Comhairle faoi Thrialacha

 Grianghraf dubh agus bán de dhuine atá ag baint úsáid as ríomhaire glúine chun triail a dhéanamh le boscaí daite forleagtha ar an ngrianghraf

Bainimid úsáid as céimeanna trialach agus measúnaithe inár bpróiseas earcaíochta do roinnt mhaith ról a fhógraítear ar Publicjobs.ie, chun measúnú a dhéanamh ar líon mór iarratas agus chun deis chothrom a thabhairt do gach iarrthóir.

Déantar formhór ár dtrialacha agus measúnuithe ar líne agus is féidir iad a dhéanamh ó chian trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha éagsúla. Is féidir go mbeidh measúnuithe gan mhaoirseacht nó measúnuithe faoi mhaoirseacht trí ‘fheitheoireacht ó chian’ i gceist. Is féidir linn seisiúin mheasúnaithe aghaidh ar aghaidh a chur ar siúl, nuair is gá, chomh maith. Úsáidfear an marc a fhaigheann tú ag na céimeanna trialach agus measúnaithe chun d’áit, nó do rangú, san Ord Fiúntais a shocrú, i gcomparáid le gach iarrthóir eile, agus beidh tionchar aige sin ar an gcaoi a rachaidh tú ar aghaidh (má théann) chuig céimeanna eile den phróiseas roghnaithe. Tá na sonraí uile faoi na cineálacha trialacha agus measúnuithe a d’fhéadfadh a bheith le déanamh ag iarrthóirí ar an leathanach dar teideal Ár bPróiseas Earcaíochta bPróiseas Earcaíochta

Roimh an Triail

Molaimid do gach iarrthóir a bheith ullmhaithe don staid trialach den phróiseas earcaíochta chun gur féidir leo a ndícheall a dhéanamh ar lá na trialach. Tá roinnt nodanna úsáideacha thíos chun cabhrú leat ullmhúchán a dhéanamh:

  • Léigh an Leabhrán Eolais don ról go cúramach.
  • Léigh aon ábhar taithíochta a sheoltar chugat chun tuiscint a fháil ar leagan amach na trialach a bheidh á déanamh agat.
  • Cinntigh go bhfuil do cheangal leathanbhanda ag obair i gceart roimh na trialacha agus roghnaigh áit chiúin, nach gcuirfear isteach ort inti, inar féidir leat na trialacha a dhéanamh.
  • Bí cinnte go bhfuil na cáipéisí riachtanacha uilig agat (m.sh. comhartha aitheantais bailí) mar is féidir go n-iarrfar ort, i gcásanna áirithe, do chomhartha aitheantais a thaispeáint ag tús na trialach.
  • Bí cinnte go bhfuil gach ábhar riachtanach agat roimh an triail (m.sh. peann, páipéar, áireamhán srl.). Beidh eolas faoi na nithe a bheidh ag teastáil uait chun na trialacha a chomhlíonadh ar fáil san ábhar eolais.

Le Linn na Trialach

  • Múch d’fhón póca sula dtosaíonn tú an triail nó fág i seomra eile é.
  • Bí cinnte nach bhfuil éinne eile sa seomra leat agus go bhfágtar nótaí lasmuigh den seomra.
  • Má tá aon fhadhb theicniúil agat, lean na treoracha a thugtar agus déan teagmháil leis an an seoladh ríomphoist tacaíochta/teagmhálaí a thugtar.
  • Léigh na treoracha go cúramach, sonraigh líon na gceisteanna i ngach triail agus an méid ama atá agat chun iad a dhéanamh.
  • Coinnigh súil ar an am agus bí cinnte nach gcuirtear isteach ort le linn an tseisiúin.

Socruithe Réasúnta agus Tacaíocht sa Bhreis

Tabhair faoi deara gur chóir duit a chur in iúl go bhfuil socruithe réasúnta agus/nó tacaíocht sa bhreis ag teastáil uait a luaithe is féidir chun cabhrú linn a chinntiú gur féidir freastal ar do riachtanais. Is féidir go mbeidh tuairisc ó dhochtúir/shíceolaí ag teastáil. Déanfaidh síceolaí saothair measúnú ar an tuairisc agus tabharfar an chabhair chuí duit ansin. Féach ar an mír chuí i Leabhrán Eolais an Chomórtais agus ar an leathanach ar a bhfuil eolas faoin Inrochtaineacht  chun tuilleadh eolais a fháil. 

Féinmheasúnú

Tá ár gCóras Féinmheasúnaithe ar fáil thíos chomh maith, a thugann an deis duit na trialacha cléireachais/bunleibhéil agus na trialacha bainistíochta sóisearaí/trialacha do chéimithe a dhéanamh agus teorainn ama i gceist.

Is féidir leat na trialacha a dhéanamh in ord ar bith, aiseoalas a fháil ar d’fheidhmíocht agus féachaint ar na freagraí cearta. Chomh maith leis sin, tá ábhar eolais do gach feachtas a dhéanaimid le ceisteanna samplacha eile sna leabhráin eolais atá sa rannán ina bhfuil an t-eolas is déanaí faoi fheachtais.

Déan na trialacha féinmheasúnaithe chun tú féin a ullmhú do na trialacha ar líne: