An Fhoireann Bhainistíochta

Margaret McCabe

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.


Magaret McCabe

Is í Margaret McCabe Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí (SCP), post ar ghlac sí leis ar an 1 Eanáir 2023. Sa ról seo, is í Margaret an tOifigeach Cuntasaíochta do Vóta na SCP. Tá sí freagrach don Bhord maidir le treoir éifeachtach a thabhairt agus bainistíocht agus rialú éifeachtach a dhéanamh ar riar agus ar ghnó na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí. Mar Phríomhfheidhmeannach, tá sí freagrach as straitéis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Tá an obair seo a leanas san áireamh: a bheith ar an eolas faoi fhorbairtí i dtionscal na hearcaíochta agus níos mó éifeachtúlachta a chinntiú chun an leas is fearr a bhaint as caighdeán agus réimse na seirbhísí a chuirtear ar fáil do chliaint agus d’iarrthóirí, ag brath ar na hacmhainní atá ar fáil. Ina theannta sin, déanann Margaret luachanna agus dea-cháil na heagraíochta a chosaint.

Bhain Margaret gairm amach di féin sa státseirbhís agus tá taithí fhairsing faighte aici i réimse na hEarcaíochta agus an Roghnaithe. Sular thosaigh sí i ról an Phríomhfheidhmeannaigh, bhí sí ag obair mar Phríomhoifigeach Oibríochta agus, roimhe sin, d’oibrigh sí mar Cheannasaí Earcaíochta agus Roghnaithe sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, post ina ndearna sí maoirseacht ar earcaíocht sa státseirbhís, sa Gharda Síochána agus i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá Máistreacht i réimse na nAD agus Ard-Dioplóma ón bhForas Riaracháin ag Margaret agus is céimí í i réimse an Chomhchuspóra.

Liatromach bródúil is ea í Margaret agus d’fhreastail sí ar Choláiste Marymount (iarbhunscoil) i gCora Droma Rúisc, agus thosaigh sí ag obair sa státseirbhís nuair a d’fhág sí an scoil. D’oibrigh sí mar chúntóir cléireachais ar dtús. Ó shin, rinne sí dul chun cinn go dtí barr na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí agus is í an chéad Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin inmheánach san eagraíocht le 22 bhliain í.

Cuireann Margaret éiteas earnála poiblí láidir chun cinn, agus tá sí tiomanta do sheirbhís phoiblí atá cothrom, ionchuimsitheach agus ina bhfuil éagsúlacht.Michelle Noone

Ceannasaí don Earcaíocht Shinsearach agus Fheidhmeannach

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Modhanna cuardaigh d’fheidhmeannaigh a úsáid chun daoine den scoth a aithint chun Ardhfheidhmeannaigh a cheapadh chomh maith le ceapacháin ag leibhéal Boird. Freagrach as slí agus próiseas oscailte, éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar fáil chun daoine ar ardchaighdeán a aithint don Aire chun iad a mheas do cheapacháin ar Bhoird Stáit.

Michelle NooneNiall Leavy

Ceannasaí don Rannpháirtíocht sa Mhargadh

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Mar Cheannasaí na Rannpháirtíochta sa Mhargadh, agus chun tacú leis an tseirbhís earcaíochta seirbhíse poiblí a chuirimid ar fáil d’eagraíochtaí san earnáil phoiblí agus d’iarrthóirí, déanaim maoirseacht ar fhorbairt agus ar stádas an Chomhionannais, na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe agus na Margaíochta agus na Cumarsáide.

Niall LeavySandra Cairns

Ceannasaí Aimsithe Tallainne don Státseirbhís

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Freagrach as dea-chleachtas san earcaíocht agus sa roghnú a chur chun cinn le hiarrthóirí ar ardchaighdeán a aimsiú do róil éagsúla sa Státseirbhís. Soláthar seirbhíse atá ar ardchaighdeán i gcónaí a chinntiú, le córas earcaíochta freagrúil a éascú, a chuireann riachtanais na gcliant agus na n-iarrthóirí, a bhíonn ag síorathrú, i dtimpeallacht iomaíoch san áireamh.

Sandra CairnsCatherine Dobbins

Ceannasaí na Seirbhísí Corporáideacha

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Soláthraíonn an fheidhm seo seirbhísí AD, airgeadais agus TFC don eagraíocht agus cuidíonn sí le Creat Rialachais Chorparáidigh na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí a oibriú. San áireamh chomh maith tá feidhm na mBord Stáit.

Catherine DobbinsAoife Lyons

Síceolaí Sinsearach – Seirbhísí Measúnaithe

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Bearta éifeachtacha, éifeachtúla agus dea-chleachtais measúnaithe a chur i bhfeidhm chun na hiarrthóirí is fearr a roghnú dár gcliaint.

Aoife LyonsRosemarie O'Mahony

Ceannasaí an Athraithe Dhigitigh, na Straitéise agus na Nuálaíochta

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Maoirseacht a dhéanamh ar straitéis a chur i bhfeidhm chun go mbaineann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ár n-aidhm agus ár bhfís amach agus chun gur féidir linn dul i ngleic le dúshláin agus deiseanna a thapú lenár seirbhísí a fheabhsú. Maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar Chlár Athchóirithe Dhigitigh na heagraíochta le féachaint chuige go seasfaidh ár réitigh agus seirbhísí TF an aimsir, lenár bhfeidhmíocht eagraíochta a fheabhsú agus leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a chur chun cinn mar cheannaire san earcaíocht dhigiteach.

Rosemarie O'MahonySinead Coleman

Ceannasaí Aimsithe Tallainne don tSeirbhís Phoiblí

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Is í Sinéad Coleman Ceannasaí na Fála Tallainne don tSeirbhís Phoiblí, post ar ghlac sí leis i mí na Samhna 2022. Sa ról seo, cinntíonn Sinéad go bhfuil struchtúir, polasaithe, agus nósanna imeachta i bhfeidhm chun dualgais Earcaíochta agus Roghnaithe na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí sa tSeirbhís Phoiblí a chomhlíonadh.Eimear O'Connor

Head of Recruitment Operations & Service Delivery

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.An Bord

Is iad seo thíos Baill Bhord na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí:

 • An tUasal Tom Moran,
  Cathaoirleach
 • An Dr. Eddie Molloy,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Anne-Marie Taylor,
  Comhairleoir AD
 • Iníon Mary Connaughton,
  CIPD Ireland Director
 • An tUasal John O’Callaghan,
  An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
 • An tUasal David Cagney,
  Príomhoifigeach Acmhainní Daonna don Státseirbhís, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
 • Iníon Mary Hurley,
  Rúnaí Cúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
 • Iníon Anne O'Connor,
  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • Iníon Margaret McCabe,
  Príomhoifigeach Feidhmiúcháin,
  SCP
 • Colin Menton,
  Rúndaí Cúnta, An Roinn Caiteachais Phoiblí, Sheachadadh PFN agus Athchóirithe
 • Anne Marie Hoey,
  Stiúrthóir Náisiúnta na nAD, FSS