Tugann Sarah léargas dúinn ar a gairm mar Shíceolaí Oideachais sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais. Insíonn Sarah dúinn gur thosaigh sí sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) mar gheall ar an deis a bheadh aici oibriú, ar bhonn comhairleach, le scoileanna agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna i dtaca le hathruithe córasacha a chur i bhfeidhm chun a dtacaíochtaí do leanaí agus do dhaoine óga le riachtanais bhreise a fhorbairt.

Cén chonair oideachais a ghlac tú chun a bheith i do Shíceolaí Oideachais? 

Bhain mé bunchéim sa tSíceolaíocht Fheidhmeach amach, fuair mé roinnt blianta de thaithí i réimse an oideachais agus i réimse na meabhairshláinte, agus, ansin, bhain mé máistreacht sa tsíceolaíocht oideachais amach.

Cad atá i gceist i do ról mar Shíceolaí Oideachais sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Tacú le forbairt phearsanta, shóisialta agus oideachais leanaí trí theoiric agus thaighde síceolaíochta a chur i bhfeidhm i réimse an oideachais, ag díriú go háirithe ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.  Cuireann an tSNSO réimse seirbhísí ar fáil chun tacú le scoileanna trí úsáid a bhaint as an ‘gContanam Tacaíochta’.

Tá tacaíocht do scoileanna i dtaca lena “dtacaíocht do chuile dhuine” a fhorbairt trí oiliúint agus chomhairliúchán i gceist.  Bíonn na nithe seo a leanas san áireamh: tionscnaimh a bhaineann leis an scoil iomlán a chur chun cinn, uasoiliúint do mhúinteoirí bunaithe ar thopaicí éagsúla a bhaineann leis an oideachas speisialta, folláine, nó tacú le scoileanna a struchtúir inmheánacha a fhorbairt chun a chinntiú go bhfaigheann leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu na tacaíochtaí atá uathu.  Ag leibhéal ar a dtugtar “tacaíocht do roinnt daoine”, déantar comhairliúchán le scoileanna agus cuirtear le pleananna tacaíochta i scoileanna do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu.  Forbraítear cumas na múinteoirí chomh maith trí chomhairle ghinearálta a thabhairt do scoileanna faoi dhúshláin ar leith.  Ag an leibhéal ar a dtugtar “tacaíocht do dhaoine áirithe”, bailítear eolas chun cur le pleanáil tacaíochta i scoileanna do na daltaí sin a bhfuil an leibhéal tacaíchta is airde uathu.  Mar chuid den obair seo, cuirtear leanaí agus teaghlaigh i dteagmháil le seirbhísí tacaíochta seachtracha, nuair atá siad ar fáil.

Cén fáth a ndeachaigh tú ag obair sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Thosaigh mé sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) mar gheall ar an deis a bheadh agam oibriú, ar bhonn comhairleach, le scoileanna agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna i dtaca le hathruithe córasacha a chur i bhfeidhm chun a dtacaíochtaí do leanaí agus do dhaoine óga le riachtanais bhreise a fhorbairt. Tá súil agam go mbeidh mé ann cabhair a thabhairt i dtaca le córas atá ar an eolas faoin tráma, tuisceanach i dtaca le míchumas agus cóir ag leibhéal sóisialta a fhorbairt.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Deiseanna i dtaca le forbairt ghairmiúil leanúnach, féinmhachnamh gairmiúil agus foghlaim leanúnach ar an láthair.  Thug an ról léargas dom ar chóras Oideachais na hÉireann ag gach leibhéal.

Cad í an ghné is mó de do ról mar shíceolaí sa tSeirbhís Naisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) a mbaineann tú sult as?

An tsaoirse chun mo sainspéiseanna féin i réimse na síceolaíochta a fhiosrú agus iad a chur i bhfeidhm i mo chuid oibre.  

An molfá gairm sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) do dhaoine eile?

Mholfainn. Cé go mbaineann dúshláin ar leith lena bheith ag obair le córas meabhairshláinte atá faoi bhrú, is ról spreagúil é ina bhfuil éagsúlacht.