Faigh amach faoinár
Mol Eolais dár gCliaint


Mol faisnéise do chliaint

Fáilte

Fáilte chuig an Mol Eolais do Chliaint. Tá sé mar chuspóir againn tacaíocht a thabhairt daoibhse, ár gcliaint, in bhur riachtanais earcaíochta go léir. Tá súil againn gur féidir linn cuidiú le hearcaíocht in bhur n-eagraíochtaí agus a bhfuil foghlamtha againn a roinnt libh trí mhodúil agus acmhainní phraiticiúla agus ghasta a sholáthar.

dhéanamh ar an tseirbhís phoiblí atá amach romhainn in Éirinn, seirbhís bunaithe ar luachanna agus ag feidhmiú ag leibhéal an-ard. Aithnímid go bhfuil fostóirí san earnáil phoiblí ag feidhmiú faoi láthair i dtimpeallacht atá dúshlánach agus ag athrú de shíor agus ina bhfuil clár uaillmhianach athchóirithe rialtais agus athruithe sóisialta forleathana i gceist.

CEO

Táimid ag díriú ar na réimsí comhoibrithe seo a leanas:

 • cleachtais earcaíochta nuálacha agus ionchuimsitheacha a fhorbairt
 • pleanáil d’fhórsa saothair
 • teacht ar thuiscint ar an saol oibre atá amach romhainn
 • agus ar an ngaol atá aige seo le próifíl na fostaíochta san earnáil phoiblí

Modhanna Seanbhunaithe

Foinse: Suirbhé Bliantúil do Chliaint 2022

81%

Cheap 82% de chliaint go raibh caighdeán ginearálta ár n-earcaíochta do Sheirbhís Ghinearálta ar scála idir ‘sásúil’ agus ‘ar fheabhas’.

81%

Cheap 97% de chliaint go raibh caighdeán ginearálta ár n-earcaíochta do phoist Ghairmiúla agus Theicniúla ar scála idir ‘sásúil’ agus ‘ar fheabhas’.

77%

Cheap 93% de chliaint go raibh na tréimhsí ama inar fhreagraíomar ceisteanna ar scála idir ‘sásúil’ agus ‘ar fheabhas’.

95%

Cheap 100% de chliaint go raibh caighdeán agus tábhacht ár n-acmhainní foghlama ar scála idir ‘sásúil’ agus ‘ar fheabhas’.


Acmhainní Cliant

Chun iarratas a chur isteach maidir le folúntas i nGrád Ginearálta / ról Gairmiúil agus Teicniúil, nó chun iarraid ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tabhairt faoi chomórtas earcaíochta Gairmiúil agus Teicniúil nua (chun folúnta(i)s a líonadh i d’eagraíocht), ní mór foirmeacha áirithe a chur ar aghaidh chuig an fhoireann CRM (Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.).

Is féidir leat treoracha maidir le nósanna imeachta agus gach foirm chuí a íoslódáil tríd Acmhainní Cliant


Gréasán Earcaitheoirí na Seirbhíse Poiblí

Tá an-áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a fhógairt go bhfuil PGréasán Earcaitheoirí na Seirbhíse Poiblíá sheoladh, i gcomhar leis an gCoimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP). Sa tseirbhís phoibli, fuaireamar freagairt dhíocasach ar bhunú an ghréasáin, agus tá os cionn 40 eagraíocht cláraithe go dtí seo.

Is é cuspóir Ghréasán Earcaitheoirí na Seirbhíse Poiblí níos mó comhoibrithe a éascú i réimse na hearcaíochta agus ardchaighdeáin atá i bhfeidhm sa tseirbhís phoiblí a chothabháil. Tá béim láidir ar dhea-chleachtas a roinnt sa tseirbhís phoiblí, ar dhúshláin/dheiseanna coitianta a aithint agus ar a bheith ag obair le chéile chun na daoine is fearr a mhealladh i dtreo ár n-eagraíochtaí.

Tiocfaidh an gréasán le chéile gach ráithe agus óstálfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí é, agus cuirfidh an CCSP leis. Má tá suim agat tuilleadh eolais a fháil faoi Ghréasán Earcaitheoirí na Seirbhíse Poiblí, téigh i dteagmháil le: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.


Acmhainní Foghlama

Scileanna Agallaimh
Scileanna Físe

Scileanna Agallaimh
Modúil Fhoghlama: 4
Fad: 35 nóiméad

Scileanna Físe
Modúil Fhoghlama: 4
Fad: 44 nóiméad


Tá Acmhainní Foghlama sa bhreis ar fáil chomh maith ar an gCóras Bainistíochta Ríomhfhoghlama, a tharraingíonn aird ar an dea-chleachtas ag príomhstaideanna an Phróisis Earcaíochta agus Roghnaithe. Tá na modúil seo oiriúnach do bhaill foirne AD atá ag obair i réimse na hearcaíochta, mar aon le boird agallaimh inmheánacha, go háirithe.

Tá na modúil ríomhfhoghlama seo a leanas ar fáil anois:

 1. Sainchuntas Poist agus Sonraí an Duine a Fhorbairt
 2. Gearrliostú
 3. Claonadh Neamh-Chomhfhiosach
 4. Feasacht faoi Mhíchumas
 5. Próisis Roghnaithe ar Ardchaighdeán a Dhearadh
 6. Príomhscileanna Agallaimh
 7. Ról an Chathaoirligh

Le teacht ar an ábhar acmhainní foghlama, beidh ort ainm úsáideora agus pasfhocal ar leith a chur isteach. Leis an ainm úsáideora agus an pasfhocal a fháil, déan do shonraí teagmhála a chlárú leis an bhfoireann CRM trí ríomhphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Samhlacha Inniúlachta na Státseirbhíse

Féach, le do thoil, na Samhlacha Inniúlachta do réimse iomlán na leibhéal sa Státseirbhís in Éirinn. Léirítear i ngach samhail ar leith na tréithe is tábhachtaí atá riachtanach chun feidhmiú go héifeachtach ag an leibhéal áirithe sin. Cliceáil ar an nasc atá curtha ar fáil chun teacht ar eolas breise: Samhlacha Inniúlachta

COF: Treoir maidir leis an bhFostaíocht Chuimsitheach

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Oibre Foghlama an Oireachtais (COF). Tacaíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais leis an gClár, i gcomhar le KARE agus WALK (an dá eagraíocht thacaíochta). Tá sé mar aidhm ag an gClár na scileanna, an t-eolas agus an cumas cuí le teacht ar fhostaíocht fhiúntach ar íocaíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi oiliúint. Tá seisear céimithe COF fostaithe anois ar bhonn páirtaimseartha sa státseirbhís, ceathrar acu i Seirbhís an Oireachtais agus beirt bhall foirne sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

OWL

Le tacaíocht a thabhairt don tSeirbhís Phoiblí maidir leis an bhfostaíocht chuimsitheach, tá Treoir maidir le Cur Chun Cinn na Fostaíochta Cuimsithí: Ag Tacú le Daoine faoi Mhíchumas Intleachta cruthaithe againn. Le níos mó eolais a fháil faoin gcaoi ar féidir an uileghabhálacht eagraíochtúil a fheabhsú agus faoin gcaoi ar féidir a bheith páirteach sa Chlár, déan an treoira íoslódáil.

Déan Teagmháil Linn

Tá ár bhfoireann CRM ar fáil chun cuidiú le cliaint maidir le haon riachtanais, ceisteanna nó fiosruithe atá acu faoi earcaíocht. Seol do cheist i ríomhphost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus beidh ár bhfoireann i dteagmháil leat.