Tá an-áthas ar Publicjobs.ie tacú leis an dara  Comhdháil Éagsúlachta agus Cuimsithe in Éirinn - InclusionWorks2021. Tá an imeacht á óstáil ag an Ionad Bairr Feabhais don Éagsúlacht agus don Chuimsiú, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, i gcomhar le hIonad Éagsúlachta na hÉireann agus reáchtálfar go fíorúil é ar an Déardaoin 15 Aibreán.  

Glacfaidh ceannairí náisiúnta agus idirnáisiúnta, cleachtóirí Éagsúlachta agus Cuimsithe agus roinnt saineolaithe acadúla agus speisialtóirí ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath páirt sa chomhdháil.  Tugann an t-imeacht deis d’eagraíochtaí éisteacht le saineolaithe, le ceannairí agus le speisialtóirí agus plé á dhéanamh acu ar thopaicí a bhaineann leis an éagsúlacht agus leis an gcuimsiú.  Leagfar béim ar leith ar léargas praiticiúil a thabhairt dóibh siúd a bheidh ag freastal ar an gcomhdháil ar an gcaoi ar féidir áiteanna oibre níos ionchuimsithí, ina bhfuil éagsúlacht le brath, a mhúnlú le linn tréimhsí dúshlánacha.  

Image of woman holding a paper and a man in background against a backdrop of a shape of a circle in pink, yellow, green and blue with a purple rectangle with white text which states Recruiting and onboarding in the Public Service' and black text above which reads 'Launch of our first ED & I Strategy', along with publicjobs.ie logo and Public Appointments Service logo.

Tá an-áthas orainn ár gcéad straitéis Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe (ED&I) a sheoladh mar chuid dár seimineár gréasáin #TáAnCuimsiúTábhachtach ar an Máirt 23 Márta.  Rinneadh plé sa seimineár gréasáin anamúil seo, a mhair dhá uair an chloig, ar théama na hearcaíochta agus na fostaíochta cuimsithí, mar aon le straitéisí agus tionscnaimh a chur i láthair ar féidir leo cabhrú linn agus muid ag iarraidh seirbhís phoiblí ar léiriú í ar na pobail ar a bhfreastalaíonn sí a chur ar fáil.  

Image of woman, Michelle Noone, Head of Senior and Executive Recruitment, against a purple background

Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, déanaimid na héachtaí atá déanta ag mná a cheiliúradh agus cuirimid béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhionannas sa cheannaireacht maidir le timpeallachtaí dearfacha agus torthúla oibre a chruthú.  Bhuaileamar le cuid de na mná atá i róil cheannaireachta anseo ag publicjobs.ie agus roinn siad eolas faoina dtaithí ghairme linn, mar aon le comhairle agus spreagadh a thabhairt do dhaoine eile le cabhrú leo gairmeacha rathúla a bhfuil sásamh le fáil iontu a chothú. 

Image of woman, Julie McCafferty, Chartered Work & Organisational Psychologist, against purple background

Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, déanaimid na héachtaí atá déanta ag mná a cheiliúradh agus cuirimid béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhionannas sa cheannaireacht maidir le timpeallachtaí dearfacha agus torthúla oibre a chruthú.  Bhuaileamar le cuid de na mná atá i róil cheannaireachta anseo ag publicjobs.ie agus roinn siad eolas faoina dtaithí ghairme linn, mar aon le comhairle agus spreagadh a thabhairt do dhaoine eile le cabhrú leo gairmeacha rathúla a bhfuil sásamh le fáil iontu a chothú. 

Image of woman, Siobhán McKenna, Head of Equality, Diversity and Inclusion, against purple background

Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, déanaimid na héachtaí atá déanta ag mná a cheiliúradh agus cuirimid béim ar an tábhacht a bhaineann leis an gcomhionannas sa cheannaireacht maidir le timpeallachtaí dearfacha agus torthúla oibre a chruthú.  Bhuaileamar le cuid de na mná atá i róil cheannaireachta anseo ag publicjobs.ie agus roinn siad eolas faoina dtaithí ghairme linn, mar aon le comhairle agus spreagadh a thabhairt do dhaoine eile le cabhrú leo gairmeacha rathúla a bhfuil sásamh le fáil iontu a chothú. 

palm carrying the globe

Déantar Lá Idirnáisiúnta na nImirceach a cheiliúradh ar an 18 Nollaig gach bliain, agus déantar an chaoi a dtéann imircigh i bhfeidhm ar phobail ar fud an domhain a aithint agus a cheiliúradh.   Tá taighde tar éis a léiriú go gcuireann sochaithe a bhfuil éagsúlacht iontu, lena n-áirítear lucht saothair, go mór leis na deiseanna forbartha agus nuálaíochta atá ann, agus go dtugann siad tacaíocht don chomhtháthú sóisialta i sochaithe cuimsitheacha.   Is é ‘Soghluaiseacht Daoine a Athshamhlú’ téama na bliana seo, téama a aithníonn tionchar dearfach sochaíoch na n-imirceach, go háirithe le bliain anuas, agus an troid in éadán Covid-19 faoi lán seoil, tréimhse inar léiríodh a gcuid eolais agus scileanna san obair a dhéanann siad i réimsí cosúil leis an réimse sláinte, réimse an iompair agus seirbhísí bia.   Tá freagracht chomhchioteann orainn domhan atá níos sabháilte, níos cuimsithí agus níos láidre a chruthú.

International Day of People with Disabilities_icon of hands_eye_wheelchair_person

Dar le Tuairisc Domhanda na hEagraíochta Domhanda Sláinte, is ionann seo agus timpeall 15% de dhaonra an domhain.

