Tugann Helen léargas dúinn ar a gairm mar Shíceolaí Oideachais, ar an gcaoi a spreagadh í chun dul le gairm nua tar éis di dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) agus í ag obair mar Mhúinteoir Bunscoile.  

Cén chonair oideachais a ghlac tú chun a bheith i do Shíceolaí Oideachais?  

Rinne mé oiliúint mar Mhúinteoir Bunscoile agus, tar éis dom dul i ndteagmháil le síceolaí ón tSNSO den chéad uair, nuair a cuireadh tús leis an tseirbhís, spreagadh mé chun a bheith i mo shíceolaí oideachais.  Bhí mé an-tógtha leis an gcaoi ar chuir an síceolaí béim ar an tsíceolaíocht sa chruinniú sin, agus leis an gcaoi ar chabhraigh siad liom, mar mhúinteoir ranga, plean a dhéanamh chun tacú le dalta ar leith i mo rangsa.  Bhí mé an-tógtha leis an gcomhoibriú a bhaineann leis an ról agus shocraigh mé go n-éireodh go maith liom sa ról seo.   Ina dhiaidh sin, bhain mé céim sa tsíceolaíocht agus cáilíocht oiliúna ghairmiúil sa tsíceolaíocht oideachais amach i gCOBÁC.

Cad atá i gceist i do ról mar Shíceolaí Oideachais sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Tá éagsúlacht i ról an tSíceolaí Oideachais sa tSNSO agus bíonn cásobair le daltaí aonair agus comhairliúcháin le múinteoirí agus tuismitheoirí i gceist, mar aon le hoiliúint agus ceardlanna a chur ar fáil do mhúinteoirí.  Bíonn deiseanna ann chomh maith teagmháil a dhéanamh le gairmithe ó sheirbhísí eile, agus bíonn sé sin an-fhiúntach agus muid ag iarraidh idirghabhálacha agus pleananna tacaíochta a fhorbairt do dhaltaí a bhfuil riachtanais níos casta acu.

Cén fáth a ndeachaigh tú ag obair sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO)?

Ceann de na gnéithe de mo chuid oibre mar Shíceolaí Oideachais is fearr liom ná an deis oibriú le scoileanna agus tugann an tSNSO deis dom é seo a dhéanamh.  Mar Shíceolaí Oideachais ag obair sa tSNSO, tá mo liosta scoileanna féin agam agus bainim an-sult as a bheith ag obair go dlúth le gach ceann acu, ag cabhrú leo freastal ar riachtanais a ndaltaí ar bhealach éifeachtach.  

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Mar eagraíocht, spreagann an tSNSO síceolaithe chun páirt a ghlacadh in oiliúint bhreise ag leibhéal réigiúnach agus náisiúnta agus is rud iontach é seo mar go dtugann sé deis dom mé féin a choimeád ar an eolas faoi mhodhanna atá bunaithe ar fhianaise as ar féidir liom úsáid a bhaint i mo chásobair.  Spreagtar tú chomh maith chun réimsí sainspéise a fhiosrú trí pháirt a ghlacadh i gceann de na grúpaí sainspéise atá ar fáil, m.sh. táim féin páirteach faoi láthair sa Ghrúpa um Mheasúnú Dinimiciúil agus sa Ghrúpa um Bhailbhe Roghnach.

Cad í an ghné is mó de do ról mar shíceolaí sa tSeirbhís Naisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) a mbaineann tú sult as?

Is breá liom deis a fháil obair a dhéanamh i scoileanna agus leas a bhaint as an tsíceolaíocht ag leibhéal praiticiúil, caidreamh láidir a fhorbairt le múinteoirí agus cabhrú leo an tacaíocht is fearr is féidir a chur ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Is breá liom éagsúlacht na hoibre sa tSNSO, agus is féidir liom a rá nach mbíonn leadrán orm riamh. Tá an éagsúlacht dochreidte; cásobair aonair, ina mbíonn éagsúlacht, mar aon le comhairliúcháin, oiliúint do mhúinteoirí agus obair le comhghleacaithe i ngrúpaí sainspéise.

Agus, ar ndóigh, ceann de na buanna atá ag an tSNSO mar eagraíocht ná an tacaíocht iontach a fhaigheann tú ó chomhghleacaithe. Tá a lán cairde nua déanta agam ó thosaigh mé san eagraíocht.

An molfá gairm sa tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (SNSO) do dhaoine eile?

Mholfainn, má tá fonn ort a bheith ag obair i scoileanna agus má tá post i réimse na síceolaíochta uait, ina bhfuil éagsúlacht agus neart deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí.