Labhraíonn Juliana linn faoin taithí a fuair sí mar Oifigeach Cléireachais Sealadach (OCS) san aonad Airgeadais sa Roinn Coimirce Sóisialaí.  Agus í ag obair mar OCS, chuir Juliana isteach ar an gcomórtas d’Oifigigh Chléireachais bhuana agus d’éirigh léi sa phróiseas roghnaithe.  I ndiaidh bliana, go díreach, agus tar éis di a bheith ag obair in dá rannóg i réimse na Bainistíochta Saoráidí, cuireadh Juliana ag obair sa phost buan ina bhfuil sí faoi láthair mar Oifigeach Cléireachais ar an bhFoireann Earraí agus Seirbhísí sa Roinn Coimirce Sóisialaí.

Inis dúinn faoi do thaithí mar Oifigeach Cléireachais Sealadach sa Státseirbhís

Chuir mé tús le m’aistear mar Oifigeach Cléireachais Sealadach (OCS) san aonad Airgeadais, ina raibh mé freagrach as tacaíocht riaracháin agus chléireachais a thabhairt i dtaca le híocaíochtaí a chur isteach sa chóras agus sonraisc a fháil, mar aon le caidreamh gairmiúil a chothú leis na soláthraithe, tacaíocht a thabhairt don fhoireann maidir le fiosrúcháin agus sonraí a phróiseáil de réir na bpolasaithe agus nósanna imeachta.  Thosaigh mé ar chonradh 8 seachtaine, agus, ansin, tairgeadh conradh nua dom san Aonad Sláinte agus Sábháilteachta.  Maidir le mo ról ar an bhfoireann seo, bhí orm oiliúint sláinte agus sábháilteachta a chur chun cinn agus a eagrú do bhaill foirne ar fud na tíre, mar aon le tacaíocht a thabhairt do m’fhoireann i dtaca le tacaíocht agus comhairle sláinte agus sábháilteachta a thabhairt do bhaill foirne na roinne seo.  Nuair a bhí mé ag obair mar OCS, chuir mé isteach ar chomórtas d’Oifigigh Chléireachais bhuana trí publicjobs.ie agus d’éirigh liom.  I ndiaidh bliana, go díreach, agus tar éis dom a bheith ag obair in dá rannóg i réimse na Bainistíochta Saoráidí, cuireadh ag obair mé sa phost buan atá agam faoi láthair mar Oifigeach Cléireachais ar an bhFoireann Earraí agus Seirbhísí.  Mar aon le dualgais riaracháin a bhaineann le ról an oifigigh chléireachais, déanaimid seirbhísí slándála, glantóireachta agus iompróra a chothabháil don Roinn, agus bímid ag plé le soláthraithe éagsúla.  Táimid freagrach as a chinntiú go gcuirtear cóiríocht ar ardchaighdeán ar fáil agus go gcothabháiltear í do chustaimeirí agus do bhaill foirne.  Tá neart rannóg san Aonad Bainistíochta Saoráidí, a oibríonn le chéile ó lá go lá, lena n-áirítear Bainistíocht Eastát, a chuireann cothabháil agus seirbhísí tógála ar fáil do gach foirgneamh roinne; an tAonad Soláthair; an tAonad Airgeadais; an tAonad um Ghníomhú ar son na hAeráide agus Phleanáil Straitéiseach; an t-aonad Sláinte agus Sábhailteachta; agus an rannóg ina bhfuilim faoi láthair, an t-aonad Earraí agus Seirbhísí.

Inis dúinn faoi do chonair ghairme chuig an ról ina bhfuil tú faoi láthair.

Mar a luaigh mé cheana, chaith mé tréimhse fhada agus thaitneamhach san earnáil mhiondíola.  Thosaigh mé ag obair nuair a bhí mé 16 bliana d’aois (an aois oibre dhleathach sa Bhrasaíl), mar Chúntóir Díolacháin agus, ansin, mar Bhainisteoir Siopa.  Ó bhog mé go hÉirinn in 2014, d’fhoghlaim mé scileanna i dtaca le seirbhís do chustaiméirí agus scileanna idirphearsanta ag gach leibhéal.  Toisc go raibh fonn orm Béarla a fhoghlaim, d’oibrigh mé mar fheighlí leanaí, mar ghlantóir, agus i roinnt siopaí éagsúla i mBaile Átha Cliath, áit ar fhoghlaim mé an chuid is mó den Bhéarla atá agam.  D’fhorbair mé mo ghréasán agus d’fhoghlaim mé faoi chultúr na hÉireann.  Níl aon amhras ach gur chabhraigh an taithí seo liom an áit ina bhfuilim anois a bhaint amach, agus spreag siad mé chun mé féin a fhorbairt agus tuilleadh aidhmeanna a bhaint amach.  Thosaigh mé sa Státseirbhís mar Oifigeach Cléireachais Sealadach agus, de bharr na taithí a fuair mé, d’éirigh liom i gcomórtas d’Oifigigh Chléireachais bhuana a reáchtáil publicjobs.ie.  Is Oifigeach Cléireachais buan sa Roinn Coimirce Sóisialaí mé anois, agus táim an-bhródúil as an bpost seo, agus tá súil agam go mbeidh mé in ann dul chun cinn a dhéanamh i mo ghairm trí leas a bhaint as deiseanna oiliúna agus dul chun cinn amach anseo.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit go dtí seo?

