Is Ionadaí Cruthaithe Eachtraí é Nigel. Labhraíonn sé linn faoina ról, faoina thaithí agus faoi na deiseanna a cuireadh ar fáil dó ó thosaigh sé sa státseirbhís. Labhraíonn Nigel linn faoi bhuntáistí an róil seo agus faoin bhfáth a molfadh sé gairm in ISFAGS sa státseirbhís do dhaoine eile.

Inis dúinn faoi do ról.

Is cuid lárnach den phóilíneacht tosaigh é ról an Ionadaí Cruthaithe Eachtraí sa Gharda Síochána. Déanann baill den Gharda Síochána teagmháil le hISFAGS (Ionad Seirbhíse Faisnéise an Gharda Síochána) agus cuirimid eolas ar fáil do Bhaill Foirne de chuid an Gharda Síochána faoi na heachtraí ar phléigh siad leo. Cuireann an tIonadaí Cruthaithe Eachtraí an t-eolas sin isteach ar an chóras PULSE (bunachar an Gharda Síochána).

Déanann an tIonadaí Cruthaithe Eachtraí anailís ar an eolas a chuireann baill den Gharda Síochána ar fáil agus cinntíonn siad an chatagóir chuí don eachtra agus cineál na heachtra leis an mball den Gharda Síochána. Déantar é seo chun caighdeán na n-eachtraí a chruthaítear ar PULSE a chinntiú. Cruthaíonn an tIonadaí Cruthaithe Eachtraí tuairisc chuimsitheach agus chruinn ar an eachtra tríd an eolas cuí a fháil trí scileanna éifeachtacha éisteachta agus ceistiúcháin a úsáid.

Mar chuid den ról, glactar le Glaonna Faire Tráchta Náisiúnta agus cuirtear an t-eolas seo ar aghaidh chuig baill den Gharda Síochána.

Cén fáth ar chuir tú isteach ar do ról?

Bhí suim agam i gcónaí in obair an Gharda Síochána agus sa ról tábhachtach a bhíonn acu sa phobal. Bhí fonn orm cur le agus tacú le ról Bhaill an Gharda Síochána. Creidim gur gnéithe fíorthábhachtacha de m’eitic oibre iad an anailísíocht agus an phointeáilteacht agus bhí siad an-tábhachtach dom i mo ghairm ón tús. De bharr gur ról ilghnéitheach é ról an Gharda Síochána, creidim go mbeadh na scileanna seo an-luachmhar sa chomhthéacs seo.

Cad í an ghné is luachmhaire de do phost?

Tá fonn orm cur le ról tábhachtach chaighdeán na sonraí sa Gharda Síochána. Déantar seo trína chinntiú go gcuirtear eachtraí sa chatagóir cheart agus trí thacaíocht agus chomhairle a thabhairt do bhaill den Gharda Síochána maidir le critéir chearta rangúcháin.

Tá meas agam chomh maith ar an gcaoi a gcuireann mo ról le taifeadadh na staitisticí don Phríomhoifig Staidrimh. Bíonn tionchar aige sin, ansin, ar an gcaoi a dtugtar acmhainní póilíneachta agus seirbhísí tacaíochta sa phobal amach, agus cuireann sé chomh maith le cinntí maidir le polasaithe rialtais cuí a chur i bhfeidhm.

Cad iad na deiseanna agus na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil duit?

Is buntáiste mór í an oiliúint ardchaighdeáin a chuirtear ar fáil d’Ionadaithe Cruthaithe Eachtraí maidir le baill foirne a ullmhú don ról. Cuirtear an oiliúint seo ar fáil duit le linn do ghairme, agus éascaíonn sé seo forbairt ghairmiúil leanúnach.

Is buntáiste mór é an tacaíocht a fhaigheann tú ó phiaraí san oifig nuair a thosaíonn tú sa ról agus le linn do ghairme. Ón taithí a bhí agam do dtí seo, tá gach ball foirne sásta a gcuid eolais a roinnt go hoscailte agus éascaíonn sé seo forbairt mhuinín, scileanna agus chumas an Ionadaí Cruthaithe Eachtraí.

