Próiseas Athbhreithnithe

Déantar an chuid is mó d’Fheachtais Earcaíochta na SCP faoi Chód Cleachtais an CCSP. Léiríonn na cóid chleachtais treoirlínte agus caighdeáin dóibh siúd ar fad a dhéanann earcaíocht inmheánach agus seachtrach sa státseirbhís.

Má theastaíonn aiseolas uait faoi chinneadh a rinneadh maidir le d’iarratas, ba chóir duit an t-aiseolas seo a fháil ón aonad earcaíochta i gceist.

Tabharfar eolas ar leith faoin athbhreithniú ábhartha agus faoi nósanna imeachta i Leabhrán Eolais an Iarrthóra a thugtar ag tús gach comórtas earcaíochta.

Próiseas Athbhreithnithe.

Athbhreithnithe Neamghoirmiúla:

Ba chóir d’iarrthóirí ríomhphost a chur chuig an aonad earcaíochta cuí faoi athbhreithniú neamhfhoirmiúil. Tá sonraí teagmhála don Aonad Earcaíochta ar fáil ar chlúdach tosaigh Leabhrán Eolais an Iarrthóra. Ní mór iarratas ar athbhreithniú a chur isteach, laistigh de 5 lá oibre tar éis fhógra an chinnidh. Sa chás go mbaineann an cinneadh le staid eatramhach den phróiseas roghnaithe, caithfear an t-iarratas ar athbhreithniú neamhfhoirmiúil a fháil laistigh de 2 lá oibre ón dáta a bhfuarthas an cinneadh. Sa chás go bhfuil an t-iarrthóir míshásta fós tar éis díospóireacht neamhfhoirmiúil, is féidir leis/léi tabhairt faoin mhodh oibre thíos. Más mian leis an iarrthóir go bpléifí leis an cheist trí athbhreithniú foirmiúil, ní mór dó/di é sin a dhéanamh laistigh de 2 lá oibre ón dáta ar fógraíodh an t-athbhreithniú neamhfhoirmiúil.

Athbhreithnithe Foirmiúla:

Ba chóir d’iarrthóir atá ag lorg athbhreithniú foirmiúil dul i dteagmháil leis an POF ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.. Ní mór iarratas ar athbhreithniú a chur isteach, laistigh de 10 lá oibre tar éis fhógra an chinnidh. Sa chás go mbaineann an cinneadh le céim eatramhach den phróiseas earcaíochta, ní mór an t-iarratas a fháil laistigh de 4 lá oibre.


Próiseas Gearáin

Is féidir go gceapann iarrthóir gur sháraigh PAS Cód Cleachtais an Choimisiúin a d’fhéadfadh cur as d’ionracas an chinnidh a rinneadh sa phróiseas ceapacháin. Tríd an phróiseas gearáin is féidir le hiarrthóir (nó duine a d’fhéadfadh a bheith ina iarrthóir) gearán a dhéanamh faoi Alt 8 chuig POF na SCP ar dtús agus chuig an Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí ina dhiaidh sin ar achomharc sa chás go bhfuil siad míshásta fós.

Ba chóir líomhaintí faoi shárú na gCód Cleachtais a chur i scríbhinn agus gan mhoill (féach ar an fho-nóta), chuig an Phríomhfheidhmeannach ar dtús. Ní mór don ghearánaí na fíricí a cheapann siad a léiríonn go raibh an próiseas mícheart a chur i láthair. Ní mór don ghearánaí an ghné den Chód a cheapann siad a sáraíodh a shainaithint agus aon doiciméad ábhartha a chabhródh lena líomhain a chur leis. Is féidir go gcaithfear amach gearán ar bith murar féidir leis an ghearánaí tacaíocht a thabhairt dá líomhaintí trí thaispeáint conas nár chomhlíon an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí prionsabail an Chóid seo.


Oibleagáidí na nIarrthóirí

Ní foláir d'iarrthóirí a thuiscint go ndícháileofar iad de bharr canbhasála agus go gcuirfear as an bpróiseas iad dá bharr.

Níl sé ceadmhach:

  • eolas bréagach a thabhairt go feasach nó go meargánta;
  • sa chás gur ceapadh é/í de thoradh an phróisis earcaíochta atá i gceist, forghéillfidh sé/sí an ceapachán sin;
  • cur isteach ar an bpróiseas ar aon bhealach nó cur as dó.

Níl cead ag tríú páirtí iarrthóir a phearsanú ag aon staid den phróiseas.

Má bhriseann tú nó tríú páirtí na coinníollacha seo tá tú ciontach i gcion. Is féidir fíneáil agus/nó príosúnacht, a chur ar dhuine atá ciontach i gcion.

Ina theannta sin, i gcás gur iarrthóir a bhí nó atá sa duine a fuarthas ciontach i gcion:

  • sa chás nach bhfuil sé/sí ceaptha chuig post, dícháileofar é/í mar iarrthóir;
  • sa chás gur ceapadh é/í de thoradh an phróisis earcaíochta atá i gceist, forghéillfidh sé/sí an ceapachán sin.

Tarraing As

Glacfar leis go bhfuil a n-iarrthóireacht tarraingthe siar ag iarrthóirí nach bhfreastalaíonn ar agallamh agus ar thrialacha eile ag an am cuí san áit chuí nó nach soláthraíonn, má iarrtar a leithéid orthu, cibé fianaise atá de dhíth ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i dtaca le hábhar ar bith a bhaineann lena n-iarrthóireacht.


Tá na Cóid Cleachtais 2017 ar fáil thíos

Cód Cleachtais: Ceapachán Chun Post I gCás Ina Bhfuil Freagrachtaí Reachtúla Ag Coimisinéir Na nGardaí

Cód Cleachtais: Ceapacháin Éigeandála Gearrthéarma Chun Post I bhFeidhmeannacht Na Seirbhíse Sláinte

Cód Cleachtais: Ceapachán Chun Post sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí

Cód Cleachtais: Ceapachán Daoine Míchumas Chun Post sa Státseirbhís Agus I gComhlachtaí Áirithe Poiblí

Cód Cleachtais: Ceapacháin Neamhthipiciúla Chun Post sa Státseirbhís Agus I gComhlachtaí Áirithe Poiblí

Treoirlinte do Cheapacháin do Phoist Nach dTagann Faoin Acht um Bainistíocht Seirbhíse Poiblí Iúil 2017


Fo-nóta: Oiread agus trí mhí ó comhlíonadh staid an chomórtais ina gcuirtear i leith gur sáraíodh na coinníollacha. I gcás go gcuirtear sárú i leith mar thoradh ar eolas sa bhreis a fhaightear e.g. SE, de ghnáth pléifidh an tSCP le gearán ar bith a fhaightear taobh istigh de mhí amháin ón am a gcuirtear na doiciméid/an t-eolas i gceist chuig an iarrthóir.