Is é ‘Ní Féidir Gach Cineál Míchumais a Fheiceáil’ téama Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas i mbliana, agus tá sé mar aidhm aige daoine a chur ar an eolas faoi chineálacha míchumais nach mbíonn soiléir i gcónaí, cosúil le meabhairghalar, pian nó tuirse ainsealach, laguithe radhairc nó éisteachta, diaibéiteas, gortuithe inchinne, neamhoird néareolaíocha, difríochtaí foghlama agus mífheidhmiú cognaíochta, agus eile.

Bíonn Lá Domhanda na nDídeanaithe ann ar 20 Bealtaine gach bliain le haird an domhain a tharraingt ar chás na ndídeanaithe ar fud an domhain. ‘Tá Tábhacht le gach Gníomh’ an téama i mbliana. Meabhraíonn sé dúinn gur féidir le gach duine, dídeanaithe san áireamh, cur le leas na sochaí d’fhonn an domhan a dhéanamh níos córa, níos ionchuimsithí agus níos cothroime.

Agus an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i mbun oibre ag earcú don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí, tuigimid a thábhachtaí is atá sé seirbhís phoiblí a sholáthar a léiríonn na daoine ar fad a bhfuilimid ag freastal orthu d’fhonn sochaí ionchuimsitheach, éagsúil agus cothrom a chinntiú.

Faoin am seo, is cuid mhór dár saol laethúil físchomhráite. Nuair is é atá i gceist i do chéad fhíschomhrá eile agallamh le haghaidh an phoist sin a bhí uait i gcónaí, tá sé éasca éirí réchúiseach.

Ach ná bí faoi strus mar táimidne anseo chun cuidiú a thabhairt!

Grad

Tá an-áthas orainn a fhógairt maidir le Gradaim gradIreland 2020 go bhfuilimid ar an ngearrliosta, ní díreach d’aicme amháin ach, do thrí aicme. Is iad Gradaim gradIreland na gradaim earcaíochta is mó i dtionscal na hearcaíochta do chéimithe in Éirinn. Déanann painéal saineolaithe in éineacht le vótaí breis is 13,000 fochéimí ar fud na hÉireann moltóireacht orthu.

Image of woman and laptop

Sa timpeallacht ina bhfuilimid faoi láthair, tá an teicneolaíocht chun tosaigh ní hamháin inár mbealaí oibre ach freisin chun an chéad jab eile sin a fháil!

Le roinnt blianta, tá réimse de theicneolaíochtaí nua agus ceannródaíocha, chun tacú le míreanna éagsúla dár bpróiseas earcaíochta, á scrúdú agus á úsáid ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Ina measc seo, tá cineálach éagsúla agallamh ‘físbhunaithe’ ar féidir iad a reáchtáil trí úsáid a bhaint as do ghuthán, as táibléad nó as do ríomhaire glúine/Ríomhaire Pearsanta.

Maidir le fógra an Taoisigh, an tUasal Leo Varadkar, TD, ar maidin inniu, tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus Boird Stáit tar éis gach agallamh agus imeacht aghaidh ar aghaidh a chur siar ó 6 pm inniu, Déardaoin, 12 Márta 2020 go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Má tá agallamh le bheith agat, beimid i dteagmháil leat trí do Bhord Teachtaireachtaí. Ós rud é go bhfuil an scéal seo ag forbairt i rith an ama, leanfaimid orainn á mheas agus ag soláthar an eolais is déanaí. Deimhnigh, le do thoil, go bhfuil do shonraí teagmhála ar fad suas chun dáta.

Líonra na mBan sa Státseirbhís

Tá lúcháir orainn a bheith ag déanamh urraíochta ar Líonra na mBan sa Státseirbhís mar chuid dár gceiliúradh do Lá Idirnáisiúnta na mBan ag Ionad Comhdhála Hibernia i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, Dé Máirt, 3 Márta ag 9:15am go 11:30am.

Is líonra nuabhunaithe, deonach, atá i Líonra na mBan sa Státseirbhís. Líonra trasna na státseirbhíse atá ann a bhfuil sé mar bhunchuspóir aige mná agus lucht tacaíochta na mban a nascadh mar rannpháirtithe a bhfuil cumhacht acu gníomhú ar mhaithe leis an Státseirbhís in Éirinn.

Ahead Logo

Faoi láthair, is féidir le céimithe faoi mhíchumas iarratais a dhéanamh ar shocrúcháin oibre ar feadh sé mhí i roinnt de na Ranna sa Státseirbhís. Íocfar na céimithe agus déanfar meantóireacht ar a gcuid oibre le linn na socrúchán seo. Tá na socrúcháin seo ar fáil ar fud na tíre mar chuid den gClár Meantóireachta Toilteanach Ábalta (WAM). Is féidir le céimithe faoi mhíchumas ó gach disciplín iarratas a dhéanamh faoin gclár seo agus is é an dáta deiridh le haghaidh iarratais ná 12pm, Dé Céadaoin, 4 Márta 2020.

Intreo Careers Fairs Image

Tá lúcháir orainn a bheith ag freastal ar Aonach Gairmeacha Intreo i gCaisleán Bhaile Átha Cliathar an Luan, 2 Márta ó 10am go 4pm mar chuid de #JobsWeek2020.

Tá Jobs Week 2020 ann ón Luan, 2 Márta go hAoine, 6 Márta. Tá sé á reáchtáil ag Intreo, seirbhís phoiblí Rialtas na hÉireann i ndáil le fostaíocht, a sholáthraíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí.

 Eolaí

Beidh ceiliúradh á dhéanamh againn ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht Dé Máirt, 11 Feabhra.

Déanann Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht de chuid na Náisiún Aontaithe ceiliúradh ar ról na mban agus na gcailíní san eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus mata. Tarraingíonn sé aird, freisin, ar an mbeárna phá shuntasach atá idir na hinscní sa réimse seo.