Is buntáiste é an t-uainchlár sealoibre toisc go bhfuil solúbthacht i gceist agus toisc go mbíonn tú saor ar laethanta éagsúla gach seachtain. Tugtar seirbhísí tacaíochta ar fáil tríd an gClár um Chúnamh d’Fhostaithe má tá siad ag teastáil uait le linn do ghairme.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Is í an ghné is mó de ról an Ionadaí Cruthaithe Eachtraí a chuir iontas orm ná éagsúlacht na n-eachtraí a bpléann baill den Gharda Síochána leo ó lá go lá. Tugadh an deis dom tuiscint níos fearr a fháil ar an dea-thionchar a imríonn baill den Gharda Síochána ar gach carn den tsochaí dá bharr. Chuir na deiseanna fostaíochta cliathánacha atá ar fáil sa státseirbhís iontas orm chomh maith, ar bhealach dearfach

Cad a chuir iontas ort ó thosaigh tú ag obair sa ról seo?

Is í an ghné is mó de ról an Ionadaí Cruthaithe Eachtraí a chuir iontas orm ná éagsúlacht na n-eachtraí a bpléann baill den Gharda Síochána leo ó lá go lá. Tugadh an deis dom tuiscint níos fearr a fháil ar an dea-thionchar a imríonn baill den Gharda Síochána ar gach carn den tsochaí dá bharr. Chuir na deiseanna fostaíochta cliathánacha atá ar fáil sa státseirbhís iontas orm chomh maith, ar bhealach dearfach.

Cad í an ghné is mó de do ról a mbaineann tú sult aisti?

Éagsúlacht na n-eachtraí a chruthaímid, a chiallaíonn go gcaithfidh mé mo scileanna anailíse a úsáid chun a chinntiú go gcuirtear eachtraí sa chatagóir cheart.

Bainim sult chomh maith as a chinntiú go bhfuil an t-eolas a thaifeadtar ar ardchaighdeán. Is cuid thaitneamhach den ról í an obair foirne agus tá comrádaíocht ann idir comhghleacaithe. Bainim sult as an gcomhoibriú idir rannóga laistigh d’Ionad Seirbhíse Faisnéise an Gharda Síochána toisc go ligeann sé do dhaoine smaointe a phlé agus teacht ar réitigh chun caighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil do Bhaill an Gharda Síochána a fheabhsú.

An molfá gairm san earnáil phoiblí do dhaoine eile agus cén fáth?

Mholfainn gairm san earnáil phoiblí mar gheall ar na buntáistí éagsúla atá i gceist, m.sh. cinnteacht phoist, coinníollacha maithe oibre. Tá deiseanna iontacha oiliúna ar fáil san earnáil phoiblí, a spreagann duit chun cur le do chuid oideachais trí fhorbairt ghairme agus a thugann tacaíocht duit maidir leis an bpróiseas seo.

Tá an comhionannas deiseanna ina phríomhluach eagraíochta san earnáil phoiblí agus éascaíonn sé éagsúlacht san ionad oibre. Cuireann an earnáil phoiblí cothromaíocht shláintiúil oibre / saoil ar fáil, trí phostroinnt, trí bhliain oibre níos giorra agus trí roghanna maidir le sosanna gairme.

An molfá gairm sa GISC sa státseirbhís do dhaoine eile? Cén fáth?

Mholfainn gairm in ISFAGS sa státseirbhís mar gheall go gcuirtear oiliúint iontach, chuimsitheach ar fáil. An obair foirne agus an chomrádaíocht idir comhghleacaithe, a éascaíonn dea-chaidreamh idir rannóga.

An t-uainchlár sealoibre, a éascaíonn solúbthacht agus cothromaíocht oibre / saoil. Tugann an obair in ISFAGS deis duit difríocht a dhéanamh trí oibriú le réimse na póilíneachta tosaigh chun oibriú ar cheisteanna suimiúla agus dúshlánacha.