Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, déanaimid na héachtaí atá déanta ag mná a cheiliúradh agus cuirimid béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhionannas sa cheannaireacht maidir le timpeallachtaí dearfacha agus torthúla oibre a chruthú.  Bhuaileamar le cuid de na mná atá i róil cheannaireachta anseo ag publicjobs.ie agus roinn siad eolas faoina dtaithí ghairme linn, mar aon le comhairle agus spreagadh a thabhairt do dhaoine eile le cabhrú leo gairmeacha rathúla a bhfuil sásamh le fáil iontu a chothú. 

Michelle Noone, Ceannasaí don Earcaíocht Shinsearach agus Fheidhmeannach ag publicjobs.ie

1. Is é Choose to Challenge téama Lá Idirnáisiúnta na mBan i mbliana. I do thuairimse, cad iad na buntáistí a bhaineann le smaointe a cheistiú?

Is féidir linn uilig an laofacht inscne agus an éagothroime a cheistiú. Tá sé sin fíorthábhachtach, ní hamháin inár saol pearsanta, ach, níos tábhachtaí ná aon rud eile, inár saol oibre, san áit oibre le comhghleacaithe, ag obair le cliaint le teacht ar réitigh, próisis a shainmhíniú, go háirithe san earcaíocht. Tiomantas a léiriú maidir leis an éagothroime, an chlaontacht agus steiréitíopaí a cheistiú le domhan ionchuimsitheach a chruthú.

2. Cad a déarfá le mná atá ag smaoineamh ar ról sa tseirbhís phoiblí nó sa Státseirbhís?

IMaidir lena bheith ag obair sa tseirbhís phoiblí agus sa státseirbhís, is cuma cé chomh beag is atá do ról féin, tá tú i do bhall d’eagraíocht a chuireann seirbhísí ar fáil a chuireann le saol eacnamaíoch agus timpeallachta na hÉireann. Tá sé sin le feiceáil níos mó ná riamh sa chomhthéacs ina bhfuilimid faoi láthair, mar go bhfuil ár n-earnáil sláinte agus tacaíochtaí airgeadais tar éis teacht chun cinn le dul i ngleic le dúshláin na paindéime. Is mór an onóir dom a bheith páirteach sa scéal seo. Ina theannta sin, tá a lán tacaíochta iontacha i bhfeidhm, roghanna solúbhta oibre, tacaíochtaí folláine.

3. Cad í an chomairle is fearr a fuair tú riamh maidir leis an gceannaireacht?

Fuair mé a lán comhairle le linn mo ghairme, ach is í an chomairle is fearr a fuair mé ná gur chóir duit ceannaireacht a thabhairt le dea-shampla – ná déan aon rud nach ndéanfá féin. Cé nár bhuail mé le hEleanor Roosevelt riamh, táim an-tógtha leis an sliocht seo a leanas dá cuid: ‘Cad a dhéanfaimis dá mbeadh a fhios againn nach dteipfeadh orainn choíche?’.

4. Cad é an dúshlán is mó atá roimh mhná maidir lena ngairmeacha sa lá atá inniu ann, dar leat?

Is é an dúshlán is mó atá roimh mhná ná go mbíonn siad ag iarraidh a bheith ina ‘sármhná’ i gcónaí. Is minic a fhéachaimid ar mhná rathúla agus déanaimid iontas faoin gcaoi a ndéanann siad ‘gach rud’, obair, teaghlach, caithimh aimsire, Coistí, cócaireacht srl. Déanta na fírinne, ní féidir le héinne ‘gach rud’ a dhéanamh. Tuigeann na mná is rathúla é seo agus díríonn siad ar na rudaí atá tábhachtach dóibh. Sa lá atá inniú, b’fhéidir gurb í an timpeallacht oibre hibrideach a bheidh i bhfeidhm i ndiaidh na paindéime an dúshlán is mó atá roimh mhná. B’fhéidir go gcuirfidh sé seo brú ar ár gcothromaíocht oibre agus saoil ar bhealaí nach bhfuilimid ag súil leo, mar shampla seans go gceapfaidh daoine go bhfuil siad ‘ar dualgas’ i gcónaí agus go mbeidh orthu a bheith ag obair go déanach san oíche.

5. I do thuairimse, cén fáth a bhfuil sé tábhachtach go dtéann níos mó ban le gairmeacha in earnálacha ina bhfuil mná faoi ghannionadaíocht?