GradIreland Live Logo

gradIreland Live!!! Tá sceitimíní an domhain orainn go bhfuilimid ag freastal ar an ócáid seo Déardaoin 6 Feabhra ó 12:00PM go 16:00PM i Halla Mór an RDS i mBaile Átha Cliath.

Níor cheart Aonach Gairmeacha seo an Earraigh a chailliúint! Beimid ag tabhairt na jabanna, an nuacht agus an t-eolas is déanaí chugat faoi #careersthatmatter sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Ní hamháin sin, beimid ag labhairt sa Seomra Seimineár sa phlé a dhéanfaidh painéal ar ‘Creating your future – expert advice on navigating your caree++r path’ ag 14:40PM go 15:15PM.

Chinese New Year image

Beidh Bliain Nua na Síneach ann ar fud na tíre ar fad ón Aoine 24 Eanáir go 10 Feabhra. I mbliana, is í Bliain an Fhrancaigh atá ann.

Go leor de na tréithe atá riachtanach dúinn le go n-éireodh linn inár ngairmeacha féin, tá siad ag an bhFrancach, fuinneamh, misneach agus a bheith ag oibriú go dian, san áireamh.

New Year New Career Image

An bhfuil dúshlan nua agus gairm nua á lorg agat an Eanáir seo?

An bealach is fearr leis an bpost sin is ansa leat a bhaint amach, ná an-chuid ullmhúcháin a dhéanamh. Tá liosta leideanna agus comhairle againn duit a chuirfidh ar do chumas a bheith muiníneach agus tú ag cur isteach ar an bpost atá foirfe duitse!

BT Young Scientist and Technology Exhibition

Agus an 56ú Taispeántas BT d’Eolaithe Óga & Teicneolaíocht ar siúl ón gCéadaoin seo, an 8ú Eanáir, go dtí an Aoine, an 11ú Eanáir, táimid ar bís lena fháil amach cad a thiocfaidh ón gcéad ghlúin eile d’aireagóirí, eolaithe, nuálaithe agus fiontraithe.

Ag Publicjobs.ie, tá roinnt post spreagúil againn leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais dóibh siúd ar spéis leo iad agus atá tar éis a ngairmeacha a thosú i réimse na hEolaíochta agus na Teicneolaíochta.

Happy New Year

Ba mhaith le Publicjobs.ie Athbhliain Faoi Mhaise a ghuí do gach duine.

Anuraidh, bhí 2 mhilliún cuairteoir againn chuig ár suíomh gréasáin publicjobs.ie agus breis is 25 milliún amharc ar leathanaigh ó dhaoine ar fud an domhain.

Staff on Christmas Jumper Day

Ba mhaith le Publicjobs.ie Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise a ghuí do gach duine!

Tá Lá Geansaí Nollag againn inniu ag tacú le hIonad Cúram Lae na gCaipisíneach le tús a chur le spiorad na féile dúinn féin.

Irish Prison Service Logo

An bhfuil gairm uait lena mbaineann éagsúlacht, dúshlán agus an-sásamh? Tá daoine á n-earcú againn, ar son Seirbhís Príosún na hÉireann, le bheith ina nEarcaigh mar Oifigigh Príosúin.

Oifigigh Príosúin is mó a bhíonn ag plé aghaidh ar aghaidh, i rith a bpianbhreithe, le daoine a daortar chun príosúin. D’fhéadfadh a bheith san áireamh anseo: iompar ó chúirt, cimiú, sábháilteacht, slándáil, iostas, ag tabhairt tacaíochta do chime le go mbeidh fáil aige/aici ar: cúram sláinte, síceolaíocht, rochtain inmheánach ar sheirbhísí seachtracha, oiliúint oibre, oideachas agus cuairteanna ón dteaghlach, ó chairde agus ó ionadaithe dlíthiúla.

Innovation Week

Beidh Seachtain na Nuálaiochta ar fud na Seirbhís Poiblí ar fad, den chéad uair i mbliana ó 9-13 Nollaig agus tá iarrtha ar na hEagraíochtaí Seirbhíse Poiblí ar fad díriú go speisialta ar an nuálaíocht laistigh dá n-eagraíochtaí ar feadh na seachtaine sin.

Comhdháil Nuálaíochta an ócáid is mó a bheidh ar siúl le linn Sheachtain na Nuálaíochta agus beidh sé sin ar siúl san ionad Printworks i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar 10 Nollaig. An mhaidin sin, beidh clár iontach cainteoirí agus leanfaidh an chomhdháil san iarnóin le ‘Innovation Faster Classes’.

International Day of People with Disabilities

Inniu tá an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas (IDPWD). Tá sé mar nós, ó 1992, ag réimse eagraíochtaí ar fud an domhain an lá seo a cheiliúradh.

Is é an téama i mbliana ‘Tá Rochtain ar an Todhchaí’. Samhlaíonn sé tráth nuair a aithneofar gach bac timpeallachta agus sóisialta atá roimh daoine faoi mhíchumas agus nuair a oibreoidh gach duine le chéile chun iad a shárú.

Temporary Clerical Officer Campaign

Beidh ár bhfeachtas d’Oifigeach Cléireachais Sealadach beo ón Déardaoin 28 Samhain. Beimid i mbun earcaíochta don Státseirbhís ar fud na tíre.

Mar Oifigeach Cléireachais Sealadach, d’fhéadfadh dualgais cléireachais ghinearálta a bheith i gceist, ag obair mar chuid d’fhoireann le seirbhísí a sholáthar, ag obair leis an teicneolaíocht is déanaí chun seirbhísí a thaifeadadh agus a chur chun cinn, ag tabhairt tacaíochta do bhainisteoirí líne agus do chomhghleacaithe agus ag déanamh cumarsáide agus ag soláthar seirbhís phoiblí d’ardchaighdeán don phobal i gcoitinne.

