Tháinig roinnt saineolaithe áitiúla agus idirnáisiúnta le chéile i gCaisleán Bhaile Átha Cliath chun plé a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir leis an éagsúlacht agus leis an gcuimsiú todhchaí ár n-ionaid oibre, a bhíonn ag síorathrú, a mhúnlú. Bhí an deis againn chomh maith cloisteáil faoin taithí atá faighte ag cuid dár gcomhghleacaithe ó chúlraí éagsúla atá ag obair san earnáil phoiblí in Éirinn faoi láthair.

Is é publicjobs.ie an soláthraí lárnaithe do sheirbhísí earcaíochta don státseirbhís agus do níos mó ná 150 foras poiblí in Éirinn. Is fostóirí móra iad an státseirbhís agus an tseirbhís phoiblí – tá os cionn 350,000 ball foirne fostaithe sa státseirbhís, in údaráis áitiúla, agus san earnáil chosanta, oideachais, sláinte agus dlí, agus i ngníomhaireachtaí Stáit, ar fud na tíre. Anuraidh, reáchtáil publicjobs.ie beagnach 600 comórtas earcaíochta ar leith don earnáil phoilbí agus rinne sé beagnach 65,000 iarratas a phróiseáil.

Tá ról fíorthábhachtach ag publicjobs.ie maidir le huaillmhian a chothú, ceannaireacht a léiriú, agus caighdeáin a leagan amach chun tacú le seirbhís phoiblí rathúil ar léiriú í ar shochaí na hÉireann sa lá atá inniu ann - a chuireann comhionannas, éagsúlacht agus cuimsiú chun cinn.

In 2021, sheolamar ár straitéis Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe (CÉ&C), a bhfuil sé mar aidhm aici na daoine atá ag obair sa tseirbhís phoiblí a aithint agus daoine ó ghrúpaí atá faoi ghannionadaíocht a spreagadh chun iarratas a chur isteach. Tá na haidhmeanna seo a leanas i gceist sa straitéis seo: bealaí iontrála níos ionchuimsithí a fhorbairt do dhaoine ó ghrúpaí atá faoi ghannionadaíocht agus a chinntiú go bhfuil ár bpróisis earcaíochta cothrom agus go bhfuil rochtain ag daoine ó chúlraí éagsúla orthu.

Ina theannta sin, tá gealltanas inár straitéis CÉ&C i dtaca le próifíl éagsúlachta d’iarrthóirí atá bunaithe ar shonraí agus fhianaise a fhorbairt le linn an phróisis earcaíochta. Chuige sin, roinneamar ár nAthbhreithniú ar Shonraí Monatóireachta Comhionannais ag an gcomhdháil chun bunús láidir i dtaca le sonraí comhionannais, mar aon le taithí ón bhfíorshaol, a fhorbairt chun cur le héagsúlacht agus cuimsiú san earnáil phoiblí agus chun éagsúlacht agus cuimsiú a chur chun cinn san earnáil phoiblí. Is céim thábhachtach í seo inár n-iarracht bunús láidir i dtaca le sonraí comhionannais a fhorbairt chun cur lenár straitéisí agus dtionscnaimh Éagsúlachta agus Chuimsithe.

Bhí na cainteoirí idirnáisiúnta seo a leanas i láthair: Binna Kandola, Comhbhunaitheoir agus Comhpháirtí Sinsearach, Pearn Kandola; Emilie Priday, Stiúrthóir um Chuimsiú sa Lucht Saothair agus um Thaithí an Lucht Saothair san Ionad Oibre, Coimisiún na Seirbhíse Poiblí sa Bhreatain Bheag Theas Nua; Nadine Huggins, Príomhoifigeach Acmhainní Daonna, Póilíní Capall Ríoga Cheanada, agus Alana Baker, Anailísí Beartais, Stiúrthóireacht na Fostaíochta agus na Bainistíochta Poiblí don Rialachas Poiblí. Bhí na saineolaithe Éireannacha seo a leanas i láthair: Shirley Comerford, Rúnaí Cúnta, an Roinn Caiteachais Phoiblí, Seachadta ar an bPlean Forbartha Náisiúnta agus Athchóirithe; Yvonne Cooke, Stiúrthóir Feidhmiúcháin na nAcmhainní Daonna agus na Bainistíochta Daoine, An Garda Síochána; Frankie Kay, Príomhoifigeach Faisnéise, an Phríomh-Oifig Staidrimh; agus Frank O’Mara, Stiúrthóir, Teagasc.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt san imeacht. Ní mór dúinn oibriú le chéile sa réimse seo!

  • Linda - Clár Willing Able Mentoring (WAM)
    Linda - Clár Willing Able Mentoring (WAM)
  • Lisa - Clár Willing Able Mentoring (WAM)
    Lisa - Clár Willing Able Mentoring (WAM)