Comhairle faoi Thrialacha

 Comhairle faoi Thrialacha


Úsáidtear trialacha ar líne go minic sa phróiseas earcaíochta do roinnt mhaith de na poist a fhógraítear ar an suíomh seo. Nuair a bhíonn a lán daoine ag déanamh iarratais ar fheachtas ar leith, baintear úsáid go minic as trialacha roghnaithe chun leibhéal scileanna agus taithí an iarrthóra a mheas.

Déantar roinnt de na trialacha gan mhaoirseacht (trialacha ar líne) agus roinnt eile faoi mhaoirseacht (trialacha ar líne a dhéantar ar an suíomh agus atá faoi mhaoirseacht nó faoi mhaoirseacht trí mhaoirseacht ó chian). Is féidir iarrthóirí a chur faoi thriail do réimsí éagsúla ag brath ar an phost i gceist ach seo thíos na cinn is coitianta:

Réasúnaíocht Bhriathartha:Tomhaiseann an Triail Réasúnaíochta Bhriathartha an cumas sleachta scríofa a thuiscint agus an measúnú loighciúil atá le hargóint.

Réasúnaíocht Uimhriúil: Tomhaiseann an Triail Réasúnaíocht Bhriathartha an cumas cinntí cuí a dhéanamh nó tuairimí a ghlacadh ó shonraí uimhriúla.

Postaithris: Tomhaiseann an Triail Postaithrise do dhearcadh maidir le cásanna éagsúla a bhaineann le hobair, a dhéanann iarracht a fháil amach cad is dócha a dhéanfaí i gcás áirithe

 

Ullmhaigh do do Thriail

Seo roinnt leideanna a chuideoidh leat agus tú ag ullmhú agus chun go mbeidh tú in ann do dhícheall a dhéanamh ar lá na trialach. Tá ár gCóras Féin-Mheasúnaithe ann freisin a thugann an deis duit na trialacha cléireachais / iontrála agus na trialacha bainistíochta sóisearaigh / céime a dhéanamh agus teorainn ama i gceist.

Is féidir leat na trialacha a dhéanamh in ord ar bith, aiseolas a fháil faoi d’fheidhmíocht agus féachaint ar na freagraí cearta. Chomh maith le sin tá ábhar taithíochta do gach feachtas a dhéanaimid le ceisteanna samplacha eile sna leabhráin eolais atá sa rannán do nuashonraí an fheachtais.

Ar deireadh tá samplaí de na cineálacha ceisteanna a úsáidtear do phoist i mbainistíocht shóisearach agus meánbhainistíocht sa rannóg “Trialacha Samplacha”.

Seo roinnt leideanna a chabhróidh leat ullmhú do na trialacha, sna áireamh cad is féidir leat a dhéanamh roimh na trialacha ar líne gan mhaoirseacht nó faoi mhaoirseacht agus cad a ba chóir duit a thabhairt leat ar lá na trialach. Má ullmhaíonn tú don triail déanfaidh tú chomh maith agus is féidir leat sa triail.


Roimh an triail

Ar líne gan mhaoirseacht

 • Léigh an t-ábhar taithíochta agus an leabhrán eolais a thugtar don ról a bhfuil tú ag déanamh iarratais air.
 • Cleachtadh, Cleachtadh, Cleachtadh!
 • Déan an oiread Trialacha Féin-Mheasúnaithe agus Samplacha agus is féidir.
 • Téigh chuig áit chiúin chun nach gcuirfear isteach ort.
 • Bí cinnte go bhfuil ceangal maith banda leathan agat.
 • Coinnigh súil ar an am agus bí cinnte nach gcuirtear isteach ort le linn an tseisiúin.
 • Múch do theileafón póca

Trialacha Faoi Mhaoirseacht Intí

 • Déan na ceisteanna samplacha ar an suíomh gréasáin seo agus léigh an t-ábhar taithíochta atá ar fáil.
 • Bíodh codladh maith agat an oíche roimh ré.
 • Bí cinnte go bhfuil a fhios agat go díreach cá bhfuil ionad na tástála agus bíodh neart ama agat an áit a bhaint amach.
 • Bíodh na héadaí cuí ort - is féidir go mbeidh staideanna eile de na critéir roghnaithe ar siúl a lá céanna.
 • Bí ar an eolas nach mbeidh cead agat nithe pearsanta a thabhairt isteach leat i seomra na dtrialacha m.sh. fón póca, fón cliste, áireamháin srl.

Ar an Lá nó Le Linn na Trialach:

Ar líne gan Mhaoirseacht

 • Oibrigh go gasta agus go cruinn.
 • Ceisteanna deacra - déan iarracht na ceisteanna míchearta a chur as an áireamh.
 • Bí cinnte nach bhfuil aon rud ag cur as duit.
 • Bí ionraic agus comhsheasmhach.
 • Tóg neart ama.

Trialacha faoi Mhaoirseacht sna hIonaid Measúnaithe agus cad le tabhairt leat ar an lá

 • Tabhair gach doiciméad a hiarradh ort (m.sh. Aitheantas bailí, cáilíochtaí agus/nó an litir a chuir an SCP chugat).
 • Lean na treoracha a thugann baill foirne na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí duit i gcónaí.
 • Éist go cúramach leis na treoracha, sonraigh líon na gceisteanna i ngach triail agus an méid ama atá agat chun iad a dhéanamh.
 • Bí ar an eolas faoi fhad na trialach agus bí cinnte go dtugann tú dóthain ama duit féin.
 • Tabhair freagra ar an oiread ceisteanna agus is féidir mar dá mhéid freagraí cearta a thugann tú is fearr an marc a gheobhaidh tú.
 • Cuimhnigh go dtabharfar páipéar duit chun obair gharbh a dhéanamh do thrialacha áirithe ar nós triail réasúnaithe uimhriúil.
 • Beidh áiritheoirí ar fáil duit - léigh an t-ábhar taithíochta a thugtar.
 • Bí cinnte go bhfágann tú go luath agus go bhfuil a fhios agat conas dul chuig ionad na dtrialacha chun go mbeidh tú in am.

Beidh baill foirne ag an seisiún trialach agus is féidir leat ceist a chur orthu má tá tú míchinnte faoi cad atá le déanamh agat.

Má theastaíonn cabhair speisialta uait agus tú ag déanamh na dtrialacha seo ní mór an t-eolas seo a thabhairt nuair a dhéantar an t-iarratas agus ní mór litir ó dhochtúir nó ó shíciatraí a chur leis. Déanfaidh síceolaí saothair measúnú ar an tuairisc ansin agus tabharfar an chabhair chuí duit ansin.


Déan na trialacha féin-mheasúnaithe chun tú féin a ullmhú do na trialacha ar líne

Trialacha Roghnúcháin PAS – Féinmheasúnú - OC

Trialacha Roghnúcháin PAS – Féinmheasúnú – OFE 

Trialacha Roghnúcháin PAS – Féinmheasúnú – Céimithe (OR)  

Ceistneoir Féinmheasúnaithe d’Altraí Foghlama