Comhairle faoi Agallamh

Comhairle faoi Agallamh

 

D’fhéadfadh agallamh a bheith dian ar dhaoine, ach trí chleachtadh agus ullmhúchán is féidir leat deis mhaith a thabhairt duit féin chun go n-éireoidh go maith leat san agallamh.


Tá eolas úsáideach sa chuid seo faoi conas ullmhú d’agallamh agus do dhícheall a dhéanamh. Tugaimid eolas úsáideach fosta faoi conas dul chuig agallamh, céimeanna a ghlacadh roimh agallamh, leideanna don agallamh agus rudaí le machnamh a dhéanamh orthu agus tú ag tabhairt freagra ar cheisteanna le linn an agallaimh.


Ullmhúchán


Faigh eolas faoin eagraíocht


Mar ullmhúchán don agallamh, ba chóir duit an oiread eolais agus is féidir a fháil faoin phost agus faoin eagraíocht a bhfuil tú ag déanamh iarratais air. Beidh tuairim níos fearr agat ansin an oireann an post duit agus beidh níos mó muiníne agat le linn an agallaimh.


Ba chóir duit:


• Féachaint ar shuíomh gréasáin na heagraíochta.
• Cóip dá mbróisiúr agus dá n-ábhar margaíochta a fháil más féidir.
• Féachaint sna nuachtáin nó ar líne d’aon phreaseisiúint faoin chomhlacht le déanaí.
• Más féidir leat, labhair le daoine san eagraíocht mar go dtabharfaidh sin eolas duit faoi conas a dhéantar bainistíocht ar an chomhlacht.

 

Bíodh eolas agat ar na scileanna agus tréithe a theastaíonn don phost


De ghnáth tugtar cur síos cruinn faoi na scileanna agus na tréithe atá riachtanach sa chur síos faoin phost. De ghnáth úsáidtear focail ar leith a thabharfaidh léargas duit faoi thuairimí an fhostóra maidir le gnéithe tábhachtacha an róil seo. Bain úsáid astu seo lena chinntiú go bhfuil siad in oiriúint don taithí agus na scileanna atá agat gur mian leat labhairt leis an mbord agallaimh fúthu.

 

Ba chóir duit:


• Eolas a bheith agat ar na scileanna agus na tréithe a theastaíonn don phost.
• A léiriú go bhfuil na scileanna seo agat trí eachtraí roimhe seo i do ghairm a lua.
• Samplaí a thabhairt faoi chásanna inar léirigh tú na scileanna agus na cáilíochtaí seo.

 

Bí ar an eolas faoi do neart, do scileanna agus do thréithe


Sula ndéanann tú iarratas ar phost, is fiú duit am a chaitheamh ag machnamh an bhfuil tú cáilithe nó fóirsteanach don phost.

Ba chóir duit:


• Anailís a dhéanamh faoi do chuntas oibre agus cinneadh a dhéanamh faoi an bhfuil sé fóirsteanach duit.
• Bíodh fios agat faoi do chumas féin agus bíodh fios agat faoi na réimsí gur gá a fhorbairt / a fheabhsú.

 

Seo cúpla leid a chabhróidh leat ullmhú le freastal ar agallamh.

 

 

 

 

Comhairle faoi Agallamh

 

 

 

 

Ag ullmhú do shamplaí agus taithí

 

 • Scríobh síos d’oideachas agus do thaithí oibre go dtí seo agus na hábhair is mó spéise / caitheamh aimsire atá agat. Bheadh CV an-úsáideach sa chás seo - seans go bhfuil sé déanta cheana!
 • Scríobh síos na rudaí is mó atá bainte amach agat go dtí seo, rudaí a bhfuil bród ort astu agus rudaí ar chuir tú go mór leo in aon ghné de do shaol.
 • Ná bí uiríseal faoi - abair amach é!
 • Ba chóir duit 10 n-éacht éagsúil ar fad a lua, ó réimsí éagsúla de do shaol m.sh oideachas, obair, ábhair spéise srl.
 • Scríobh síos na hinniúlachtaí nó scileanna is fearr atá agat, dar leat. Lua cúig cinn nó mar sin; roghnaigh na tréithe is mó, dar leat, a oireann don phost a bhfuil tú ag déanamh iarratais air.
 • Ullmhaigh do cheisteanna agus smaoinigh ar fhreagraí a bhaineann leis an chur síos faoin phost.
 • Cuimhnigh go dteastóidh ón agallóir a fháil amach conas a ullmhaíonn DO thaithí, scileanna agus do thréithe thú don phost i gceist.

 

Samplaí níos fairsinge a ullmhú

 

I gcás gach éacht / taithí a lua tú cheana, seo cúpla leid faoi conas cur leis na sonraí. Beidh ort sin a dhéanamh san agallamh.

Chun an cúlra a thabhairt cuir na ceisteanna seo ort féin:

 • Cén uair agus cár tharla seo?
 • Cad leis a bhí tú ag súil / Cad leis a bhíothas ag súil go ndéanfá?
 • Cé eile a bhí páirteach?
 • Cad a rinne tú...?

Céard go díreach a rinne tú agus conas a d’úsáid tú do thréithe?

 • Cuir na ceisteanna seo ort féin “Conas, cén fáth, cad é?”
 • Conas a d’eagraigh tusa é sin? Cén fáth ar shocraigh tú é seo a dhéanamh? Céard a rinne tú go háirithe chun rudaí a chur ar aghaidh?

Cén toradh a bhí ar do ghníomhaíochtaí?

Cén toradh a bhí ar an obair? Conas a bhí fhios agat gur éirigh go maith leis? Conas a mheas tú é sin? Cén fáth a cheapann tú gur éacht mhaith a bhí ann?

 

Conas a oireann seo thú don phost?

 

 • Conas a ullmhaíonn an taithí seo thú don phost a bhfuil tú ag déanamh iarratais air? An bhfuil na tréithe a d’úsáid tú oiriúnach don phost atá i gceist? Cad a d’fhoghlaim tú ón taithí seo a chuideodh leat sa phost seo?
 • Má úsáideann tú na Ceisteanna agus Freagraí seo maidir le gach éacht / taithí ar do CV beidh tú in ann a rá cén taithí a bhaineann leis an phost agus beidh tú in ann iad a úsáid san agallamh.

 

Le déanamh roimh lá an agallaimh

 

 • Chun muinín a thabhairt duit, ba chóir duit a bhfuil le rá agat san agallamh a rá le cara nó le comhghleacaí.
 • Más féidir, déan taifead díot féin ar théip nó ar fhíseán chun go gcloisfidh tú thú féin agus / nó chun díriú ar gan an iomad comharthaí a dhéanamh srl.

 

Taisteal chuig an Agallamh

 

Sula dtéann tú chuig an agallamh bíodh an t-eolas seo agat:

 • Am t-am agus an t-ionad go díreach ina mbeidh an t-agallamh.
 • Conas a rachaidh tú ann agus cé chomh fada a thógfaidh sé.

Conas teacht chugainn

Murar féidir leat a bheith i láthair don agallamh, Déan Teagmháil Linn chomh luath agus is féidir