Tugann Patricia léargas dúinn ar a gairm mar Shíceolaí Oideachais sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais. Dar le Patricia gurb iad an chomhghleacaíocht agus an deis oibriú le grúpa daoine a bhfuil an dearcadh céanna acu na nithe is fearr faoina bheith ag obair sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO).   Tá an saineolas atá ag comhghleacaithe thar barr, agus de bharr na maoirseachta aonair a fhaigheann tú nó na maoirseachta a fhaigheann tú i ngrúpa, braitheann tú níos cumasaí agus níos stuama.  Leis an tacaíocht sin taobh thiar duit, is féidir leat tacaíocht níos fearr a thabhairt do scoileanna.  

Cad atá i gceist i do ról mar Shíceolaí Oideachais?

Is í aidhm na Seirbhíse Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) tacú le forbairt phearsanta, shóisialta agus oideachais gach páiste atá in aois scoile sa chóras oideachais, agus díriú go háirithe ar leanaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu.  Cuirimid seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil do scoileanna ina ndéantar meascán de chomhairliúchán agus chásobair i dtaca le leanaí aonair agus d’obair choisctheach (tacaíocht agus forbairt).  Oibrímid le chéile chun foirne tacúla agus aontaithe a fhorbairt ag leibhéal áitiúil agus réigiúnach.  Tá sé mar aidhm againn ardchaighdeán cleachtais ghairmiúil a choinneáil.

Cén fáth ar chuir tú isteach ar an ról mar Shíceolaí Oideachais?

Bainim sult as am a chaitheamh le leanaí, lena dteaghlaigh agus lena múinteoirí.  Ceapaim go bhfuil sé an-fhiúntach eolas agus muinín a thabhairt do dhaoine eile agus cabhrú leo a ndearcadh i leith an tsaoil agus na foghlama a fheabhsú.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Is réimse é réimse na síceolaíochta oideachais a bhíonn á fhorbairt i gcónaí.  Chun a bheith éifeachtach agus tú ag freastal ar scoileanna, caithfidh tú a bheith tiomanta do do scileanna a fhorbairt agus a fheabhsú agus don fhoghlaim chun modhanna nua chun cabhrú le daoine eile a fhorbairt.

Cuireann an tSNSO forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) ábhartha atá bunaithe ar fhianaise agus a bhaineann leis an bpost ar fáil.  Bíonn comhghleacaithe an-fhlaithiúil i dtaca le hacmhainní nua agus hoiliúint atá ar fáil a roinnt.

Bíonn deiseanna maithe oiliúna ann, mar sin, agus spreagtar tú chun cur le d’oideachas, lena n-áirítear saoire staidéir agus scrúdaithe.

Cad í an ghné is mó de do ról mar shíceolaí sa tSeirbhís Naisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) a mbaineann tú sult as?

Is iad an chomhghleacaíocht agus an deis oibriú le grúpa daoine a bhfuil an dearcadh céanna acu na nithe is fearr faoina bheith ag obair sa tSNSO. Tá an saineolas atá ag comhghleacaithe thar barr, agus de bharr na maoirseachta aonair a fhaigheann tú nó na maoirseachta a fhaigheann tú i ngrúpa, braitheann tú níos cumasaí agus níos stuama. Leis an tacaíocht sin taobh thiar duit, is féidir leat tacaíocht níos fearr a thabhairt do scoileanna.

An molfá gairm sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) do dhaoine eile?

Sa tSNSO, is féidir leat a bheith ag súil le coinníollacha maithe fostaíochta agus deiseanna i dtaca le socruithe oibre solúbtha, sosanna gairme agus postroinnt.

Bíonn deiseanna maithe oiliúna ann agus spreagtar tú chun cur le d’oideachas, lena n-áirítear saoire staidéir agus scrúdaithe.

Mar fhostaí san earnáil phoiblí sa Roinn Oideachais, bíonn an deis agat difríocht a dhéanamh agus dea-thionchar a bheith agat ar shaol dhaoine eile agus bíonn a fhios agat go bhfuil an eagraíocht ann chun tacú leat.