Tugann Gráinne léargas dúinn ar a gairm mar Shíceolaí Oideachais sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais.  Insíonn Gráinne dúinn go dtugann a ról deis di teoiric, taighde agus teicnící síceolaíochta a chur i bhfeidhm chun tacú le leanaí, daoine óga, a dteaghlaigh agus a scoileanna i dtaca le folláine mhóthúchánach agus shóisialta dhaoine óga a chur chun cinn.

Cad atá i gceist i do ról mar Shíceolaí Oideachais sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Mar Shíceolaithe Oideachais, cuirimid teoirc, taighde agus teicnící síceolaíochta i bhfeidhm chun tacú le leanaí, daoine óga, a dteaghlaigh agus a scoileanna chun folláine mhothúchánach agus shóisialta dhaoine óga, mar aon le forbairt a scileanna cumarsáide, teanga agus foghlama, a chur chun cinn. Déanaimid fadhbanna a roinneann tuismitheoirí, baill foirne scoile, leanaí agus daoine óga trí chomhairliúchán a fhiosrú.  Bainimid úsáid as measúnú agus montaóireacht chun idirghabhálacha cuí a chur i bhfeidhm.

Mar shíceolaithe atá dírithe ar chleachtas ag leibhéal córais, táimid an-dírithe ar thacaíochtaí don scoil iomlán atá bunaithe ar fhianaise a fhorbairt agus ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach a éascú do bhaill foirne scoile chun tacú le agus chun feabhas a chur ar fhorbairt agus ar fholláine gach páiste agus gach duine óig ar scoil.

Cén fáth a ndeachaigh tú ag obair sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Tar éis dom cáiliú mar Shíceolaí Oideachais (SO) agus le linn m’oiliúna gairmiúla, bhí an deis agam obair a dhéanamh i suíomhanna sláinte, oideachais agus cúraim shóisialta.  D’oibrigh mé i réimse na hIdirghabhála Luaithe, i seirbhísí síceolaíochta scoile i Londain agus in Éirinn, mar aon le tionscadail i réimse an cheartais i leith an aosa óig agus i réimse an chúraim shóisialta.

Tríd an taithí oibre a bhí faighte agam, bhí a fhios agam gur fearr liom idirghabháil atá dírithe ar chórais agus síceolaíocht choisctheach, agus bhí a fhios agam go dtugann obair i seirbhís síceolaíochta scoile an deis is fearr duit an cineál seo oibre a dhéanamh.  Trínár gcuid oibre mar shíceolaithe sa tSNSO, is féidir linn eolas síceolaíochta a scaipeadh sa phobal (scoileanna) do leanaí, dhaoine óga agus dá dteaghlaigh agus do bhaill foirne scoile.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Tugann an tSNSO, mar fhostóir, deiseanna iontacha ar fáil do shíceolaithe inár seirbhís páirt a ghlacadh i ngrúpaí spéise speisialta atá dírithe ar réimsí spéise agus ar chleachtais éagsúla, m.sh. measúnú dinimiciúil, tinneas ainsealach, cóitseáil mhothúchánach, cur chuige i leith na hoiliúna, mar aon le grúpaí a chuireann le cleachtas agus beartas náisiúnta, m.sh. Litearthacht nó Folláine.  Ó thosaigh mé, ghlac mé páirt i roinnt grúpaí ag leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, m.sh. grúpa oibre um theagmhais chriticiúla agus tacaíocht a thabhairt d’éagsúlacht chultúrtha agus teangeolaíochta i scoileanna.

Spreagtar síceolaithe sa tSNSO chun páirt a ghlacadh i bhforbairt ghairmiúil leanúnach, i dtaca lena sainspéiseanna gairmiúla féin, mar aon le forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) ag leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thosaíochtaí náisiúnta.  Ó thosaigh mé sa tSNSO, rinne mé FGL a bhí dírithe ar chóitseáil mhothúchánach, tacaíocht d’iompar dearfach agus ar CAP (Próifíl um Chumas Cognaíoch).  

Cad í an ghné is mó de do ról mar shíceolaí sa tSeirbhís Naisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) a mbaineann tú sult as?

Bainim sult as deis a fháil bualadh le tuismitheoirí agus múinteoirí agus comhoibriú leo.  Is mór an phribhléid dom é deis a fháil oibriú le gairmithe scoile, plé a dhéanamh ar a dtaithí agus ar a gcleachtas (sa seomra ranga agus le leanaí aonair) agus machnamh a dhéanamh, le chéile, ar na nithe ar mhaith linn a athrú agus ar an gcaoi ar féidir linn athruithe a chur i bhfeidhm do ghrúpa leanaí iomlán trí dheiseanna FGL agus mhaoirseacht ar chleachtas.

Is mór an pribhléid dom é gur féidir liom, mar shíceolaí, cur le hathrú agus hidirghabháil ag gach leibhéal den chóras oideachais trí thaighde agus theoiric síceolaíochta a chur i bhfeidhm – do dhaoine aonair agus do dhaoine óga, idirghabháil don scoil iomlán, agus beartas náisiúnta.