Éagsúlacht agus Cuimsiú

Tá ról lárnach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir le buíon tallaine a bhfuil éagsúlacht inti a earcú le glacadh le deiseanna fostaíochta sa tseirbhís phoiblí. Mar earcaitheoirí agus mar fhostóirí, aithnímid agus tuigimid an tábhacht a bhaineann le lucht saothair a mhealladh atá freagrúil, sochaideartha, acmhainneach agus machnamhach maidir leis na pobail ar a bhfreastalaíonn sé agus le fáilte a chur roimh lucht saothair den chineál seo.

“Déanaimid daoine éagsúla a earcú don tseirbhís phoiblí a bhfuil an tallann, an dea-cháil agus an tiomantas acu a bheith ag soláthar ar son na hÉireann”

Creidimid go spreagann seirbhís phoiblí bhisiúil, ionchuimsitheach, a fhaigheann fuinneamh ón gcaoi a gcuireann fostaithe ó gach earnáil den tsochaí léi, áiteanna oibre níos nuálacha, níos táirgiúla agus polasaithe, cláir agus seirbhísí níos feagrúla agus níos ionchuimsithí.

Tá ár straitéis Chothromaíochta, Éagsúlachta agus Chuimsithe 2021-2023 mar bhonn faoinár ngníomhaíochtaí agus faoinár dtionscnaimh uilig. Is iad seo a leanas na trí phríomhthosaíocht a n-aithnítear iad sa straitéis:

• Eolas agus tuiscint níos fearr ar an éagsúlacht sa mhargadh earcaíochta agus in earnáil phoiblí na hÉireann.
• Próisis earcaíochta agus roghnaithe a spreagann agus a éascaíonn rochtain d’iarrthóirí ó chúlraí éagsúla.

• Tá ár gcultúr bunaithe ar dhea-chleachtas sa Chothromaíocht, Éagsúlacht agus Cuimsiú agus tacaímid lenár gcliaint le háiteanna oibre ionchuimsitheacha a chothú.

Íoslódáil ár straitéis Chothromaíochta, Éagsúlachta agus Chuimsithe 2021-2023. 

 

An Fhostaíocht Ionchuimsitheach 

Clár Oibre Foghlama an Oireachtais (OWL) 

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Oibre Foghlama an Oireachtais (OWL). Tacaíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais leis an gClár, i gcomhar le KARE agus WALK (an dá eagraíocht tacaíochta). Tá sé mar aidhm ag clár OWL na scileanna, an t-eolas agus an cumas cuí le teacht ar fhostaíocht fhiúntach ar íocaíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi oiliúint. Cuireann sé deis ar leith ar fáil do rannpháirtithe taithí oibre phraiticiúil a fháil, mar aon le creidiúnú a chur ar fáil dá bhfoghlaim thar thréimhse 11 mhí. Tá céimithe fostaithe ar bhonn páirtaimseartha sa Státseirbhís agus i Seirbhís Thithe an Oireachtais. 

Faigh tuilleadh eolais maidir leis an gcuimsiú eagraíochta a fhorbairt agus maidir leis an gcaoi ar féidir a bheith páirteach sa Chlár tríd an Treoir maidir leis an bhFostaíocht Chuimsitheach a íoslódáil..

 

 

 

Clár Willing Able Mentoring (WAM)

Ar son na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí, oibríonn Aonad Comhionannais na Státseirbhíse i gcomhair leis an gCumann um Rochtain agus Míchumas Ardoideachais (AHEAD) le clár sé mhí a n-íoctar as a chruthú do chéimithe faoi mhíchumas. Tugann an clár deiseanna do chéimithe taithí oibre a ghnóthú, a ngairm a fhorbairt, scileanna nua a fhoghlaim, oiliúint a dhéanamh agus tacaíocht a fháil le linn a dtréimhse ar shocrúchán ar íocaíocht.

Go dtí seo d’éirigh leis an gClár WAM socrúchán a fháil do níos mó ná 350 céimí. Molaimid do chéimithe iarratas a dhéanamh ar róil linn tríd an gClár WAM. Le tuilleadh eolais agus deiseanna, téigh go suíomh gréasáin AHEAD  agus is féidir leat clárú le WAM anseo .

 

 

Le tuilleadh eolais faoi inrochtaineacht ár seirbhísí a fháil, téigh go dtí an leathanach maidir le hinrochtaineacht nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár dTacadóir Míchumais: 

Amanda Kavanagh

Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Teileafón: (01) 8587655