Léiríonn an taighde go mbíonn dea-thionchar ag mná ar chultúr eagraíochta, gur mór seans go nglacfaidh siad le polasaithe agus le cláir a leagtar amach ar mhaithe le fostaithe agus go gcuireann siad an éagsúlacht chine agus inscne chun cinn, gur mór seans go ndéanfaidh siad meantóireacht ar agus go dtacóidh siad le fostaithe, mná go háirithe. Is féidir le brabúis agus feidhmíocht an chomhlachta a bheith 50% níos airde nuair atá ionadaíocht mhaith ag mná in earnálacha éagsúla ag leibhéal sinsearach.

6. Cad iad na constaicí a bhí romhatsa agus tú ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh i do réimse féin agus cén chaoi ar éirigh leat iad a shárú?

D’oibrigh mé in earnáil ina bhfuil comhairligh fhireanna, den chuid is mó, i róil cheannaireachta ar feadh 20 bliain. Cheap mé i gcónaí go raibh sé sin aisteach mar gheall ar na scileanna atá riachtanach le teagmháil a dhéanamh le bonn tallainne agus an tallann sin a mhealladh do chliaint. Ar feadh tamaill, agus mé ag obair le beirt chomhairleach den scoth, bhí sé deacair orm mo chuid tuairimí a chur chun tosaigh. Ba mhinic, agus mé i gcruinniú le POF/Stiúrthóir ‘fireann’, agus nuair nach raibh bean ar bith eile sa seomra, go raibh orm labhairt amach go muiníneach le hiarracht a dhéanamh cur i gcuimhne dóibh go raibh mé ann agus nach raibh mé ann díreach chun na brioscaí a brúdh i mo threo ag an gcruinniú a ithe.

7. Cé hiad na ceannairí baineanna a spreagann thú agus cén fáth?

Thug a lán ban spreagadh dom le linn mo ghairme. Bhí ceannasaithe fireanna agus baineanna agam thar na blianta a thug spreagadh dom. Is iad seo a leanas na mná is mó a chuaigh i bhfeidhm orm:

Bhí stíl ar leih ag Mo Mowlam, iar-Státrúnaí i dTuaisceart na hÉireann, mar aon le dearcthaí a bhí bunaithe ar cheisteanna móra agus dhírigh sí ar an gcuimsiú - tháinig na tréithe seo le chéile lena chinntiú go chuir sí go mór le stair Thuaisceart na hÉireann.

Is Saoránach-Eolaí atá ina Spásaire faoi oiliúint í Norah Patten le Tionscadal PoSSUM (Eolaíocht Pholach Fho-fhithiseach sa Mhéisisféar Uachtarach) agus tá sí tar éis páirt a ghlacadh i bhfeachtais éagsúla eolaíochta, lena n-áirítear eitiltí le taighde micrea-dhomhantarraingthe a dhéanamh, triail a bhaint as cultacha spáis agus iad a mheas, oiliúint hiopocsachta agus oiliúint chun teacht slán ón bhfarraige, éalú eitlíochta agus spásárthaigh, agus eitiltí ina bhfuil ardfhórsa G i gceist. Sa bhliain 2018, bronnadh Duais d’Oideoir Eolaíochta an PoSSUM ar Norah de bharr a hoibre maidir leis na deiseanna ar leith a chuireann PoSSUM ar fáil a úsáid le mic léinn óga in Éirinn, tír atá ag teacht chun cinn mar thír a bhfuil suim aici sa spás, a spreagadh, oiliúint a chur orthu agus a suim a mhúscailt.

Ann Derwin, ambasadóir chun na Síne agus na Mongóile, a thosaigh amach mar thréidlia, a thosaigh ag obair sa Roinn Talmhaíochta agus a bhí ina hEacnamaí agus, ina dhiaidh sin, ina Rúnaí Cúnta. Bhog sí ansin go dtí an Roinn Gnóthaí Eachtracha mar Rúnaí Cúnta, Seirbhísí Corparáideacha.

8. Cén teachtaireacht thábhachtach a roinnfeá le mná óga a bhfuil machnamh á dhéanamh acu ar a ngairmeacha?

.Déan iarracht post a fháil a bhfuil suim mhór agat ann, lean ort ag foghlaim i gcónaí, bí solúbhta agus glac le hathruithe. Déan é.