Bhí searmanas bronnta na ngradam d’Ardchaighdeán Feabhais agus Nuálaíocht sa Státseirbhís ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo agus ba é an tAire Airgeadais agus Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a d’fhógair na buaiteoirí ag an ócáid.

Is ócáid bhliantúil atá sna Gradaim d’Ardchaighdeán Feabhais agus Nuálaíocht sa Státseirbhís, a thugann aitheantas d’ardchaighdeán feabhais, dea-chleachtas agus nuálaíocht laistigh den tseirbhís phoiblí. Cuireann na gradaim chun cinn tiomantas agus éachtaí i measc na foirne. Cuireann siad fiontar i dtaca le polasaí agus seirbhís ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí os comhair an phobail.

Prosperity Chambers

Tabhair do d’aire, le do thoil, ó Dé Luain 18 Samhain 2019, go mbeidh agallaimh á reáchtáil ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí in dhá láthair: Sráid na Mainistreach agus Sráid Bhagóid. Bí cinnte, le do thoil, sula ndéanann tú freastal ar agallamh linn, do chuireadh chun agallaimh a sheiceáil ar do BhordTeachtaireachtaí publicjobs.ie Message Board.

If you are attending an interview on Baggot Street, interviews will be located at Prosperity Chambers, 19 & 22 Baggot Street Lower, Dublin.

Future Jobs Ireland Summit

Rinne an Rialtas óstaigh ar mhol de phríomhpháirtithe leasmhara ar Phoist sa Todhchaí mar chuid de Poist sa Todhchaí – Éire (Future Jobs Ireland), plean uile-rialtais chun rath eacnamaíoch na tíre a bhaint amach sa domhain athraithe.

Tháinig an Tionscnamh Poist sa Todhchaí (Future Jobs Ireland Initiative), a seoladh Mí Márta, le chéile ag mol de 200 pháirtithe leasmhara ag Tangent in Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide chun comhspriocanna Poist sa Todhchaí Éire 2020 a mhúnlú. Ina measc bhí airí rialtais, fostóirí, lucht oibre agus ionadaithe gnó.

INTREO Logo

Tá an-áthas orainn a bheith ag freastal ar an Aonach Phoist agus Tacaíocht Fostaíochta de chuid INTREO i bpáirtíocht leis an Ionchathair Thoir Thuaidh (NEIC) ar an Déardaoin, 24 Deireadh Fómhair ag Club Óige an tSirriam, Sráid na Coitiantachta, An Duga Thuaidh, Baile Átha Cliath 1.

Tá sé mar chuspóir ag an NEIC maoirsiú a dhéanamh ar athfhorás fad-théarmach sóisialta agus eacnamaíoch Ionchathair Thoir Thuaidh Bhaile Átha Cliath. Tá sé mar aidhm ag an ócáid seo, atá á reáchtáil ag INTREO, seirbhís de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, agus tacú leis an NEIC athfhorás a dhéanamh ar an gceantar trí díriú ar Oideachas agus Oiliúint.

Exchange House Logo

Beidh publicjobs.ie ag freastal ar Gradaim Náisiúnta Gnóthachtáil Oideachais Exchange House ar an Déardaoin, 17 Deireadh Fómhair, ó 5PM go dtí 8PM ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, An Ché Adhmaid, Baile Átha Cliath 8.

Bronntar Gradam Gnóthachtáil Oideachais Exchange House na hÉireann ar lucht taistil a chríochnaigh an Teasta Sóisearach, Ard Teastas, GCSE, scrúduithe Leibhéal A nó Cúrsaí Tríú leibhéal le déanaí, mar aitheantas ar an obair chrua agus an tiomantas a léirigh iad siúd a fuair an gradam agus iad ag baint amach a spriocanna.

Mental Health Awareness

Tacaíonn publicjobs.ie, mar an earcaitheoir is mó sa seirbhís phoiblí, leis an Lá Feasacht Mheabhairshláinte.

Tá an Lá Domhanda Mheabhairshláinte ag tarlú ar an Déardaoin, 10 Deireadh Fómhair. Is lá é don oideachas agus feasacht a chothú faoin mheabhairshláinte. Is deis í comhpháirtíocht a bhunú ag leibhéal pobal chun tacú le meabhairshláinte dhearfach.

UCC Logo

Tá an-áthas orainn go mbeidh ár gcomhghleacaithe leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG) agus sa Seirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtais (IGEES) ag freastal ar Aonach Gairmeacha Choláiste na Ollscoile Corcaigh Dé Céadaoin 9 Deireadh Fómhair.

Cuirfidh an imeacht seo deis ar fáil do mhic léinn den am atá caite agus den am i láthair, a fháil amach i dtaobh na deiseanna do chéimithe sa Státseirbhís, róil mar Anailíseoir Polasaí/Eacanamaí Iarchéime leis an IGEES agus róil mar Iniúchóir ar Oiliúint leis an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste.

If you have not already applied for our graduate opportunities in the Civil Service, today, Monday the 7th of October, is your last chance. The deadline to apply is 3pm.

Táimid ag lorg céimithe sna réimsí seo:

 • Gnó agus Airgeadas
 • Acmhainní Daonna
 • Ginearálta

Migrant Expo

Tá an-áthas orainn a bheith ag freastal ar an Migrant Expo Déardaoin, 3 Déireadh Fómhair ón 10:00AM-14:00 ag Halla Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath – Campas na Cathrach, Sráid Aungier, Baile Átha Cliath 8.

