar do phróifíl publicjobs.ie

Céim 5

Adhmháil - Ba chóir go bhfaighidh tú admháil laistigh de 2 lá oibre ón lá ar chuir tú d’iarratas isteach.

Céim 6

Staid 1 - Cuireadh chuig Measúnú ar Líne agus an Measúnú a chomhlíonadh (go déanach i mí Aibreáin).

Céim 7

Staid 2 - Cuireadh chuig Agallamh Físe agus Agallamh Físe a chríochnú (Meitheamh).

Céim 8

Staid 3 - Cuireadh chuig Ionad Measúnaithe (Zoom) agus measúnuithe a chríochnú (go luath i mí na Nollag).

Leabhrán Eolais

Le heolas níos doimhne faoin ról a fháil, léigh an Leabhrán Eolais sula gcuireann tú isteach ar an ról seo.
Ceisteanna Coitianta