a smart phone with two people on screen and white and coloured background on the right side of the image and a logo of a purple square with white text showing the words ‘The Pitch’ on the left side of the image

Ag forbairt ar a gcaoi ar éirigh le Paca Acmhainní Public Jobs do Scoileanna, tá an-áthas orainn An Cur i Láthair – Comórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna a chur i láthair, a bhfuil sé mar aidhm aige suim a mhúscailt i ndaltaí i ngairmeacha san earnáil phoiblí.

Is comórtas iontach é An Cur i Láthair – Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna trínar féidir le daltaí iarbhunscoile a gcuid scileanna cruthaitheacha, digiteacha agus cumarsáide a léiriú agus iad ag foghlaim faoi dheiseanna gairme a bheidh acu san earnáil phoiblí amach anseo. Mar chuid den chomórtas, iarrtar ar dhaltaí físeán (30 soicind) a chruthú ina ndéanann siad an earnáil phoiblí a chur chun cinn mar chonair ghairme mhealltach dá bpiaraí.

Ní hamháin go spreagfaidh an comórtas seo foghlaim idir phiaraí mar chuid de chur chuige i leith na treorach a bhaineann leis an scoil i gcoitinne, is gníomhaíocht neartaithe foirne den scoth é ‘An Cur i Láthair’ ar féidir le gach dalta sult a bhaint as. Is féidir le daltaí cur isteach ar an gcomórtas ina n-aonar nó i ngrúpaí ina bhfuil suas le seisear.


Féach ar fhíseán ina míníonn Zainab Boladale An Cur i Láthair agus an chaoi ar féidir leat páirt a ghlacadh ann: woman smiling


Rachaidh daltaí a chuireann isteach ar An gCur i Láthair san iomaíocht chun roinnt duaiseanna iontacha a bhuachan, a léiríonn an éagsúlacht atá le brath i ngairmeacha atá ar fáil san earnáil phoiblí. Tá na duaiseanna seo a leanas san áireamh:

Na scileanna meán nua atá foghlamtha acu a chleachtadh trí agallamh a chur ar an Taoiseach, Micheál Martin, faoina ghairm go dtí seo.

Foghlaim scileanna gníomhacha tarrthála ar thuras go hIonad Comhordaithe Tarrthála nó go Bunáit Héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann.

Deis taithí a fháil ar ghníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl sa chúlra agus páirt a ghlacadh in ionsamhlú póilíneachta leis an nGarda Síochána!Táimid ag tnúth go mór leis na hiontrálacha a fheiceáil.

Dúirt Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, Shirley Comerford, an méid seo a leanas:

Tugann An Cur i Láthair deis dúinn an earnáil phoiblí a shoiléiriú do dhaltaí, agus iad a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar ghairm san earnáil phoiblí, de réir mar a fhorbraímid earnáil phoiblí chumasach, ina bhfuil éagsúlacht le brath agus ar léiriú í ar an éagsúlacht i sochaí na hÉireann.”

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi The Pitch ach cliceáil ar nasc seo go dtí Comórtas na Páirce, atá le feiceáil ar ár micreashuíomh tiomnaithe ach cliceáil ar an nasc seo chuig láithreán na Scoileanna.