Inrochtaineacht


Mar earcaitheoir lárnach don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí, cuirimid béim ar agus tacóimid le deiseanna forbartha agus le fostaíocht a chur ar fáil do dhaoine atá faoi mhícumhas agus cuirimid an éagsúlacht agus an cuimsiú chun chinn in eagraíochtaí agus in institiúidí na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí. Déanaimid ár ndícheall lena chinntiú gur féidir le daoine rochtain a fháil ar ár seirbhísí, ár bhfoirgnimh agus ár suíomh gréasáin agus cuirimid fáilte roimh dhaoine atá iomlán cumasach agus daoine faoi mhíchumas ar mhaith leo ár seirbhísí a úsáid. 


Cairt um Thacaíocht Dhearfach

Chun tacaíocht dhearfach a thabhairt d’iarrthóirí faoi mhíchumas, d'fhorbraíomar sraith prionsabal a léiríonn an chaoi a bpléimid le hiarrthóirí faoi mhícumas. I gcás iarrthóirí a dúirt linn go bhfuil siad faoi mhíchumas, cinnteoimid go gcuirfimid cóiríocht réasúnta i bhfeidhm mar a deirtear inár gCairt um Thacaíocht Dhearfach.

Tá sé mar aidhm againn cóiríocht réasúnta chuí a chur ar fáil duit sa phróiseas roghnaithe leis an deis is fearr a thabhairt duit feidhmiú chomh maith agus atá ar do chumas sa phróiseas iarratais, tástála agus agallaimh.

Le tuilleadh eolais a fháil faoin gcóiríocht réasúnta a chuirimid ar fáil, féach ar an eolas faoinár bPróiseas Iarratais do Chóiríocht Réasúnta.

Más iarrthóir thú atá faoi mhíchumas agus go n-úsáideann tú an suíomh gréasáin seo agus go bhfuil fadhb agat le rochtain a fháil ar an suíomh nó más mian leat aon ní a bhaineann leis an inrochtaineacht inár bhfoirgneamh nó le hinrochtaineacht ár seirbhísí a phlé, téigh i dteagmháil lenár dTacadóir Míchumais. Tabhair faoi deara gur chóir an Líne Chabhrach 01-8587400 nó Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. a úsáid le fiosrúcháin nach bhfuil baint acu le míchumas a phlé.


Ráiteas faoi Inrochtaineacht an tSuímh

Ár dtiomantas agus ár gcur chuige i dtaca le suíomh gréasáin inrochtana a chotabháil

Tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tiomanta do:

  • shuíomh gréasáin inrochtana a chothabháil. Cuirmid ár dtiomantas maidir leis seo in iúl inár bPolasaí i dtaca le hEolas Inrochtana.
  • a chinntiú go bhfuil sé mar aidhm againn go gcloífidh gach leathanach, ag “Leibhéal AA”, leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1., chun cloí le Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais i dtaca le hInrochtaineacht Seirbhísí Poiblí agus Eolais a chuireann Comhlachtaí Poiblí ar fáil.
  • chinntiú go gcloíonn eolas nua ar an suíomh gréasáin, ag “Leibhéal AA”, leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1.
  • lena n-áirítear inrochtaineacht i gcásanna ina mbainimid úsáid as córais tríú páirtí nó uasghrádú ar chórais atá i bhfeidhm cheana féin.

An chaoi a gcloíonn an suíomh gréasáin seo leis na treoirlínte maidir le hinrochtaineacht

Ní chloíonn an suíomh gréasáin seo go hiomláin leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1. faoi láthair. Rinneadh an t-iniúchadh is déanaí ar inrochtaineacht an tsuímh seo i mí Lúnasa 2022, agus cuireadh tús le leasuithe ar na fadhbanna a aithníodh láithreach, agus tá feabhas mór tagtha ar an suíomh, i dtaca leis an gcaoi a gcloíonn sé leis an treoir maidir le hinrochtaineacht ar an ngréasán, ó mhí Mheán Fomhair 2020.


Gnéithe den suíomh ar féidir feabhas a chur orthu

Táimid ag obair go leanúnach lena chinntiú go gcloífidh an suíomh, ag “Leibhéal AA”, leis na Treoirlínte maidir le hInrochtaineacht Ábhair ar an nGréasán (WCAG) 2.1.

Dá bharr an iniúchta a rinneadh in 2022, d’aithníomar agus réitíomar roinnt mhaith fadhbanna agus chuireamar feabhas ar inrochtaineacht ár suímh trí os cionn 100 athrú chun feabhais a chur i bhfeidhm. Tá sé i gceist againn dul i ngleic le hathruithe eile chun feabhais i rith 2023 agus trí na spriocanna eagraíochta maidir leis an athchóiriú digiteach i gcoitinne.

Cé go ndéanaimid ár ndícheall cloí leis na treoirlínte agus leis na caighdeáin a bhfuil glacadh leo i dtaca le hinrochtaineacht agus le hinúsáidteacht, níl sé indéanta i gcónaí é seo a dhéanamh maidir le gach gné den suíomh agus déantar cur síos ardleibhéil ar na fadhbanna atá ann faoi láthair sa liosta thíos.

