Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, déanaimid na héachtaí atá déanta ag mná a cheiliúradh agus cuirimid béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhionannas sa cheannaireacht maidir le timpeallachtaí dearfacha agus torthúla oibre a chruthú.  Bhuaileamar le cuid de na mná atá i róil cheannaireachta anseo ag publicjobs.ie agus roinn siad eolas faoina dtaithí ghairme linn, mar aon le comhairle agus spreagadh a thabhairt do dhaoine eile le cabhrú leo gairmeacha rathúla a bhfuil sásamh le fáil iontu a chothú. 

 Siobhán McKenna, Ceannasaí Éagsúlachta agus Cuimsithe, Publicjobs.ie

1. Is é Choose to Challenge téama Lá Idirnáisiúnta na mBan i mbliana. I do thuairimse, cad iad na buntáistí a bhaineann le smaointe a cheistiú?

Tá sé fíorthábhachtach rudaí a cheistiú. Éirímid níos láidre nuair a dhéanaimid ceisteanna agus smaointe a cheistiú. Nuair a cheistímid ár smaointe agus ár n-iompar féin agus smaointe agus iompar na ndaoine atá mórthimpeall orainn agus nuair a dhéanaimid iarracht a bheith níos fearr agus rudaí a dhéanamh ar bhealach níos fearr, tagann fíorathruithe inbhuanaithe chun cinn.

2. Cad a déarfá le mná atá ag smaoineamh ar ról sa tseirbhís phoiblí nó sa Státseirbhís?

Ar aghaidh leat! Má tá fonn ort difríocht a dhéanamh i do phobal áitiúil nó sa tír, is sa státseirbhís/san earnáil phoiblí a gheobhaidh tú an deis é sin a dhéanamh ar bhealach fiúntach.

3. Cad í an chomairle is fearr a fuair tú riamh maidir leis an gceannaireacht?

Inis an fhírinne, fiú nuair atá crith ar do ghlór.

4. Cad é an dúshlán is mó atá roimh mhná maidir lena ngairmeacha sa lá atá inniu ann, dar leat?

Caithfidh gach bean dul i ngleic le constaicí ó thaobh dearcaidh de agus constaicí struchtúrtha ar féidir leo tionchar mór a bheith acu ar a ngairm. Beidh constaicí éagsúla i gceist, ag brath ar an áit a bhfuil bean ina gairm agus na spriocanna atá aici maidir le dul chin cinn a dhéanamh.

San áireamh sna dúshláin atá roimh mháithreacha agus chúramóirí, tá an easpa roghanna maidir le cúram leanaí atá inacmhainne agus solúbtha ann, mar aon leis an easpa roghanna maidir le deiseanna oibre atá solúbhta. Caithfidh máithreacha san fhórsa oibre dul i ngleic chomh maith le ‘pionós a bhaineann leis an máithreachas’ – an tionchar a bhíonn ag an gcinneadh a dhéanann siad sos a ghlacadh ón saol oibre le leanaí a bhreith agus a thógáil ar a ngairm agus ar an méid airgid ar féidir leo a thuilleamh. Ciallaíonn seasmhacht na patrarcachta go mbíonn tionchar aici ar mhná san áit oibre chomh maith. Tá an laofacht inscne, an éagothroime, an leithcheal agus an ciapadh fós le brath in áit oibre an lae inniu. Is féidir iad a fheiceáil sa deighilt inscne atá le brath in earnálacha éagsúla, is féidir iad a fheiceáil sna bearnaí pá in eagraíochtaí, san fheachtas #Metoo agus saráta dífhostaíochta do mhná le linn na paindéime, mar shampla.

Tá an domhanag athrú go sciobtha agus beidh buntáistí (cothromaíocht oibre agus saoil níos fearr) agus míbhuntáistí (níos deacra dul chun chinn a dhéanamh, níos lú cinnteachta) i gceist do mhná sa saol oibre a bheidh i bhfeidhm i ndiaidh COVID-19.

5. I do thuairimse, cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go dtéann níos mó ban le gairmeacha in earnálacha ina bhfuil mná faoi ghannionadaíocht?

Tá tábhacht ag baint leis an ionadaíocht. Ní féidir leat rudaí a dhéanamh nuair nach féidir leat iad a fheiceáil!

An rud is tábhachtaí ná go bhfuil rogha ag mná a bheith ag obair in aon earnáil nó in aon tionscal ar mhaith leo a bheith ag obair iontu, lena n-áirítear na hearnálacha agus na tionscail sin a thuigtear mar earnálacha agus thionscail ina bhfuil ceannas ag fir. Níor chóir go mbeadh sé deacair ar mhná áit a bhaint amach dóibh féin in earnáil nó i dtionscail áirithe toisc gur mná iad.

