Tá an-áthas orainn inniu clár nua do scoileanna a sheoladh do dhaltaí iarbhunscoile, a bhfuil sé mar aidhm aige a suim a mhúscailt sa réimse leathan deiseanna gairme atá ar fáil san earnáil phoiblí.  Cuireann Pacáiste Acmhainní Public Jobs do Scoileanna eolas ar fáil faoi ghairmeacha san earnáil phoiblí ar bhealach nua do threoirchomhairleoirí agus do mhúinteoirí eile chun plé ar dheiseanna gairme san earnáil phoiblí a spreagadh le daltaí agus lena dtuismitheoirí. 

Is féidir teacht ar an acmhainn seo, atá páirtmhaoinithe faoi Chiste Nuálaíochta na hEarnála Poiblí de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus í a úsáid sa seomra ranga, tagann sí leis an gcuraclam agus tá sí ar fáil ar líne. Tá sé phlean ceachta, a chlúdaíonn conairí gairme éagsula agus bealaí isteach chuig an earnáil phoiblí sa Phacáiste Acmhainní, mar aon le físeáin faoi fhostaithe, a thugann léargas dúinn ar róil nach gcloiseann daoine fúthu go rómhinic. Tá na róil seo a leanas san áireamh: láimhseálaí madraí Custam in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim; eacnamaí sa Roinn Oideachais; treoraí i nGarraithe Náisiúnta na Lus (Oifig na nOibreacha Poiblí); agus rialtóir éigeandála leighis sa tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna. Is féidir teacht ar na hacmhainní, atá saor in aisce, ar  mhicreashuíomh ar leith ar publicjobs.ie agus tá siad ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla.  Beidh an deis ag daltaí gairm san earnáil phoiblí a mhíniú dá bpiaraí agus do phainéal moltóirí mar chuid de chomórtas fógraíochta a gcuirfear tús leis in 2022.  Fógrófar tuilleadh sonraí faoi seo níos gaire don am.

 Agus é ag trácht ar an tionscadal, dúirt an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe Mícheál Mac Craith an méid seo a leanas:

 “Cuireann an earnáil phoiblí gairmeacha éagsúla ar fáil do dhaoine uaillmhianacha a bhfuil fonn orthu cur go dearfach leis an tsochaí. Is acmhainn iontach é Pacáiste Acmhainní Public Jobs do Scoileanna chun suim sna deiseanna éagsúla atá ar fáil san earnáil phoiblí a mhúscailt i ndaoine óga. Tá an-áthas ar mo Roinn go raibh an deis againn tacú le forbairt an chláir seo trí Chiste Nuálaíochta na hEarnála Poiblí 2020. Tá súil agam go spreagfaidh sé daltaí, agus machnamh á dhéanamh acu ar na rudaí ar mhaith leo a dhéanamh nuair a fhágann siad an scoil nó an coláiste, chun machnamh a dhéanamh ar ghairm san earnáil phoiblí, ina mbeadh sásamh pearsanta ar fáil agus a chuirfeadh go dearfach leis an tsochaí.”

 Dúirt Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, Shirley Comerford, an méid seo a leanas:

 “Tá os cionn 350,000 duine fostaithe san earnáil phoiblí in Éirinn. Is rogha gairme iontach í a thugann deis d’fhostaithe cur go dearfach le sochaí na hÉireann. Ina theannta sin, bíonn deiseanna soiléire ann maidir le dul chun cinn a dhéanamh agus deiseanna leanúnacha maidir le scileanna a fhorbairt agus a fhoghlaim. Ina ainneoin seo, thug an t-aiseolas a fuarthas ó mhúinteoirí le fios nár cheap siad go raibh an t-eolas cuí acu chun eolas a thabhairt dá ndaltaí faoi dheiseanna agus faoi chonairí gairme san earnáil phoiblí, nó chun deiseanna maidir le dul chun cinn a dhéanamh agus struchtúir na ngrád a mhíniú dóibh. Fobraíodh an tionscadal seo i gcomhar le treoirchomhairleoirí, múinteoirí eile agus daltaí, chun dul i ngleic leis sin. Tugann sé deis dúinn an earnáil phoiblí a shoiléiriú do dhaltaí, agus iad a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar ghairm san earnáil phoiblí, de réir mar a fhorbraíonn muid earnáil phoiblí chumasach, ina bhfuil éagsúlacht le brath agus ar léiriú í ar an éagsúlacht i sochaí na hÉireann.”

 Chuir sí leis sin:

“Tá muid an-bhuíoch as an tacaíocht a fuair muid trí Chiste Nuálaíochta na hEarnála Poiblí 2020 agus as an aiseolas a fuair muid ó shaineolaithe oideachais, ó mhúinteoirí agus ó dhaltaí le linn an phróisis forbartha. De bharr na tacaíochta agus an aiseolais seo, bhí muid in ann acmhainn nuálach, idirghníomhach a chruthú agus tá súil againn go mbainfidh daltaí leas aisti. Tá muid ag súil go mór le forbairt an chláir a fheiceáil nuair a sheoltar an comórtas fógraíochta do scoileanna ag tús na bliana seo chugainn.” 

Dúirt Uachtarán Institiúid na dTreoirchomhairleoirí, Beatrice Dooley, an méid seo a leanas:

“Tá an-áthas ar Institiúid na dTreoirchomhairleoirí a bheith ag obair le publicjobs.ie chun na deiseanna gairme éagsúla atá ar fáil san earnáil phoiblí a chur in iúl. De bharr na teagmhála a bhíonn againn le foghlaimeoirí agus le cuardaitheoirí poist, tá an stádas ceart ag Institiúid na dTreoirchomhairleoirí maidir le béim a leagan ar an éagsúlacht seo trí Phacáiste Acmhainní Public Jobs do Scoileanna a chur ar fáil i ranganna gairmthreorach in Éirinn, chomh maith le coinní gairmthreorach aghaidh ar aghaidh.”

 Tá tuilleadh eolais faoin gclár ar fáil ar