Is imeacht ar leith ghairmeacha é Migrant Expo a thacaíonn le hinimircigh agus teifigh a scileanna ar chuardach poist agus infhostaitheachta a fheabhsú. Tá sé mar aidhm aige cabhrú le hinimircigh fostaíocht de chaighdeán maith a fháil, agus le fostóirí cosúil linn féin daoine cumasacha a aimsiú le cúlraí ilchineálacha.

Aonach Gairmeacha Ollscoil Luimnigh

A alumnais, a chéimithe agus a mhic léinn de chuid Ollscoil Luimnigh, tá an-áthas orainn a bheith ag freastal ar Aonach Gairmeacha Ollscoil Luimnigh ar an Déardaoin, 3 Deireadh Fómhair ó 12:00pm go dtí 4:00pm ag an Airéine Spóírt.

Is féidir leat cuairt a thabhairt orainn ag ár seastán chun níos mó a fháil amach faoinár bhFeachtas Deiseanna do Chéimithe mar Oifigigh Riaracháin, atá ar oscailt ón 1 go dtí an 7 Deireadh Fómhair.

Is é Grad Ireland an t-Aonach Gairmeacha is mó in Éirinn agus beidh sé ar siúl Dé Céadaoin, 2 Deireadh Fómhair ag an RDS Simmonscourt i mBaile Átha Cliath 4. Beimid ann chun comhairle a thabhairt duit agus le hinsint duit faoin bhfeachtas reatha don Oifigeach Riaracháin, agus beidh peann agus peann aibhsithe nó dhó freisin le breith leat b’fhéidir!

I mbliana, beidh trí sruth earcaíochta againn sna réimsí Gnó agus Airgeadas, Acmhainní Daonna agus na disciplíní eile ar fad (Ginearálta). Osclóídh an feachtas seo Dé Máirt, 1 Deireadh Fómhair.

An Clár Forbartha do Chéimithe

Ar mhaith leat difear a dhéanamh? Ar mhaith leat do thodhchaí féin a chruthú? Mar sin, is duitse an Clár Forbartha do Chéimithe?

Tá Clár Forbartha Céimithe na Státseirbhíse curtha le chéile chun na scileanna agus an eolas atá riachtanach a chur ar fáil do chéimithe nua ag teacht isteach go dtí an Státseirbhís chun iad a ullmhú le haghaidh na róil éagsúla a bheidh acu ar fud na Státseirbhíse.

Aonach Gairmeacha NUIG

Siar linn! Glaoch ar gach céimí agus mac léinn! Tá méid áirithe deiseanna iontacha againn a bheidh á gcur chun cinn again ag Aonach Gairmeacha Ollscoil Náisiúnta na hÉireann Gaillimh (NUIG) Dé Máirt, 1 Deireadh Fómhair.

Tá raon de phoist againn atá oscailte inniu d’Oifigigh Riaracháin trasna na Seirbhíse Phoiblí agus na Státseirbhíse. Tugann na róíl seo deis do chéimithe obair a dhéanamh mar bhainisteoirí sóisearacha ar shaincheisteanna atá ag dul i bhfeidhm ar Éire, cosúil leis an Breatimeacht, an t-athrú aeráide agus an geilleagar.

Aonach Gairmeacha Ollscoil Chathair Átha Cliath

Déan freastaI gan teip ar an imeacht seo! Beimid ag Aonach Gairmeacha Ollscoil Chathair Átha Cliath (DCU) Déardaoin 26 Meán Fómhair i mbliana chun cur chun cinn a dhéanamh ar na róil atá againn mar Oifigigh Riaracháin sna réimsí Gnó agus Airgeadas, Acmhainní Daonna, Ginearálta agus Caidrimh Thionsclaíoch.

Tá an imeacht seo ar siúl in DCU, Glas Naoin, Co. Átha Cliath ón 2:00pm go dtí 3:00pm. Is deis iontach an imeacht seo do chéimithe agus do mhic léinn DCU chun casadh ar agus labhairt le fostóirí éagsúla san earnáil phoiblí aagus phríobháideach.

Trainee Auditor

An spéis leat cuntasaíocht nó inniúchóireacht? Tá an t-Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ag earcú le haghaidh Iniúchóirí ar Oiliúint Mí Deireadh Fómhair seo. Beidh an comórtas ar oscailt ón 1 Deireadh Fómhair go dtí 24 Deireadh Fómhair.

Déanann an AR C&C iniúchadh ar thart ar 300 comhluchtaí rialtais láir agus stáit chun a chinntiú go bhfuil cuntas ceart ar chistí poiblí. Clúdaíonn na bunghníomhaíochtaí raon leathan de réimsí agus tionchar i saol an tsaoránaigh cosúil le bailiú cánach, tacaithe agus cláir shóisialta, caiteachas ar oideachas, seirbhísí sláinte, rialálaithe agus comhluchtaí airgeadais. Déantar iniúchadh de réir caighdeáin ghairmiúla.

Céimithe

Tá ár bhFeachtas Céimithe 2019 dúnta anois.

Táimid an-sásta a fhógairt go mbeidh ár bhFeachtas Iarchéime d'Oifigigh Riaracháin ar oscailt anois agus dúnfar é an 7 Deireadh Fómhair.

Táimid ag lorg céimithe sna réimsí seo:

 • Gnó agus Airgeadas
 • Acmhainní Daonna
 • Ginearálta

 Aonach Gairmeacha Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath

Aire, a mhic léinn UCD!!! Beimid ag Aonach Gairmeacha Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath ag Halla Uí Raghallaigh, Campas Belfield Dé Céadaoin, 25 Meán Fómhair ón 11:00am go 3:00pm, le go leor eolais le roinnt le céimithe faoi dheiseanna sa Státseirbhís agus sa Seirbhís Phoiblí.

