Labhraíonn Chris linn faoina ról mar Oifigeach Faire agus faoin deis a cuireadh ar fáil dó i nGarda Cósta na hÉireann úsáid a bhaint as a chúlra/thaithí ar muir agus é ag obair ar tír.

Inis dúinn faoi do ról mar Oifigeach Faire

Is baill d’fhoireann a oibríonn i gceann amháin de na trí Ionad Comhordaithe Tarrthála Mara in Éirinn iad na hOifigigh Faire. Clúdaíonn ról an Oifigigh Faire réimse de dhualgais laethúla, lena n-áirítear Réamhaisnéis an Cheantair Mhara, Foláirimh Loingseoireachta Raidió agus réamhaisnéis na Lochanna a scaipeadh agus Tuairiscí ar Thrácht a fháil ó árthaí atá gar do Chósta na hÉireann agus na Tuairiscí sin a thaifeadadh. Maidir le príomhdhualgais eile an Oifigigh Faire, bíonn na dualgais seo a leanas i gceist: a bheith ag faire amach do theachtaireachtaí Ciaptha ar muir ar Mhinicíochtaí Raidió Mara agus úsáid a bhaint as an eolas a bhailítear chun an fhreagairt Chuardaigh agus Tarrthála atá ag teastáil a chomhordú trí úsáid a bhaint as acmhainní fhoirne an Gharda Chósta (foirne Cuardaigh, foirne Báid agus foirne Aillte agus Drón) agus as Héileacaptair, mar aon le hAcmhainní Dearbhaithe, m.sh. Acmhainní INRBT, Báid Tarrthála Chladaigh Phobail, nó Acmhainní agus árthaí eile de chuid an Stáit.

Cén fáth ar chuir tú isteach ar do ról?

D’oibrigh mé ar muir mar oifigeach sa chabhlach trádála ó d’fhág mé an scoil agus, i ndiaidh dom níos mó ná tríocha bliain a chaitheamh ar muir, thosaigh mé ag lorg fostaíochta ar tír in Éirinn, ach ní raibh fonn orm an tionscal mara a fhágáil go hiomlán i mo dhiaidh. Thug post i nGarda Cósta na hÉireann deis mhaith dom úsáid a bhaint as mo chúlra/mo thaithí ar muir.

Cad í an ghné is luachmhaire de do phost, dar leat?

An obair foirne agus an sásamh a bhaineann tú as a bheith ag obair i dtimpeallacht ina mbíonn brú le brath go minic, mar aon le cothromaíocht mhaith oibre agus saoil agus an deis a bheith páirteach i bpróisis a shábhálann daoine nó a chabhraíonn le daoine atá i gcruachás.

Cad iad na deiseanna agus na tacaíochtaí a chuirtear ar fáil duit?

Timpeallacht oibre den scoth atá i gceist, ina gcuirtear béim ar an obair foirne, ina mbaineann daoine sásamh as a bpoist, agus ina bhfuil cothromaíocht mhaith oibre agus saoil ar fáil. Tugann an Roinn Iompair tacaíocht agus comhairle do gach fostaí, lena n-áirítear deiseanna dul i mbun oideachais agus oiliúna sa bhreis.

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit?

Mar chuid den oiliúint d’Oifigigh Faire nua, comhlíonfaidh Oifigeach Faire cúrsa do Chomhordaitheoirí ar Mhisin Chuardaigh agus Tarrthála i gColáiste Mara Náisiúnta na hÉireann, a ligeann dóibh Cáilíocht Sainchuspóra Leibhéal 7 a bhaint amach. Agus tú ag obair i nGarda Cósta na hÉireann ar feadh dhá bhliain, is féidir leat leas a bhaint as deiseanna oideachais agus oiliúna eile, m.sh. cúrsaí céime. Aithníonn Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí na hÉireann an clár bunoiliúna a rinne mé chomh maith.

Cad a chuir iontas ort ó thosaigh tú ag obair sa ról seo?

Sular thosaigh mé sa ról seo, níor thuig mé tiomantas na n-oibrithe deonacha i nGarda Cósta na hÉireann, ó thaobh ama agus dualgas de, i dtaca le seirbhís ghairmiúil den chéad scoth a chur ar fáil atá dírithe ar shábháilteacht ár gcósta.

Cad í an ghné is mó de do ról a mbaineann tú sult aisti?

Leagtar béim láidir ar an obair foirne sa Seomra Oibríochtaí le linn eachtraí nó gnáthoibríochtaí, agus bíonn an-sásamh le baint ón bpost nuair a chuirtear freagairt ar eachtra i bhfeidhm ar bhealach pleanáilte agus éifeachtach.

An molfá gairm san earnáil phoiblí do dhaoine eile agus cén fáth?

Cuireann an earnáil phoiblí roinnt deiseanna ar fáil dá bhfostaithe, lena n-áirítear dea-choinníollacha oibre, oiliúint agus oideachas sa bhreis, obair a dhéanamh mar bhall d’fhoireann mhór agus poist ina mbíonn sásamh le fáil.

An molfá gairm i nGarda Cósta na hÉireann do dhaoine eile? Cén fáth?

Mholfainn gairm i nGarda Cósta na hÉireann. Mar Oifigeach Faire, bíonn an deis agat a bheith obair i ról dinimiciúil ina mbíonn sásamh le fáil agus ina gcuirtear béim láidir ar an obair foirne agus a ina spreagtar thú chun obair a dhéanamh as do stuaim féin chun feabhas leanúnach a chur ar fheidhmíocht an tSeomra Oibríochtaí.

Ar mhaith leat aon rud eile a roinnt?

Tar éis dom m’oiliúint a chríochnú, cuireadh ag obair mé san Ionad i gCionn Mhálanna, ina bhfuair mé léargas iontach ar oibríochtaí an Gharda Chósta i gceantair chósta agus ar muir ó Ghaillimh go Dún na nGall. Ina dhiaidh sin, d’éirigh liom bogadh chuig an Ionad i mBaile Átha Cliath, toisc go raibh fonn orm i gcónaí a bheith ag obair i gceantar Átha Cliath.