Bhí Amy ina hoibrí deonach lena haonad áitiúil den Gharda Chósta agus bheartaigh sí cur isteach ar ról an Oifigigh Faire chun leas a bhaint as a scileanna agus as an taithí a fuair sí óna hobair dheonach agus óna cúlra sa Chabhlach Trádála. Bhí fonn uirthi dea-shampla a léiriú dá hiníonacha agus a thaispeáint dóibh gur féidir leat aon rud a bhaint amach nuair a dhíríonn tú air, in ainneoin na gconstaicí nó na ndúshlán a d’fhéadadh teacht chun tosaigh.

Cén chonair ghairme a ghlac tú chun a bheith i d’Oifigeach Faire?

Ar dtús, bhain mé cáilíocht mar Oifigeach Faire Loingseoireachta sa Chabhlach Trádála amach nuair a d’fhág mé an scoil. Chaith mé roinnt blianta ag obair in BT Shipping mar Thríu hOifigeach ar Thancaeir Ola agus Gháis, sular bhog mé go post ar tír in oibríochtaí STS. Ina dhiaidh sin, d’athraigh mé mo chonair ghairme. Bhog mé go dtí an an Aetóip chun obair a dhéanamh i scoil idirnáisiúnta. Nuair a d’fhill mé ar Éirinn in 2016, d’fhan mé sa bhaile leis na leanaí ar feadh cúpla bliain sular thosaigh mé ag obair le m’Aonad áitiúil den Gharda Cósta i mBun Machan mar oibrí deonach. Ba ansin a chuala mé faoi fhógra d’fheachtas earcaíochta d’Oifigigh Faire agus shocraigh mé ar iarratas a chur isteach.

Cad atá i gceist i do ról mar Oifigeach Faire?

Tá a lán freagrachtaí ag baint le ról an Oifigigh Faire. Mar phríomhfhreagracht, cinntítear go ndéantar faire éisteachta leanúnach ar mhinicíochtaí guaise mara. Ina theannta sin, craolann Oifigigh Faire eolas sábháilteachta mara agus tugann siad freagairt ar thimpistí loinge agus thubaistí mara. Táim freagrach chomh maith as seirbhísí cuardaigh agus tarrthála a chomhordú in Éirinn, ar an gcósta, ar aillte agus in áiteanna doshroichte. Déanaimid monatóireacht ar limistéar eisiach eacnamaíochta na hÉireann agus déanaimid idirghabháil chun damáiste don timpeallacht mhara a sheachaint/a laghdú. Déanaim an fhreagairt mhara ar thruailliú mara ó longa agus ó chóracha amach ón gcósta a chomhordú. Tugaim tacaíocht do chomhlachtaí nó do ghníomhaireachtaí reachtúla le linn freagartha éigeandála.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Thug an ról an deis dom oibriú le baill de sheirbhísí éigeandála éagsúla a bhfuil cúlraí éagsúla acu agus foghlaim ón eolas agus ón taithí atá acu. Toisc go ndéantar sealobair sa phost seo, bíonn go leor ama agam obair dheonach a dhéanamh leis m’Aonad áitiúil den Gharda Cósta go fóill.

Cén fáth ar chuir tú isteach ar an ról mar Oifigeach Faire?

Toisc go raibh taithí agam sa Chabhlach Trádála agus mar oibrí deonach sa Gharda Cósta, cheap mé go mbeadh gairm shuimiúil i gceist ina mbeadh sásamh ar fáil agus ina mbeinn in ann leas a bhaint as na scileanna, an saineolas agus an eolas a fuair mé le linn na mblianta. Bhí fonn orm chomh maith dea-shampla a léiriú do m’iníonacha agus a thaispeáint dóibh gur féidir leat aon rud a bhaint amach nuair a dhíríonn tú air, in ainneoin na gconstaicí nó na ndúshlán a d’fhéadadh teacht chun tosaigh.

Mar Oifigeach Faire, is féidir go bhfeidhmeofá mar an gcéad phointe teagmhála nuair a tharlaíonn éigeandáil ar an bhfarraige. An féidir leat a mhíniú dúinn an bhaint a bhíonn ag do ról le misin tarrthála agus an tionchar atá aige ar shochaí na hÉireann?

Feidhmímid mar an gcéad phointe teagmhála d’árthaí nó do bhaill den phobal atá i mbaol. Déanaimid cinntí maidir leis na hacmhainní atá ag teastáil don eachtra. Déanaimid montaóireacht chomh maith ar shábháilteacht na hbfoirne atá ag freagairt ar an eachtra, m.sh. héileacaptair, báid tarrthála agus oibrithe deonacha, trí fhanacht i dteagmháil rialta leo agus trí fheidhmiú mar idirghabhálaí nuair is gá. Tá sé thar barr nuair a fhágann tú tar éis seala agus nuair a ritheann sé leat go bhfuil duine éigin eile sábháilte sa bhaile lena theaghlach de bharr na ngníomhartha agus na gcinntí a rinne tú le linn éigeandála agus gur chuir do chuid oibre le dea-thoradh.

An molfá gairm san earnáil phoiblí do dhaoine eile?

Is féidir le gairm i nGarda Cósta na hÉireann deis a thabhairt duit tionchar díreach a imirt ar shaol dhaoine eile agus, dá bharr sin, mholfainn go hard í.