Táimid ag lorg céimithe sna réimsí seo a leanas do róíl mar Oifigigh Riaracháin: Ginearálta, Acmhainní Daonna and Gnó agus Airgeadas.

Trinity College Dublin Logo

Mí Meán Fómhair a chuirtear tús le seó bóthair gairmeacha Publicjobs.ie. Beimid ag freastal ar Aonach Gairmeacha Choláiste na Tríonóíde ar an Déardaoin, 19 Meán Fómhair ó 11:30am – 2:30pm ag an Halla Mór in Ionad Spóirt na Tríonóide.

Tá an imeacht seo dírithe ar mhic léinn nó ar chéimithe Gnó, Airgeadais agus Comhairliúcháin agus tá deiseanna iontacha áirithe á dtairiscint sa réimse gairme seo.

Irish Times Higher Options

Tabhair cuairt orainn ag seastán Publicjobs.ie ag taispeántas an Irish Times Higher Options san RDS, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4 ar an gCéadaoin 18, Déardaoin 19 agus Aoine 20 Meán Fómhair agus bliain eile scoile romhainn!

Is taispeántas bliantúil trí-lá é Higher Options a bheidh ar siúl san RDS Simmonscourt, Baile Átha Cliath. Tá an taispeántas dírithe ar mhic léinn as meánscoileanna agus an oideachas tríú leibhéal.

Róil d’Eacnamaithe Iarchéime

Beidh Seirbhís Eacnamaíoch agus Mheasúnaithe an Rialtais (IGEES) ag earcú le haghaidh Eacnamaithe Iarchéime Mí Deireadh Fómhair seo. Beidh na róil d’Eacnamaithe Iarchéime ar oscailt ón 1 Deireadh Fómhair go dtí il 24 October.

Is seirbhís chomhtháite tras-Rialtais í an IGEES leis an aidhm cur le ról na heacnamaíochta agus anailís ar luach ar airgead i gceapadh beartas poiblí a neartú.

Deiseanna do Chéimithe i dTrí Sruth

I mbliana do na róil céimithe mar Oifigeach Riaracháin, tá trí sruth iarratais againn.

An uair seo tá an Státseirbhís ag earcú daoine le cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí ar leith sna réimsí seo:

 • Ginearálta;
 • Acmhainní Daonna;
 • Gnó agus Airgeadas.

Glaoch arChéimithe sna hAcmhainní Daonna

I mbliana do na róíl céimithe mar Oifigeach Riaracháin, tá trí sruth iarratais againn.

An uair seo tá an Státseirbhís ag earcú daoine le cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí ar leith sna réimsí seo:

 • Acmhainní Daonna;

Administrative Officer

I mbliana do na róil mar Oifigeach Riaracháin iarchéime, tá trí sruth iarratais againn.

An uair seo tá an Státseirbhís ag earcú daoine le cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí ar leith sna réimsí seo:

 • Gnó agus Airgeadas;

Docklands Career Fair

We are delighted to be attending the Docklands Career Fair this Friday, 30th of August, from 10AM at the Central Bank of Ireland, New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1.

This careers fair is hosted by the Central Bank as a member of the Docklands Community and supports employability and employment in the local community.

National Heritage Week

Tá réimse deiseanna ar fáil ag Publicjobs.ie agus san áireamh tá róil san Oidhreacht, sa Chultúr agus sna hEalaíona.

Is í seo an an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta atá á reáchtáil ag an gComhairle Oidhreachta chun ceiliúradh a dhéanamh ar gach rud a bhaineann leis an oidhreacht. Tá d’aidhm ag an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, pobail agus institiúidí cultúrtha, lucht acadúil agus díograiseoirí a thabhairt le chéile d’fhonn eolas a fhorbairt maidir le fiúntas na hoidhreachta agus tacú lena caomhnú.

Instagram

Tá Publicjobs.ie ar Instagram anois. Is ea, is féidir leat sinn a leanúint anois ar Instagram agus fuadar fúinn le grianghraif chun na poist agus na hócáidí gairme agus an nuacht is déanaí a chur ar fáil duit.

Ós sinne an príomhearcaitheoir sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí, tá súil againn an nuacht is déanaí ar fad, aontaí gairme, jabanna agus eolas suas chun dáta a chur ar fáil duit via Instagram.

Pride 2019

We had an excellent panel discussion for our staff chaired by Clodagh Leonard, Chairperson of PRIDE, on the experiences of LGBTQ+ people in the workplace and what we can do to encourage inclusiveness in our workplace.

The panel included Sarah Phillips, Chairperson of TENI; Oisin O’Reilly, Head of Operations and Fundraising with BeLongTo; Vivienne Kavanagh, Employee Development and Equality Executive with Dublin Bus; and Aaron O’Sullivan, a member of the Steering Committee for the LGBT+ Staff Network in the civil service.

Diversity Strategy Discussions

We had an excellent session with a cross-section of experts, from across public and private sectors, nationally and internationally, to discuss how we can best approach the development of an ambitious Diversity and Inclusion strategy and work programme.

As the key centralised public service recruiter and primary gateway to careers in many parts of the public sector, we here at publicjobs.ie, recognise the importance of the contribution we can make towards achieving a Civil and Public Service that is reflective of the people and society we serve.

Pride 2019

The Public Appointments Service is committed to playing its role to create a civil and public service that reflects society and the communities it serves. We are currently developing a Diversity and Inclusion Strategy in the context of our new Corporate Strategic Plan 2020-2022. This Strategy will embody our commitment to develop and implement inclusive recruitment practices for everyone, including for people who are lesbian, gay, bisexual, transgender or who identify themselves in another way.

