Feabhas sa tSeirbhís Phoiblí

Bronntaí


Tá an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí tiomanta do fheabhas, nuálaíocht agus forbairt gairme a chur chun cinn. Tá deiseanna againn oibriú ar thionscadail shuimiúla, feabhas a bhaint amach i réimsí difriúla oibre agus treo do ghairme a fhorbairt i réimsí éagsúla.


Léiríonn eachtraí éagsúla an rath, an chruthaitheacht agus an feabhas a sholáthraíonn státseirbhísigh trí thionscadail nuálacha a athraíonn go mór an tslí a sholáthraímid seirbhísí don phobal. Tá na nithe seo san áireamh:

  • Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse
  • Clár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís
  • Gradaim Feabhais i Rialtas Áitiúil

Taispeánann na gradaim seo roinnt de na tionscadail inspioráideacha a bhfuil státseirbhísigh páirteach iontu agus léiríonn siad an tionchar suntasach is féidir leat a chur i bhfeidhm chomh maith leis an obair mhaith agus dhúshlánach atá ar fáil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.


Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse


Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse


Ócáid bhliantúil is ea Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse a aithníonn feabhas, dea-chleachtas agus nuálaíocht sa tseirbhís phoiblí.

Cuireann na gradaim tiomantas agus gaisce chun cinn i measc bhaill foirne agus léiríonn siad fiontar i mbeartas agus i seirbhís sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Sa liosta thíos tá sampla de thionscadail ón bhliain 2017 a léiríonn réimse na dtionscadal a bhí ar siúl ag na rannóga éagsúla sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.


Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse 2018

Tá liosta thíos de roinnt de bhuaiteoirí Ghradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse 2018:

Gradam: Tionscadal Athnuachana na Státseirbhíse
Tionscadal: Clár Teagmhála le Fostaithe
Buaiteoir: An Roinn Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Timpeallachta

Gradam: Feabhas Nuálaíochta
Tionscadal: Sa chéad áit san Eoraip i dtaca le Fianaise Chasta DNA a Mhíniú
Buaiteoir: Eolaíocht Fhóiréinseach Éireann

Gradam: Státseirbhís ar Chaighdeán Domhanday
Tionscadal: Tionól na Saoránach
Buaiteoir: Roinn an Taoisigh


Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse 2017

Gradam: Taighde, Anailísíocht agus Léargas
Buaiteoir: Met Éireann, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
Tionscadal: MÉRA Met Éireann Research Analysis  


Bronntaí Bhuaigh tionscadal MÉRA, tionscadal suimiúil agus lán eolais de chuig Met Éireann, an tionscadal Taighde, Anailísíocht agus Léargas sa bhliain 2017.

Chruthaigh an tionscadal idirghníomhach seo samhaltú ardleibhéal d’aeráid na hÉireann le roinnt deich mbliana agus táthar ag súil go mbeidh sé fíor-úsáideach do thaighde, do phleanáil agus do bheartas maidir le hathrú aeráide.

Beidh an tionscnamh ina chuidiú maidir le hathruithe aeráide a thuar in Éirinn amach anseo agus i dtaca le tabhairt faoi na dúshláin is dócha a tharlóidh de bharr na n-athruithe aeráide seo.

 

Gradam: Feabhas i mBeartas
Roinn: An Roinn Sláinte
Tionscadal: Straitéis Náisiúnta Ailse 2017 - 2026

 

BronntaíBhain an Roinn Sláinte Gradam Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse 2017 i dtaca le ‘Feabhas i mBeartas’ as a dtionscadal ‘Straitéis Náisiúnta Ailse 2017 - 2026.

Leag an tionscadal uaillmhianach seo amach beartas straitéise na Roinne Sláinte maidir le hailse a chosc go dtí an bhliain 2026.

TIs é bun-chloch na straitéise ailse a chosc i measc mhuintir na hÉireann ar shlí atá éifeachtach ó thaobh costas de agus do théarma fada. Is iad príomh-ghnéithe an mhodha seo ná diagnóis luath, eolas agus oideachas faoi ailse, chomh maith le seirbhísí níos comhtháite d’othair. Tá tuilleadh eolais faoi Civil Service Excellence and Innovation Awards ar fáil ag.


