D'óstáil an tSeirbhís Náisiúnta do Thaistealaithe in Exchange House na Duaiseanna Náisiúnta um Éachtaí Oideachais do bhaill den Lucht Siúil ar an 1 Nollaig 2022, agus bhí an Seanadaóir Eileen Flynn ina haoi oinigh ag ócáid na bliana seo.

Ag publicjobs.ie, táimid an-bhródúil as urraíocht a dhéanamh ar na duaiseanna le trí bliana anuas agus as ról lárnach a ghlacadh maidir le tacaíocht a thabhairt don obair thábhachtach seo.  Ainmníodh 60 duine do na duaiseanna agus bhí 11 duine i láthair ar an lá.

Tugadh na duaiseanna do Thaistealaithe ar fud na hÉireann, a bhí tar éis ceann de na cáilíochtaí seo a leanas a bhaint amach le déanaí: An Teastas Sóisearach, an Ardteistiméireacht, mórdhámhachtain QQI 3/6, dámhachtain sainchuspóra, GCSE, A Levels, BA, cáilíochtaí iarchéime, Máistreacht agus PhD.  Mar aon leis na daoine a fuair na duaiseanna, tháinig teaghlaigh, cairde, múinteoirí agus daoine eile a thug tacaíocht dóibh ar a n-aistear oideachais chuig an imeacht.

Óstálann na Seirbhísí Náisiúnta do Thaistealaithe in Exchange House an t-imeacht bliantúil seo chun comhghairdeas a dhéanamh leis na daoine a fhaigheann na duaiseanna agus chun a chinntiú go bhfaigheann siad aitheantas as an méid atá bainte amach acu.  Cuireann na Duaiseanna béim chomh maith ar an méadú i líon na dTaistealaithe atá ag tabhairt faoi oideachas foirmiúil.  Is eiseamláirí iad do Thaistealaithe eile, atá i mbun oideachais fhoirmiúil nó atá ag smaoineamh ar fhilleadh ar an oideachas foirmiúil, agus is eiseamláirí iad do phobal an Lucht Siúil.

Dúirt urlabhraí ó Exchange House an méid seo a leanas,

“Dar linn go bhfuil sé tábhachtach oideachas a cheiliúradh mar go bhfuil sé fíorthábhachtach do thodhchaí na ndaoine a fhaigheann na duaiseanna agus do phobal an Lucht Siúil.  Nuair a fhaigheann siad rochtain ar oideachas, bíonn an deis acu pleanáil dá dtodhchaí, do thodhchaí a bpobail agus do thodhchaí na sochaí i gcoitinne.”

Chuir Margaret McCabe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin publicjobs.ie, leis sin nuair a dúirt sí an méid seo a leanas,

“Ag publicjobs.ie, táimid an-bhródúil as urraíocht a dhéanamh ar na Duaiseanna Náisiúnta do Thaistealaithe chun na héachtaí atá bainte amach ag baill den Lucht Siúil ar fud na hÉireann a aithint.  Ag publicjobs.ie, creidimid go spreagann seirbhís phoiblí bhisiúil, ionchuimsitheach, a fhaigheann fuinneamh ón gcaoi a gcuireann fostaithe ó gach earnáil den tsochaí léi, áiteanna oibre níos nuálacha, níos táirgiúla agus polasaithe, cláir agus seirbhísí níos feagrúla agus níos ionchuimsithí.”