State boards event

StateBoards.ie, the channel used by the Public Appointments Service to inform the public of vacancies on State Boards, is hosting an event in the National Concert Hall on Thursday, 27th of June 2019 from 6pm-8pm.

The panel discussion will be moderated by Maura McGrath, the Chair of the Board of the National Concert Hall and will include Ian Kehoe, Member of the Board of RTÉ, Carol Bolger, Member of the Board of An Post and the Health and Safety Authority and Patrick J. Dwyer, Member of the Board of SOLAS.

Publicjobs.ie would like to wish everyone a happy Bloomsday.

Bloomsday is celebrated on the 16th of June depicting the day of Leopold Bloom, the central character in James Joyce’s book Ulysses.

Mic Léinn Dara Leibhéal

Publicjobs.ie would like to wish all students who are starting their Leaving and Junior Cert the best of luck.

We know this can be a stressful time and whether you are thinking of going to university, starting an apprenticeship or whether you are unsure of your next step, we have great opportunities to build your career within the Civil and Public Service.

Building the Future

Publicjobs.ie is delighted to be attending the Building the Future Careers Event 2019 on Friday, 24th of May from 10am – 2pm at Citi, 1 North Wall Quay, Dublin 1.

This unique careers event is the only event that is aimed at students and graduates with disabilities and is a great chance for you to meet us in person and to find out more about the real opportunities across the Civil and Public Service.

Publicjobs.ie would like to wish everyone a happy International Families Day.

International Families Day highlights issues relating to families and promotes awareness of the social, economic and demographic process affecting families.

The Public Appointments Service CEO, Shirley Comerford will be one of the guest speakers at the Public Affairs Ireland’s Corporate Governance Conference 2019 which takes place on Wednesday, May 16th.

Publicjobs.ie would like to congratulate the 2,400 new Irish citizens who attended the Convention Centre in Killarney, County Kerry this week.

The new Irish citizens originate from 90 different countries with the majority coming from Poland, the UK, Romania, India and Nigeria.

We are currently recruiting Clerical Officers in the Civil Service for the Dublin area. The closing date for applications is Tuesday, 30th of April 2019 at 12 PM.

The variety of work which you will be involved in, impacts on all aspects of Irish life and makes for a very satisfying and varied career where you can make a real difference.

OPW

The Public Appointments Service has been requested by the Office of Public Works to advise you of the following:

The Office of Public Works has decided to defer hiring of the position of Curator due to an issue which has arisen in relation to wider eligibility for the role. A decision on next steps will be taken later in the year.

gradireland awards

Tá áthas orainn a rá gur ainmníodh Publicjobs don 13ú ‘Gradaim Earcaíochta do Chéimithe gradireland 2019’ don chatagóir ‘An Suíomh Gréasáin Earcaíochta is Fearr do Chéimithe’. Bronnfar na gradaim ar an Déardaoin 25 Aibreán i dTeach an Ard-Mhéara Baile Átha Cliath.

Is muid an príomh-sholáthraí de sheirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís agus tá réimse maith deiseanna ar fáil againn do chéimithe sa Státseirbhís

Tá áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí físeán dár Lá Idirnáisiúnta na mBan a sheoladh. Ceiliúradh atá san fhíseán ar an ról atá ag mná sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Tá ról mór ag mná sa sochaí agus san obair a dhéanann an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí do mhuintir na hÉireann, idir rialacháin na gcustam a chur i bhfeidhm, beartas a cheapadh agus bainistíocht tionscadail chomh maith le hoibríochtaí páirceanna.

Leadership for a Diverse and Inclusive Public Service

Beidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag freastal ar agus ag cur le Comhdháil na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) i dtaca le Ceannaireacht do Sheirbhís Phoiblí Éagsúil agus Ionchuimsitheach. Beidh an eachtra seo ar siúl in Ottawa, Ceanada, ar an Chéadaoin 20 agus an Déardaoin 21 Feabhra.

Pléifidh an chomhdháil a mhairfidh dhá lá le seisiúin ina pléifear leis na dúshláin a bhaineann le hÉagsúlacht agus Ionchuimsitheacht agus pléifear le hinniúlachtaí ceannaireachta, straitéisí agus rialachas agus na chéad chéimeanna eile a bhaineann le ceannaireacht agus beartas i dtaca le hÉagsúlacht agus Ionchuimsitheacht.

Recite Me

Chuaigh Publicjobs le chéile le ReciteMe le seirbhísí inrochtana a fheabhsú. Is féidir le cuairteoirí chuig ár suímh gréasáin Publicjobs cliceáil ar Accessibility Tools ar barr Leathanach Baile Publicjobs le teacht ar ghnéithe éagsúla faoi inrochtaineacht.

Is féidir leis an léitheoir scáileáin an téacs a léamh amach, méid an chló a mhéadú, dath an tsuíomh gréasáin a athrú, zúmáil isteach le féachaint ar an leathanach, an masc scáileáin a úsáid, an foclóir a úsáid, comhaid éisteachta a íoslódáil nó an teanga a athrú.

Tá Bliain Úr Shona na Síne ar siúl ar fud na tíre agus an chuid is mó d’eachtraí ar siúl i mBaile Átha Cliath agus Corcaigh.

Tosóidh Féile Bliain Úr Shona Bhaile Átha Cliath ar an Aoine 1 Feabhra agus beidh sé ar siúl go dtí an 17 Feabhra agus beidh eachtraí éagsúla ar siúl ar fud na cathrach.

Fortnight Festival

Beidh an European Mental Arts and Culture Festival Eanáir 2019 ar siúl in Éirinn don chéad uair.