Má tá deacracht ar bith agat agus tú ag iarraidh rochtain a fháil ar an suíomh gréasáin, ná bíodh drogall ort dul i dteagmháil linn.


1. Athrú chun feabhais atá ag teastáil: Codarsnacht Dathanna

Bearta: Socrófar gnéithe áirithe, m.sh. dathanna do bhranda publicjobs.ie, in 2023.

Rannán den suíomh: Is féidir go mbeadh an fhadhb seo le brath ar shuíomhanna gréasáin ó am go ham


2. Athrú chun feabhais atá ag teastáil: Fadhbanna beaga comhlíonta a bhaineann le HTML/CSS

Bearta: Fadhb oidhreachta le Teimpléad an tsuímh – Táimid ag dul i ngleic le fadhbanna leis an ngné seo den suíomh go leanúnach agus táimid ag iarraidh teacht ar roghanna níos fadtéarmaí, i gcomhréir le hathchóiriú níos leithne agus le hathruithe córas.

Rannán den suíomh: Is féidir go mbeadh na fadhbanna seo le brath ar shuíomhanna gréasáin ó am go ham


3. Athrú chun feabhais atá ag teastáil: Léann an léitheoir scáileáin, NVDA, na litreacha GA agus EN amach agus tá baol ann nach dtuigfeadh daoine nach féidir leo a fheiceáil go bhfuil roghanna teanga i gceist na litreacha sin.

Bearta: Tá sé mar aidhm againn an fhadhb seo a réiteach ar an suíomh gréasáin faoi 31/12/2023

Rannán den suíomh: Tá an fhadhb seo le brath ar gach leathanach den suíomh


4. Athrú chun feabhais atá ag teastáil:Fadhbanna Doctype, Ionchódaithe agus Marcála

Bearta: Fadhb oidhreachta Feidhmchláir – Táimid ag dul i ngleic le fadhbanna leis an ngné seo den suíomh go leanúnach agus táimid ag iarraidh teacht ar roghanna níos fadtéarmaí, i gcomhréir le hathchóiriú níos leithne agus le córais a athrú.

Rannán den suíomh:Is féidir go mbeadh an fhadhb seo le brath ar an gCóras Iarratais d’Iarrthóirí ó am go hamGnéithe Inrochtaineachta den suíomh Gréasáin seo

Recite Me

Oibrímid le Recite Me le foireann uirlisí inrochtaineachta a úsáid lena chinntiú go bhfuil rochtain ag gach cuairteoir ar Publicjobs.ie, agus is féidir teacht ar an bhfoireann uirlisí seo ag barr an leathanaigh ar thaobh na láimhe deise. Ligeann na huirlisí seo duit na nithe seo a leanas a dhéanamh: léitheoir scáileáin a úsáid le héisteacht leis an téacs agus é á léamh amach os ard, méid an chló a mhéadú, dath an tsuímh a athrú, zúmáil isteach le féachaint ar an leathanach, an masc scáileáin a úsáid, an foclóir a úsáid, comhaid fuaime a íoslódáil nó an teanga a athrú. Is féidir leat an suíomh gréasáin a aistriú chuig réimse leathan de theangacha éagsúla, lena n-áirítear an Pholainnis, an Rómáinis, an Spáinnis, an Araibis, an tSínis agus roinnt mhaith eile. Nuair a chliceálann tú ar an nasc Uirlisí Inrochtaineachta, beidh an barra roghchláir Recite Me le feiceáil ag barr an scáileáin agus tá treoir shimplí ann don úsáideoir le freagra a thabhairt ar cheist ar bith a bheadh agat maidir le conas an barra uirlisí a úsáid. Ag Publicjobs.ie, táimid tiomanta d’inrochtaineacht ár suímh a fheabhsú i gcónaí agus bheimis an-bhuíoch as aon aiseolas nó aon mholtaí atá agat dúinn.


Doiciméid i bhFormáidí Eile

Le heolas faoi Iarratas a Dhéanamh le Doiciméid a fháil i bhFormáidí Malartacha, le teacht ar ár dTreoir d’Iarrthóirí (Eolas maidir le cuairt a thabhairt ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí), ár nEolas Inrochtana faoi Sheirbhísí do Chustaiméirí, agus ár bPolasaí Cumarsáide maidir le hEolas Inrochtana, féach thíos:
Conas Aiseolas a Sheoladh chugainn faoi Inrochtaineacht an tsuímh seo

Cuirimid fáilte roimh aiseolas ar gach gné den inrochtaineacht. Má tá ceist ar bith agat faoin inrochtaineacht, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Más úsáideoir thú atá faoi mhíchumas agus má tá deacracht ar bith agat agus tú ag iarraidh rochtain a fháil ar ár suíomh gréasáin, ar ár bhfoirgnimh, nó ar ár seirbhísí, téigh i dteagmháil lenár dTacadóir Míchumais, Amanda Kavanagh.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Tacadóir Míchumais ag:

Seoladh ríomhphoist: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.
Teileafón: 01-8587655
Tríd an bpost:An Tacadóir Míchumais, Amanda Kavanagh,
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí,
Áras na Caibidle, 26/30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1Gearán a Ghéarú

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú maidir le d'aiseolas, is féidir leat gearán a dhéanamh chuig an Ombudsman faoin Acht um Míchumas.