De réir mar a thosaíonn níos mó ban ag obair in earnálacha cosúil le hearnáil na teicneolaíochta, mar shampla, bheifeá ag súil leis go laghdófar an bhearna phá, rud a chinnteoidh nach mbeidh ar na mná a thagann ina ndiaidh dul i ngleic leis an éagothroime ná leis an leithcheal céanna. (Bheifeá ag súil le comhlachtaí teicneolaíochta níos fearr a fheiceáil chomh maith, ina bhfuil fórsaí oibre nuálacha a bhfuil éagsúlacht le brath iontu agus atá ag obair ar mhaithe le cách!)

6. Cad iad na constaicí a bhí romhatsa agus tú ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh i do réimse féin agus cén chaoi ar éirigh leat iad a shárú?

Mar bhean de chine daite san áit oibre, bíonn orm déileáil go minic leis na réamhthuairimí a bhíonn ag daoine faoi mo thrasnachas, mar aon lena gclaontachtaí neamh-chomhfhiosacha agus comhfhiosacha. Caithfidh mé aghaidh a thabhairt ar an éagothroime chéanna struchtúrtha ar bhonn inscne san fhórsa oibre a ndéileálann mná eile léi. Sa phost a bhí agam roimhe seo, bhí bearna phá de 4% idir fir agus mná ann agus bearna phá ar bhonn eitneachta de 14% .

Leis na constaicí a shárú, oibrím go crua, déanaim mo dhícheall gan ligean do thuairimí daoine eile dul i bhfeidhm orm ná ar mo chuid oibre agus déanaim rudaí a cheistiú nuair is gá. Bím páirteach i líonraí do bhaill foirne agus ar choistí le cabhrú le m’áit oibre féin a mhúnlú agus na hathruithe ar mhaith liom iad a fheiceáil a chur i bhfeidhm. Bím ag faire amach do dheiseanna le comhoibriú a dhéanamh leis an lucht bainistíochta sinsearach agus le ceannairí, a chabhraíonn maidir le dea-chaidrimh a chothú. Agus, níos tábhachtaí ná aon rud eile, faighim dlúthpháirtíocht agus spreagadh ó na daoine a mbím ag obair leo leis na constaicí atá romhainne uilig a shárú.

7. Cé hiad na ceannairí baineanna a spreagann thú agus cén fáth?

Ilhan Omar and Alexandria Ocasio-Cortez i dTeach na nIonadaithe sna Stáit Aontaithe – tá siad ina n-eiseamláir ag ceannairí baineanna eile a thiocfaidh chun cinn sna Stáit Aontaithe. Tá siad fíochmhar agus neamhleithscéalach agus iad ag iarraidh an aidhm atá acu áit níos fearr a dhéanamh de Mheiriceá, go háirithe do na daoine is mó atá i gcontúirt sa tsochaí, a bhaint amach.

Hazel Chu, Ardmhéara Bhaile Atha Cliath – tugann sí dea-shampla don chéad ghlúin eile de cheannairí baineanna in Éirinn. Agus tá an misneach a léiríonn sí in aghaidh an chiníochais uafásaigh aHazel Chu, Ardmhéara Bhaile Atha Cliath – tugann sí dea-shampla don chéad ghlúin eile de cheannairí baineanna in Éirinn. Agus tá an misneach a léiríonn sí in aghaidh an chiníochais uafásaigh a gcaithfidh sé dul i ngleic leis mar bhean Éireannach de chine measctha sa spás poiblí le moladh. gcaithfidh sé dul i ngleic leis mar bhean Éireannach de chine measctha sa spás poiblí le moladh.

Loujain al-Hathloul, gníomhaí ar son chearta na mban san Araib Shádach agus gach bean i dtíortha leatromacha a chuireann a gcuid saoirse féin agus a saolta sa bhearna baoil le saoirse agus comhionannas bunúsach a bhaint amach do mhná agus do chailíní.

Is bean óg den scoth agus misniúil í Malala Yosef, atá ina hurlabhraí cumhachtach ar son oideachais do chailíní timpeall an domhain.

Angela Merkel, tá sí i ról ceannaireachta le fada an lá agus ní beag sin. Tá treoir mhorálta aici (a bhí soiléir nuair a thairg sí tearmann do theifigh de chuid na Siria) agus tá sí cliste, cumasach, báúil agus an-phragmatach.

8. Cén teachtaireacht thábhachtach a roinnfeá le mná óga a bhfuil machnamh á dhéanamh acu ar a ngairmeacha? 

  • Féinmhuinín a bheith agat 
  • Do ghuth a aimsiú a luaithe is féidir agus gan drogall a bheith ort é a úsáid
  • Glac le poist nach bhfuil fonn ar éinne eile iad a dhéanamh
  • Ná fan in áit nuair nach dtuigtear do luach ann nó nuair nach bhfuil meas ag na daoine atá ann ort
  • Bí cinnte go dtugann tú tacaíocht do mhná eile de réir mar a éiríonn leat féin