Brontaí

Brontaí

 

Tá gradaim fhiúntacha éagsúla bainte amach ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí - léiríonn siad tiomantas agus gairmiúlacht na mbaill foirne.

Sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí déanaimid dul chun cinn ar bhonn leanúnach dár seirbhís don phobal. Mar phríomh-earcaitheoir san earnáil phoiblí, bhuaigh muid gradaim éagsúla as feabhas earcaíochta. Seo thíos gradaim a bhuaigh muid le déanaí nó ar ainmníodh muid dóibh.

Duais na Seirbhíse Poiblí um Bharr Feabhais i Seirbhísí Earcaíochta 2021

Bronnadh Duais na Seirbhíse Poiblí um Bharr Feabhais i Seirbhísí Earcaíochta 2021 orainn. 

Duais na Seirbhíse Poiblí um Bharr Feabhais i Seirbhísí Earcaíochta 2020

Bronnadh Duais na Seirbhíse Poiblí um Bharr Feabhais i Seirbhísí Earcaíochta 2021 orainn. 

2019 gradIreland-An Suíomh Gréasáin Céimithe is Fearr

Ainmníodh an tSCP don Graduate Recruitment Website is Fearr ag Gradaim gradIrleand

2018, gradIreland-An Feachtas Margaíochta Mac Léinn

Ainmníodh an tSCP don Fheachtas Margaíochta is Fearr do Mhic Léinn ag Gradaim gradIrleand don Aonach Gairmeacha Idirnáisiúnta ag an Careers Development Roundtable. Bhí an eachtra ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, bhí os cionn 1,000 duine i láthair agus ina measc bhí na Náisiúin Aontaithe, An Banc Domhanda agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha.

 

2018, Gradaim Institiúid Oiliúna agus Forbartha na hÉireann (IITB Awards) 

Bhí muid sa bhabhta ceannais ag na ITB Awards for Excellence in Digital Learning dár dtionscnamh foghlaim chumaisc i gcomhpháirtíocht leis na Seomraí Foghlama. D’úsáid an tionscadal mol ríomhfhoghlama nuair a bhíothas ag dearadh agus ag soláthar foghlaim chumaisc chun baill de bhoird agallaimh a oiliúint maidir lenár nós imeachta i dtaca le hagallaimh a reáchtáil.  

 

2017, NSAI Creidiúnú sa Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe

Tá an creidiúnú seo ag an tSCP ó cuireadh an Scéim NSAI i bhfeidhm (agus bhain siad creidiúnú ó scéimeanna eile de chuid FAS). D'éirigh go maith leis an tSCP i measúnú bliantúil an NSAI maidir le creidiúnú Scothsheirbhís ó Scothfhostaithe (ETP) i 2017. Díríonn an ETP ar eagraíochtaí féachaint ar a mbaill foirne mar fhoinse tábhachtach do bhuntáiste iomaíoch. Cabhraíonn an tslí seo le heagraíochtaí feabhas a bhaint amach i ngnó mar seo a leanas:

  • Na córais acmhainní daonna chearta a chur i bhfeidhm chun na torthaí oibre is fearr a fháil ó bhaill foirne;
  • Cleachtais i dtaca le daoine a chur in oiriúint le spriocanna na heagraíochta;
  • Na torthaí is fearr a bhaint as acmhainní daonna a bhainistiú.

Tá sé phríomh-rannóg i gceist sa phróiseas chun feabhas a chur le gnó. Is iad sin:

  • Pleanáil gnó agus feabhsú leanúnach;
  • Cumarsáid éifeachtach agus obair na ndaoine;
  • Ceannaireacht agus bainistíocht ar dhaoine;
  • Pleanáil foghlama agus forbartha;
  • Measúnú foghlama agus forbartha;
  • Córais acmhainní daonna agus leas na bhfostaithe.

Bhí an measúnóir ar an láthair do mheasúnú i 2017, d’fhéach sé ar fhianaise scríofa maidir leis an chaighdeán nua a chomhlíonadh agus labhair sé le baill foirne áirithe san oifig. Scrúdaigh an measúnóir trí réimse agus rinne sé beart de réir na moltaí a rinneadh sa mheasúnú roimhe sin i 2016. Déanfar measúnú eile ar an tSCP faoin Scéim seo sa tríú ceathrú de 2018.

 

2017-Craobhiomaitheoirí ag na gradaim SOCKIES

Bhí muid sa bhabhta deiridh ag na SOCKIES maidir leis an tslí a d’úsáid muid Facebook mar Fhoras Stáit. Taispeánann SOCKIES ard-fheabhas nuair a úsáidtear na meáin shóisialta. Lena fháil amach cén fáth a raibh muid sa bhabhta deiridh sa chatagóir seo, féach ar a bhfuil ar siúl againn ar facebook.

 

2016-Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse

Sa bhliain 2016, i gcomhar le DPER bhuaigh an tSCP an gradam ‘Transformation of Graduate Recruitment in the Civil Service’.  

2015 - Gradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse

Cuireadh an tSCP ar ghearrliosta sa chatagóir do Ghradaim Feabhais agus Nuálaíochta na Státseirbhíse dár dtionscadal faoin phróiseas ceapacháin nua do Bhoird Stáit. Dhírigh an tionscnamh ar chaighdeán an iarrthóra, ar fhollasacht agus ar chothroime inscne. Is é Stateboards ár suíomh gréasáin ar leith a thugann eolas faoi fholúntais ar Bhoird Stáit. Féach ar an suíomh gréasáin anseo.

 

2015-Gradam GradIreland

Sa bhliain 2015, bronnadh an gradam Graduate Recruitment Website na bliana dár suíomh gréasáin Gradpublicjobs.ie.