Torthaí na hArdteistiméireachta 2018
Dé Céadaoin seo caite fuair 57,149 mac léinn a rinne scrúdú na hArdteistiméireachta i mí Mheithimh a dtorthaí. Tá scrúduithe tábhachtach ach níl ann ach staid amháin de staid i bhfad níos faide i bhforbairt do ghairme. Gan amhras nuair a fhaigheann tú torthaí na hArdteistiméireachta, beidh mothúcháin den uile chineál agat agus is cinnte go mbeidh tú buartha agus neamhchinnte faoi cad a ba chóir duit a dhéanamh anois agus go háirithe i dtaca le próiseas iarratais an CAO. Má leagann tú plean amach agus na roghanna éagsúla atá agat a scrúdú, beidh sin ina chuidiú agat an rogha is fearr a dhéanamh maidir le gairm fhiúntach a bhaint amach. Tá níos mó roghanna anois ná a bhí riamh le cur le d’oideachas cé acu ag an tríú leibhéal, i gcúrsa iar-ardteistiméireachta, nó mar phrintíseach nó mar oiliúnaí.

Má shocraíonn tú dul ar choláiste nó dul ag obair láithreach, bí cinnte go roghnaíonn tú gairm trí mhachnamh a dhéanamh ar d’ábhair spéise, do chaighdeáin agus do scileanna. Socraigh an oireann post duit trí dhíriú ar cad a ba mhaith leat ó thaobh a bheith sásta sa phost. Níor chóir duit socrú a dhéanamh faoi do shaol oibre bunaithe ar do thaithí oibre nó ar cháilíocht (nó easpa cáilíochta) amháin.

Má tá suim agat i ngairm shuimiúil, dhúshlánach a bhfuil luach saothair maith ag dul leis, b’fhéidir go mbeadh post sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí fóirsteanach duit. Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) an comhlacht earcaíochta lárnach don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí. Déanaimid earcaíocht fosta don Gharda Síochána, d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FnaSS), Rialtas Áitiúil agus comhlachtaí poiblí eile. Cé go bhfuil sé riachtanach na scileanna a bhaineann le céimeanna áirithe a bheith agat do phoist áirithe, tá réimse de phoist ar fáil do dhaoine ó chúlra éagsúla ar fud na Seirbhíse Poiblí do dhaoine atá críochnaithe sa scoil lena n-áirítear poist mar Oifigeach Cléireachais agus mar Oifigeach Feidhmiúcháin. Féach ar Mic Léinn Dara Leibhéal de chuid na Seirbhíse Poiblí le tuilleadh eolais a fháil agus tá seans ann go bhfaighidh tú rud éigin a thaitneodh leat sa tSeirbhís Phoiblí!

Oifigigh phoiblí is ea an tSeirbhís Phoiblí a thugann comhairle agus cabhair d’airí Rialtais maidir lena Ranna a bhainistiú agus tá trí phríomh-fheidhm i gceist:

  • Comhairle a thabhairt don Rialtas faoi bheartas
  • Cabhair a thabhairt maidir le reachtaíocht nua a dhréachtú
  • Cabhrú leis an Rialtas an tír a reáchtáil de réir na reachtaíochta a cheadaíonn an tOireachtas.

Nuair a chuireann an tSeirbhís Phoiblí iarrthóir faoi mheas, lorgaíonn siad inniúlachtaí i gcatagóirí ar nós scileanna idirphearsanta agus cumarsáide, obair foirne, díograis agus tiomantas, anailís agus cinntí a dhéanamh agus torthaí a sholáthar. Teastaíonn iarrthóirí ón tSeirbhís Phoiblí atá ábalta smaoineamh go gasta, socrú isteach i réimse oibre agus tabhairt faoi thascanna éagsúla.

Gné shuntasach d’fheachtais agus de na daoine a thógann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) isteach is ea éagsúlacht na ndaoine a mheallaimid, agus mar thoradh air tugann na hiarrthóirí réimse ilchineálach de cháilíochtaí, de thaithí agus de dhearcadh leo nuair a thagann siad chuig an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Tá sé tábhachtach a bheith soghluaiste i do ghairm mar Sheirbhíseach Poiblí. Tarlaíonn deiseanna le bheith ag obair i Ranna agus in Oifigí éagsúla, a chabhróidh le daoine taithí agus scileanna nua a chruthú agus do ghairm a fhorbairt.

Ní amháin go gcuireann an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí poist shuimiúla ar fáil, tá buntáistí éagsúla ar fáil dóibh siúd a oibríonn sa státseirbhís. Seo thíos roinnt de na buntáistí sin:

  • Socruithe Solúbtha Oibre: Tá cáil ar an tSeirbhís Phoiblí as socruithe oibre solúbtha a chur ar fáil. Tá fleics-am ar fáil d’fhostaithe a thugann cad dóibh tosú idir 8am - 10am ar maidin agus críochnú idir 4pm - 7pm. Sea, léigh tú é sin i gceart - ní gá duit oibriú ó 9 - 5!
  • Réimse Oibre Dhinimiciúil: Ofrálaimid réimse dinimiciúil oibre inar féidir leat a bheith páirteach in obair shuimiúil agus le ciall ón tús. Ní amháin sin ach beidh deis agat obair a dhéanamh a bheidh mar leas don phobal i gcoitinne.
  • Foghlaim agus Forbairt: Is féidir leat do scileanna pearsanta a chur chun cinn trí róil éagsúla, agus an deis a bheith agat do scileanna agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna den scoth, trí mheantóireacht agus trí chórais tacaíochta, tionscnaimh oiliúna inmheánacha agus roinnt mhaith eile.
  • Éagsúlacht: Fostóir comhionannais is ea an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Earcaíonn siad na hiarrthóirí is fearr agus is cumasaí, is cuma faoina gcúlra. Ní dhéanaimid leithcheal atá bunaithe ar ghnéas, stádas pósta, stádas clainne, claonadh gnéis, creideamh, míchumas, cine, nó duine den Lucht Siúil.