Gradaim um Fheabhas i Rialtas Áitiúil

Gradaim um Fheabhas i Rialtas Áitiúil


Léiríonn na Gradaim um Fheabhas i Rialtas Áitiúil dea-chleachtas i Rialtas Áitiúil agus réimse iomlán na dtionscadal agus an obair a bhíonn ar siúl ag údaráis rialtas áitiúil ar fud na hÉireann.

San áireamh tá obair nuálach a chabhraíonn le pobail ghníomhacha, tacaíocht a thabhairt do thurasóireacht áitiúil, na healaíona a chothabháil, dul in oiriúint d’athrú aeráide, sláinte agus folláine, dea-chleachtas i dteagmháil le saoránaigh agus seirbhísí míchumais a chur ar fáil.

Beidh gradaim 2018 ar siúl ar an 22 Samhain 2018.

Tá roinnt de na tionscadail a bhain gradaim amach sa bhliain 2017 ar fáil thíos agus léiríonn siad na tionscadail éagsúla agus chruthaitheacha a chuireann údaráis rialtas áitiúil ar fáil.


Gradaim um Fheabhas i Rialtas Áitiúil 2018


Gradam: Tacaíocht do Phobail Ghníomhacha
Buaiteoir: Comhairle Contae Fhine Gall
Tionscadal: Fingal Kaleidoscope Intergenerational Project (Sinsir agus Páistí Ceithre Bliana d’Aois)


Bhain Comhairle Contae Fhine Gall an Gradam Cabhrú le Pobail Ghníomhacha leis an ‘Kaleidoscope Intergenerational Project’. Comhpháirtíocht a bhí sa tionscadal le hOifig Forbartha Chomhairle Contae Fhine Gall, Bright Sparks Montessora agus Donabate Portrane Seniors a d’fhorbair tionscadal nuálach idirghlúine inar roinneadh na healaíona, ceardaíocht, scéalta, nuacht agus amhráin.


Gradam: Sláinte agus Folláine
Buaiteoir: Comhairle Contae an Chabháin
Buaiteoir: Comhairle Contae an Chabháin


Bhain Comhairle Contae an Chabháin agus a chomhpháirtithe idirghníomhaíochta an Gradam Sláinte agus Folláine ag Gradaim um Fheabhas i Rialtas Áitiúil 2018. Cuidíonn an tionscnamh le daoine óga LADT i gContae an Chabháin trí oiliúint, tacaíocht agus comhairle a thabhairt do scoileanna agus do sheirbhísí óige sa cheantar.

Gradaim um Fheabhas i Rialtas Áitiúil 2017

Gradam: Oidhreacht agus Tógáil
Buaiteoir: Comhairle Cathrach Chorcaí
Tionscadal: Inis Píce, Cuan Chorcaí


Bhí an tionscadal cúramach nuair a bhíothas ag cóiriú an iar-phríosúin agus dún ar oileán agus ag an am céanna d’inis siad stair shuimiúil an oileáin trí léargas cúramach a thabhairt faoi.Féachann Comhairle Contae Chorcaí ar an tionscadal seo mar chomhoibriú ar thionscadail ar fud Chathair agus chuan Chorcaí a chuidigh maidir le hInis Píce a aistriú mar ionad oidhreachta cultúrtha ar leith.

Bhí sé ar cheann de phríomh-aidhmeanna an tionscadail seo scéal Inis Píce a insint agus tuiscint faoin suíomh oidhreachta a thaispeáint, rud a rinneadh do dhaoine idir óg agus sean agus ó chúlra éagsúla.

Gradam: Gradam Féile na Bliana
Buaiteoir: Comhairle Contae Dhún na nGall
Tionscadal: Sea Sessions Surf and Music Festival


Bhain Comhairle Contae Dhún an nGall an Gradam Feabhas i Rialtas Áitiúil don Ghradam Féile na Bliana. D’fhás an fhéile ‘Sea Sessions Surf and Music Festival’ bliain i ndiaidh na bliana agus tá aitheantas air anois mar ócáid ina dtagann lucht surfála agus ceoil le chéile.

