Fúinn

an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Jessica, Chúntóir Margaíochta, an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí


Is muid an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus tríd ár suíomh gréasáin anseo ag publicjobs.ie, is muid an soláthraí lárnach de sheirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís. Cuirimid seirbhísí earcaíochta ar fáil fosta do na róil is sinsearaí in Údaráis Áitiúla, do phoist cheannaireachta agus do Chomhairligh Ospidéil d'FnaSS, do dhaoine faoi oiliúint don Gharda Síochána agus do phoist mar Cheannairí Oifige agus do phoist speisialtachta éagsúla sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí

Féach ar cé dó a ndéanaimid earcaíocht (Link) Tugaimid tacaíocht fosta do cheapacháin a dhéanann Airí, chuig Boird Stáit tríd ár suíomh gréasáin ag Stateboards.ie.

Féach ar cé dó a ndéanaimid earcaíocht, anseo

Tugaimid tacaíocht fosta do cheapacháin a dhéanann Airí, chuig Boird Stáit tríd ár suíomh gréasáin ag Stateboards.ie

Déantar earcaíocht don státseirbhís agus do roinnt foras poiblí eile faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 go dtí 2013. Oibrímid faoi cheadúnas ón Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus tá muid neamhspleách inar gcuid oibre. Déanaimid gach iarracht riachtanais uile Chóid Cleachtais an CCSP a chomhlíonadh agus tá ár gcur chuig bunaithe ar shraith de phríomh-chaighdeáin bhríocha . Sa chás nach bhfuil na Cóid i bhfeidhm, cloíonn PAS leis na príomh-phrionsabail chéanna chun a feidhmeanna a chomhlíonadh.

"Tá sé mar aidhm againn trí ghairmiúlacht agus feabhas, oibriú i gcomhar lenár gcliaint, ag mealladh agus ag tabhairt daoine den scoth chuig seirbhís phoiblí na hÉireann."

Tá muid solúbtha mar eagraíocht earcaíochta, agus tá aitheantas againn as sár-chaighdeáin a bhaint amach i dtaca le hiarrthóirí den scoth a fhoinsiú, a mheas agus a sholáthar chuig róil chasta éagsúla in eagraíochtaí ilchineálacha sa tseirbhís phoiblí. Sa bhliain 2017, phróiseáil muid os cionn 75,000 iarratas, reáchtáil muid os cionn 15,000 agallamh agus rinne muid beagnach 9,000 ceapachán i róil chasta éagsúla le heagraíochta cliaint éagsúla.

Seo thíos achoimre dár bpríomh-spriocanna straitéiseacha:

  • 1. Seirbhísí earcaíochta agus soláthair freagracha, ar ardchaighdeán agus in am a sholáthar dár bpríomh-chliaint;
  • 2. Ár bpróisis agus ár gcórais gnó a leasú chun an leas is fearr a bhaint as ár gcórais oibríochta;
  • 3. Aitheantas poiblí na heagraíochta a fhorbairt chun iarrthóirí níos éagsúla agus ar ardchaighdeán a mhealladh;
  • 4. Ár stádas mar chomhpháirtí agus mar ionad feabhais luachmhar a bhfuil tionchar acu a dhaingniú;
  • 5. Meon agus ionad oibre forásach, ardfheidhmiúcháin atá bunaithe ar chaighdeáin a chur le chéile.

Téigh chuig an chun tuilleadh eolais a fháil faoinár straitéis chorparáideach Connect 19