Faigh amach faoinár
Mol Eolais dár gCliaint


Mol faisnéise do chliaint

Fáilte

Fáilte chuig an Mol Eolais do Chliaint. Tá sé mar chuspóir againn tacaíocht a thabhairt daoibhse, ár gcliaint, in bhur riachtanais earcaíochta go léir. Tá súil againn gur féidir linn cuidiú le hearcaíocht in bhur n-eagraíochtaí agus a bhfuil foghlamtha againn a roinnt libh trí mhodúil agus acmhainní phraiticiúla agus ghasta a sholáthar.

dhéanamh ar an tseirbhís phoiblí atá amach romhainn in Éirinn, seirbhís bunaithe ar luachanna agus ag feidhmiú ag leibhéal an-ard. Aithnímid go bhfuil fostóirí san earnáil phoiblí ag feidhmiú faoi láthair i dtimpeallacht atá dúshlánach agus ag athrú de shíor agus ina bhfuil clár uaillmhianach athchóirithe rialtais agus athruithe sóisialta forleathana i gceist.

CEO

Táimid ag díriú ar na réimsí comhoibrithe seo a leanas:

  • cleachtais earcaíochta nuálacha agus ionchuimsitheacha a fhorbairt
  • pleanáil d’fhórsa saothair
  • teacht ar thuiscint ar an saol oibre atá amach romhainn
  • agus ar an ngaol atá aige seo le próifíl na fostaíochta san earnáil phoiblí

Modhanna Seanbhunaithe

Foinse: Suirbhé Aiseolais faoi Agallaimh 27ú Aibreán – 13ú Iúil 2020

81%

81% d’iarrthóirí a cuireadh faoi agallamh do róil, ní raibh agallamh físe déanta acu riamh cheana.

90%

90% d’fhreagróirí, bhí siad sásta leis na cáipéisí a cuireadh ar fáil dóibh maidir le hullmhú don agallamh.

85%

85% d’fhreagróirí, bheadh siad sásta tabhairt faoi agallamh a dhéanamh sa todhchaí ar Zoom nó ar a mhacasamhail d’ardán eile fís-bhunaithe.

74%

74% d’fhreagróirí, bhí siad den tuairim go raibh an t-agallamh maith/an-mhaith ó thaobh deis a thabhairt dóibh a gcuid scileanna agus taithí a léiriú.


Acmhainní Foghlama

Scileanna Agallaimh
Scileanna Físe

Scileanna Agallaimh
Modúil Fhoghlama: 4
Fad: 35 nóiméad

Scileanna Físe
Modúil Fhoghlama: 4
Fad: 44 nóiméad

Samhlacha Inniúlachta na Státseirbhíse

Féach, le do thoil, na Samhlacha Inniúlachta do réimse iomlán na leibhéal sa Státseirbhís in Éirinn. Léirítear i ngach samhail ar leith na tréithe is tábhachtaí atá riachtanach chun feidhmiú go héifeachtach ag an leibhéal áirithe sin. Cliceáil ar an nasc atá curtha ar fáil chun teacht ar eolas breise: Samhlacha Inniúlachta

COF: Treoir maidir leis an bhFostaíocht Chuimsitheach

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Oibre Foghlama an Oireachtais (COF). Tacaíonn Seirbhís Thithe an Oireachtais leis an gClár, i gcomhar le KARE agus WALK (an dá eagraíocht thacaíochta). Tá sé mar aidhm ag an gClár na scileanna, an t-eolas agus an cumas cuí le teacht ar fhostaíocht fhiúntach ar íocaíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi oiliúint. Tá seisear céimithe COF fostaithe anois ar bhonn páirtaimseartha sa státseirbhís, ceathrar acu i Seirbhís an Oireachtais agus beirt bhall foirne sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

OWL

Le tacaíocht a thabhairt don tSeirbhís Phoiblí maidir leis an bhfostaíocht chuimsitheach, tá Treoir maidir le Cur Chun Cinn na Fostaíochta Cuimsithí: Ag Tacú le Daoine faoi Mhíchumas Intleachta cruthaithe againn. Le níos mó eolais a fháil faoin gcaoi ar féidir an uileghabhálacht eagraíochtúil a fheabhsú agus faoin gcaoi ar féidir a bheith páirteach sa Chlár, déan an treoir a íoslódáil anseo.

Déan Teagmháil Linn

Tá ár bhfoireann CRM ar fáil chun cuidiú le cliaint maidir le haon riachtanais, ceisteanna nó fiosruithe atá acu faoi earcaíocht. Seol do cheist i ríomhphost chuig Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air. agus beidh ár bhfoireann i dteagmháil leat.