Ceiliúradh atá san fhéile ar eachtraí amuigh in Éirinn ina bhfuil béim ar leith ar shurfáil. Bíonn ceoltóirí áitiúla agus idirnáisiúnta a sheinneann ceol de gach sórt i láthair agus tá an fhéile anois ar cheann de na féilte is mó a mbíonn lucht leanúna Éireannacha agus idirnáisiúnta ag súil leis gach bliain.

FTá tuilleadh eolais faoi na Gradaim Feabhas i Rialtas Áitiúil ar fáil ag.


Clár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís

Clár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís 

Ceapadh Clár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís chun an chéad ghlún eile de Cheannairí sa Státseirbhís a spreagadh agus chun dúshlán agus tacaíocht a thabhairt dóibh.

Ceapadh an clár seo mar thacaíocht duit mar oibrí nua mar Oifigeach Riaracháin agus mar Threas ‏Rúnaí, chun do chumas chomh maith le torthaí a bhaint amach ag an staid luath seo i do ghairm. Le linn an chláir beidh tú páirteach i ngníomhaíochtaí foghlama, tionscadail agus ceardlanna a chuirfidh féinfheasacht, forbairt phearsanta agus smaointeoireacht straitéiseach chun cinn.

Cuireann tionscadail i ngrúpa ar chumas a bheith páirteach le rannóga éagsúla, taighde a dhéanamh ar thionscnaimh i dtaca le beartas agus réitigh nuálacha a chruthú ar cheisteanna dúshlánacha gur féidir a úsáid ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí.

Cuireann an clár le do thaithí maidir le do shaineolas, do mhuinín, féinfheasacht agus éifeachtúlacht phearsanta a chur chun cinn a thuilleadh. Tugann seo an deis duit do chumas a bhaint amach agus a bheith rathúil i do ghairm.

Tá liosta thíos de roinnt de na tionscadail a bhain an Clár Forbartha do Chéimithe chun léargas a thabhairt duit ar na tionscadail éagsúla gur féidir le céimithe tabhairt fúthu.


Gradaim Clár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís

Gradaim Clár Forbartha do Chéimithe sa Státseirbhís  Ceann de na tionscadail a bhain Clár Forbartha do Chéimithe 2016 -2017 ab ea An Státseirbhís a Fhorbairt mar Fhostóir de Rogha do Chéimithe. San áireamh sa tionscadal bhí tagarmharcáil, taighde a dhéanamh ar mhodhanna chun an Státseirbhís a fhorbairt mar Fhostóir de Rogha de Chéimithe, agus straitéis a chur i bhfeidhm chun é sin a bhaint amach.

Chuir an tionscnamh ar chumas do chéimithe oibriú le céimithe eile ó rannóga eile chun tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann leis an Státseirbhís a fhorbairt mar Fhostóir de rogha do Chéimithe.

Bhí “Skills for Matching in the Civil Service” ar cheann de na tionscadail a bhain gradam sa Chlár Forbartha do Chéimithe 2016-2017. Thug an tionscadal deis do chéimithe a chuaigh isteach sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí an deis oibriú ar thionscadal a rinne taighde ar dhea-chleachtas maidir le scileanna a chomhoiriúnú do róil sa státseirbhís.

  San áireamh sa chlár bhí meantóireacht, comhoibriú foirne, taighde agus torthaí an tionscadail a chur i láthair. Úsáideadh an obair ó na tionscadail seo chun creat a úsáid maidir le scileanna a chomhoiriúnú do róil sa tseirbhís phoiblí.

Ba é an fhoireann a bhain an Clár Forbartha do Chéimithe 2015-2016, an Plean Gníomhaíochta Nuálaíochta ar Líne agus do na Meáin Shóisialta don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Thug an tionscadal seo an deis do chéimithe straitéis ar líne do na meáin shóisialta a chur ar fáil don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. D’úsáid an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí na torthaí seo chun chun straitéis nua do na meáin shóisialta a chur chun cinn.