Thosaigh mé mar Oifigeach Cléireachais Sealadach agus bhí an deis agam cúrsaí oiliúna éagsúla a dhéanamh chun cur le m’aistear foghlama i ngach rannóg inar oibrigh mé le linn mo chéad bhliana.  Thosaigh mé sa réimse Airgeadais agus bhí an deis agam mo scileanna Excel a fheabhsú (rud a mbíonn eagla ag daoine faoi), tríd an Ardán OneLearning, atá ar fáil do bhaill foirne sa Státseirbhís.  Táim an-bhuíoch de mo chomhghleacaithe chomh maith, mar thug siad an-tacaíocht dom i gcónaí agus chabhraigh siad liom socrú isteach go muiníneach.  Toisc go raibh mé freagrach go príomha as oiliúint inmheánach agus sheachtrach Sláinte agus Sábháilteachta a chomhordú do bhaill foirne na Roinne ar fud na hÉireann, bhí mé in ann cur le mo chumas comhordaithe agus riaracháin.  Bhí an deis agam chomh maith freastal ar oiliúint Sláinte agus Sábháilteachta, m.sh. oiliúint do Mhaoir Dóiteáin.  Táim i mo bhall den fhoireann Bhainistíochta Saoráidí anois agus bhí an deis agam Modúl 1 den Teastas i Stáidear Coimirce Sóisialaí a chríochnú, teastas a chuireann an tAonad um Bhaill Foirne a Fhorbairt ar fáil i gcomhar leis an NCI.  Fuair mé níos mó oiliúna i mo chéad bhliain sa Státseirbhís ná mar a fuair mé sna cúig bliana roimhe sin.  Ó mo chéad lá sa Roinn Coimirce Sóisialaí, chabhraigh an spreagadh agus an tacaíocht a thug comhghleacaithe dom liom ullmhúchán a dhéanamh do mo ghairm.

Cén fáth ar roghnaigh tú gairm san Earnáil Phoiblí?

Rinne mé an cinneadh le linn na dianghlasála.  Bhí mé ag obair san earnáil mhiondíola le 13 bliana anuas ag an bpointe sin.  Ina theannta sin, mar thuismitheoir, bhraith mé gur chóir dom a bheith ag obair in áit ina bhfuil cothromaíocht níos fearr oibre is saoil, ionas go mbeinn in ann taitneamh a bhaint as óige mo mhic.   Nuair a chuir mé iarratas isteach ar dtús, ní raibh eolas ar bith agam ar na cineálacha buntáistí a bheadh ar fáil.  Ag leibhéal pearsanta, nuair a cuireadh an obair hibrideach i bhfeidhm, d’athraigh sé sin mo shaol.  Tá cúnamh do thuismitheoirí, m.sh. Bliain Oibre Níos Giorra nó Sos Gairme, ar fáil.  Ta aonad tacaíochta do bhaill foirne ann agus ní hamháin go gcuireann siad cláir oideachais ar fáil, ach cuireann siad tacaíocht mheabhairshláinte agus tacaíochtaí folláine eile ar fáil chomh maith chun a chinntiú go bhfuil na coinníollacha oibre is fearr ag fostaithe.

Cén chomhairle a thabharfá do dhuine atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar ról mar Oifigeach Cléireachais Sealadach?

Cuir tús leis an bpróiseas!  Cuirfidh an leibhéal tacaíochta agus cúnaimh atá ar fáil, ní hamhain ón Roinn ach ó na daoine lena mbeidh tú ag obair chomh maith, iontas ort.   Is féidir liom é seo a rá gan fuacht ná faitíos toisc gur Brasaíleach mé, agus toisc gurb é an Béarla mo dhara teanga.  Cé go bhfuil cónaí orm anseo le beagnach deich mbliana anois, bhí mé ag tosú i réimse nua agus bhí a fhios agam go mbeadh dúshláin romham agus is mise an t-aon eachtrannach i m’oifig.  Bhí imní orm go mbeadh roinnt dúshlán romham agus nach mbeinn mar chuid den slua, nó nach dtuigfeadh daoine mé nó nach dtuigfinn féin daoine eile, imní a bhíonn ar eachtrannaigh go minic nuair a thosaímid rud nua.  Cuireadh fáilte mhór romham, áfach, agus spreag an mhuinín a léirigh mé trína bheith ann na daoine eile sin, agus bhí siad an-chineálta agus an-fhoighneach agus mhúin siad focail agus rudaí nua eile dom; tá sé seo an-luachmhar, agus tugann sé léargas ar chultúr na Státseirbhíse, cultúr ina bhfuil cúnamh agus tacaíocht chun tosaigh, agus táim an-bhródúil anois as a bheith páirteach sa chultúr sin.