Ahead Logo

Faoi láthair, is féidir le céimithe faoi mhíchumas iarratais a dhéanamh ar shocrúcháin oibre ar feadh sé mhí i roinnt de na Ranna sa Státseirbhís. Íocfar na céimithe agus déanfar meantóireacht ar a gcuid oibre le linn na socrúchán seo. Tá na socrúcháin seo ar fáil ar fud na tíre mar chuid den gClár Meantóireachta Toilteanach Ábalta (WAM). Is féidir le céimithe faoi mhíchumas ó gach disciplín iarratas a dhéanamh faoin gclár seo agus is é an dáta deiridh le haghaidh iarratais ná 12pm, Dé Céadaoin, 4 Márta 2020.

Is clár socrúcháin oibre an WAM a bhfuil mar aidhmeanna aige deiseanna rannpháirtíochta i margadh na fostaíochta a chur chun cinn do chéimithe faoi mhíchumas agus acmhainn fostóirí chun míchumas a chomhtháthú sa ghnáthláthair oibre. Oibríonn fostaithe atá páirteach sa chlár (Ceannairí WAM) i gcomhar le WAM chun socrúcháin oibre íoctha agus faoi mheantóireacht a thairiscint do chéimithe faoi mhíchumas. Cuireann an chomhpháirtíocht seo ar chumas fostaithe agus céimithe faoi mhíchumas teacht le chéile sa tslí is gur féidir leo araon leas a bhaint as a chéile, rud a chinntíonn fíordheiseanna foghlama do gach duine.

Tá Aonad Comhionannais na Státseirbhíse, ar son na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí, tar éis oibriú i gcomhar leis an gCumann um Rochtain agus Míchumas Ardoideachais (AHEAD) chun clár sé mhí le pá, dírithe ar chéimithe faoi mhíchumas, a chruthú.

D’fhéadfadh socrúcháin a bheith i gceist i ngach ceantar in Éirinn, ina measc: Baile Átha Cliath, Béal an Átha, Backweston Cill Dara, Corcaigh, An Cabhán, Droichead Átha, Dún Dealgan, Gaillimh, Cill Airne, Cill Chainnigh, Luimneach, An Uaimh, An tAonach, Baile Átha Troim, Tulach Mhór, Port Láirge agus Loch Garman.

Tá sé riachtanach d’iarrthóirí Leibhéal 8 ar a laghad ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí a bheith acu roimh 31 Márta 2020 chomh maith le saoránacht sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. Ní mór dóibh, freisin, a bheith réidh agus ar fáil chun tabhairt faoi shocrúchán oibre lánaimseartha ag leibhéal céime ó Bhealtaine 2020.

Is féidir leat a fháil amach an bhfuil tú incháilithe agus is féidir leat freisin iarratas a dhéanamh trí dhul chuig an suíomh gréasáin seo: Ahead Website. Is é 12pm, Dé Céadaoin, 4 Márta an dáta deiridh.