Is Speisialtóir TFC é Florin leis an nGarda Síochána. Labhraíonn Florin linn faoina ról mar Anailísí Cibearshlándala agus faoi na deiseanna atá curtha ar fáil aige ó thosaigh sé sa Státseirbhís. Insíonn sé dúinn faoin struchtúr tacaíochta d’fhorbairt bhreise sa Gharda Síochána agus faoin gcaoi a gcoinníonn an eagraíocht í féin ar an eolas faoi theicneolaíochtaí nua.

Cén chonair a ghlac tú chun post a fháil mar Oifigeach Feidhmiúcháin – Líonraí/Cibearshlándáil?

Bhain mé Céim Bhaitsiléara san Fhóiréinsic Dhigiteach agus i réimse na Cibearshlándála amach in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath in 2022. Bhí mé i mo mhac léinn páirtaimseartha ar feadh ceithre bliana, ag iarraidh mo shaol pearsanta agus léachtaí san oíche a láimhseáil ag an am céanna.

Cad atá i gceist i do ról?

Tá mo ról an-suimiúil agus an-dúshlánach. Caithfidh mé mé féin a choinneáil ar an eolas faoi threochtaí TFC, anailís a dhéanamh ar ghníomhaíocht amhrasach agus oiliúint a chur ar fáil don eagraíocht maidir le réamhchúraim slándála. Maidir leis na réimsí a bhfuilim freagrach astu, tá na réimsí seo a leanas i gceist:

  • Teagmháil le bagairtí Slándála reatha i gcoinne infreastruchtúr an Gharda Síochána a mheas
  • MMonatóireacht a dhéanamh ar eachtraí líonra agus anailís a dhéanamh ar ghníomhaíocht amhrasach
  • Laigí a d’fhéadfadh a bheith in infreastruchtúr na heagraíochta a aithint agus dul i ngleic leo

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Ó thosaigh mé leis an nGarda Síochána, thug mo chomhghleacaithe tacaíocht iontach dom. Chuir rannóg na TFC oiliúint mhaith ar fáil dom agus thug siad tuiscint mhaith dom ar phríomhspriocanna an Gharda Síochána. Tá struchtúr maith tacaíochta in AGS d’fhorbairt bhreise agus chun an eagraíocht a choinneáil ar an eolas faoi theicneolaíochtaí nua. Tugtar deis do bhaill foirne a gcuid eolais agus scileanna a fhorbairt ar mhaithe leis an duine aonair agus an eagraíocht.

Cén fáth ar chuir tú isteach ar ról mar Anailísí Cibearshlándála san Earnáil Phoiblí?

Ar ndóigh, nuair a fógraíodh an feachtas do Speisialtóirí i réimse na Líonraí/na Cibearshlándála ar shuíomh gréasáin Public Jobs, ghlac mé go fonnmhar leis an deis dul ag obair in eagraíocht ina bhfuil ról an Anailísí Cibearshlándála níos tábhachtaí anois ná riamh i dtimpeallacht an lae inniu atá bunaithe ar shonraí.  

An molfá gairm san earnáil phoiblí do dhaoine eile?

Chuir mé isteach ar ról i réimse na TFC sa Státseirbhís toisc go raibh fonn orm taithí a fháil ar a bheith ag obair in eagraíocht mhór, go háirithe i réimse a bhaineann le mo chúrsa, agus bhí mé ag súil leis go mbeinn in ann leas a bhaint as deiseanna chun dul chun cinn a dhéanamh i mo ghairm.

Bhí fonn orm i gcónaí post seasmhach, solúbtha a fháil ina bhful deiseanna dul chun cinn a dhéanamh agus leas a bhaint as mo chuid scileanna agus eolais chun cur leis an tsochaí. Nuair a ghlac mé le mo chéad phost sa Státseirbhís, leis an nGarda Síochana, níor thuig mé go mbeadh na deiseanna seo uilig ar fáil.