Tugann Kevin léargas dúinn ar a chonair ghairme, lena n-áirítear an obair rinne sé mar mhúinteoir bunscoile i roinnt scoileanna sular thosaigh sé ag obair le daltaí le riachtanais oideachais speisialta.  De bharr na taithí seo, bhain sé Dioplóma san Oideachas Speisialta amach agus, níos déanaí, bhain sé céim sa tSíceolaíocht amach tríd an Open University agus, ina dhiaidh sin arís, bhain sé Máistreacht amach sa tSíceolaíocht Oideachais.  

Cén chonair oideachais a ghlac tú chun a bheith i do Shíceolaí Oideachais? 

Rinne mé oiliúint mar mhúinteoir bunscoile ar dtús agus d’oibrigh mé i roinnt scoileanna sular thosaigh mé ag obair i scoil speisialta do dhaltaí le riachtanais oideachais speisialta.  Nuair a bhí mé ann, thug mé faoi Dhioplóma lánaimseartha san Oideachas Speisialta.   Tríd an gcúrsa seo agus trí obair a dhéanamh le Síceolaí Oideachais agus le Síceolaí Cliniciúil i mo scoil, shocraigh mé ar Chéim sa tSíceolaíocht a bhaint amach san Open University.  Tar éis dom an chéim sin a bhaint amach, bhain mé máistreacht sa tsíceolaíocht oideachais amach i gCOBÁC.

Cad atá i gceist i do ról mar Shíceolaí Oideachais sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Mar chuid den obair a dhéanaim sa tSNSO, bíonn réimse leathan gníomhaíochtaí i gceist, m.sh. cásobair dhíreach agus indíreach le leanaí, tuismitheoirí, agus múinteoirí sna bunscoileanna, meánscoileanna agus scoileanna speisialta a thugtar dom.  Tá obair eile i gceist chomh maith, m.sh. tacaíocht agus forbairt do scoileanna trí réimse leathan topaicí a ullmhaíonn an tSNSO a chur i láthair, mar aon le hinseirbhísí saincheaptha do scoileanna nó do ghrúpaí múinteoirí ar leith.  Mar chuid de mo ról, freastalaím ar chruinnithe agus oibrím le gníomhaireachtaí agus le heagraíochtaí eile de réir mar is gá.  Ina theannta sin, déanaim maoirseacht ar mhic léinn a bhfuil Dochtúireacht sa tSíceolaíocht Oideachais á críochnú acu, mar aon le maoirseacht aonair a dhéanamh ar shíceolaithe san eagraíocht.  Táim freagrach, ag leibhéal réigiúnach, as forbairt ghairmiúil leanúnach (FGL) na heagraíochta do shíceolaithe.  Oibrím chomh maith mar bhall d’fhoireann a chuireann seirbhísí na SNSO ar fáil, m.sh. oiliúint do Theagmhais Chriticiúla, oiliúint ‘Friends for Life’ gan ach cúpla ceann de na cláir oiliúna atá ar fáil a lua.   De bharr na hoibre foirne, tá an comhoibriú chun tosaigh agus is féidir linn comrádaíocht a fhorbairt, rud atá tábhachtach san obair seo.

Cén fáth a ndeachaigh tú ag obair sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Thug an tSNSO an deis dom leas a bhaint as na scileanna agus an oiliúint a d’fhorbair agus a fuair mé le linn mo ghairme múinteoireachta agus le linn dom mo chéimeanna éagsúla a bhaint amach.  Thug an tSNSO an deis dom mo ghairm a athrú, tar éis dom neart blianta a chaitheamh ag múineadh agus i mbun staidéir i réimse an oideachais agus na síceolaíochta, ar bhealach an-struchtúrtha agus an-tacúil.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Thug an tSNSO deiseanna oiliúna dom i gcláir éagúla a reáchtáil cainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, m.sh. Córas Comhairliúcháin, Cóitseáil Mhothúchánach agus Maoirseacht, gan ach cúpla ceann a lua.  Thug an tSNSO cabhair dom freastal ar chomhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Agus mé ag obair sa tSNSO, bhí an deis agam páirt a ghlacadh i réimsí oiliúna FGL a raibh suim ar leith agam iontu. 

Cad í an ghné is mó de do ról mar shíceolaí sa tSeirbhís Naisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) a mbaineann tú sult as?

Maidir le gné de mo ról sa tSNSO as a mbainim sult, is maith liom a bheith ag obair leis na leanaí, na tuismitheoirí agus na múinteoirí sna scoileanna a thugtar dom, agus úsáid a bhaint as scileanna réitigh fadhbanna chun na torthaí is fearr a bhaint amach don pháiste i dtaca le fadhbanna a chuirtear in iúl.  Bainim sult chomh maith as inseirbhísí a chur ar siúl i scoileanna agus as maoirseacht a dhéanamh ar mhic léinn a bhfuil a gcuid oiliúna sa tSNSO á críochnú acu.