I 2019 cuirfidh Éire an Europe’s Mental Health Festival i láthair ina mbeidh an leagan ar leith seo den First Fortnight festival. Léireoidh an First Fortnight festival chomh bríomhar agus ilchineálach atá Éire an lae inniu ina bhfuil béim ar an phobal Eorpach.

Healthy Ireland

Nuair a thosóidh an bhliain úr, beidh roinn againn ag smaoineamh ar thús nua. Do roinnt daoine d’fhéadfadh post nua a bheith i gceist, rún don Bhliain Úr nó rogha maidir le slí mhaireachtála.

Mar chuid de ‘Healthy Ireland Initiative’, cuirfidh Leabharlann Pembroke ceardlann ar siúl faoi “Power and Positivity” ag 6:30 PM ar an Mháirt, 15 Eanáir. Cuirfidh Leabharlann Dhomhnach Míde ceardlann “Power and Positivity” ar siúl ar an Chéadaoin 23 Eanáir ag 11AM. Féachfaidh an cheardlann ar leideanna praiticiúla a chuideoidh linn a bheith níos dearfaí inár saol.

The BT Young Scientist & Technology Exhibition

Beidh Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT ar siúl ar an 9 - 12 Eanáir san RDS Baile Átha Cliath.

I mbliana beidh an 55ú taispeántas ar siúl rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na taispeántais is faide dá leithéid ar siúl sa domhan. Anuraidh ghlac 4,251 mac léinn ó 383 scoil páirt san Aonach Eolaíochta.

New Year 2019 Image

Tá sé in am deireadh a chur le 2018 agus féachaint ar aghaidh chuig bliain úrnua i 2019. I mbliana fógróidh Publicjobs.ie na poist is fearr atá ar fáil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí agus cuirfimid lenár n-éachtaí i 2018:

I mbliana tá súil againn cúis níos fearr a dhéanamh agus níos mó post a fháil do dhaoine in earnálacha éagsúla lena n-áirítear Oideachas, Eolaíocht, Riarachán, TE agus Sláinte.

Publicjobs Happy Holidays image

Ba mhaith le publicjobs.ie Nollaig Shona agus Bliain faoi Shéan is faoi Mhaise a ghuí oraibh.

Mar sholáthraí lárnach de sheirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís, oibrímid chun daoine a earcú do chomórtais ina mbíonn líon mór daoine le hearcú agus le roghnú, poist riaracháin, theicniúla agus ghairmiúla agus próisis roghnaithe ar leith do phoist ghairmiúla shinsearach agus bhainistíochta.

International Migrant Day

Ceiliúrann Lá Idirnáisiúnta d’Imircigh cion tairbhe agus beogacht 258 milliún imirceach an domhain.

Tá stair bhródúil imirce ag Éirinn agus chuir imirce go mór le sochaí agus eile.

Canadian Delegation and PAS Management Team

Bhí áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí cruinniú a eagrú le toscaireacht d’oifigigh shinsearacha ó Sheirbhís Phoiblí Cheanada, lena n-áirítear an tUasal Patrick Brody, Uachtarán Choimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada, agus Iníon Nancy Chahwan, Príomh-Oifigeach Acmhainní Daonna, Treasury Board Secretariat.

Thug an tionscnamh deis don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Coimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada agus Treasury Board Secretariat Cheanada comparáid a dhéanamh ar nósanna imeachta, eachtraí agus foghlaim a roinnt le chéile i dtaca le straitéisí le teacht ar thallann, an úsáid is fearr a bhaint as teicneolaíocht agus éagsúlacht agus ionchuimsiú a chur chun cinn sa tseirbhís phoiblí.

Disruptive Technology Image

D’fhógair an Taoiseach Leo Varadker agus an tAire Gnó Heather Humphreys 27 tionscadal nua a roinnfidh maoiniú os cionn €75 milliún go dtí 2021 mar chuid den Chiste Nuálaíochta um Theicneolaíochta Bunathraitheacha.

Ciste €500 milliún is ea an Ciste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha a reáchtálfar faoi Project Ireland 2041. Tá an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta i gceannas ar an tionscnamh agus tugann Enterprise Ireland tacaíocht dó.

Poist Amach Anseo

Tá Roinn an Taoisigh agus an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta i gceannas ar iarracht ón Rialtas ar fad le Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm ag an Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a chinntiú go mbeidh geilleagar na hÉireann réidh go maith agus go rachaidh sé chun cinn amach anseo. Tá an modh eacnamaíoch nua seo bunaithe ar tháirgiúlacht, scileanna, tallann agus nuálaíocht sa bhreis.

Beidh An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag déanamh cóiriú mór ar an achar fáilte ar an urlár talún ón Luan 19 Samhain.

Tabhair faoi deara go rachaidh gach agallamh agus triail a bhí ar sceideal ar aghaidh mar a bhí pleanáilte le linn an ama seo. Beidh an bealach isteach san fhoirgneamh anois tríd an doras go díreach ar chlé ó na gnáth-príomhdhoirse isteach. Nuair a thagann tú isteach beidh comharthaí sealadacha ann chun cabhrú leat dul chuig an deasc cláraithe.

Seachtain Eolaíochta

Beidh Seachtain Eolaíochta ar siúl ar fud na tíre an tseachtain seo trí thacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá sé mar aidhm aige suim a mhúscailt i bPobal na hÉireann ar fad maidir le réimsí eolaíochta trí eachtraí idirghníomhacha, suimiúla agus grinn. Tá na heachtraí éagsúla fóirsteanach do mheascán leathan den phobal, ní amháin d’eolaithe atá ann cheana ach d’eolaithe a bhfuil suim acu i réimsí STEM chomh maith.

Ar an meáin shóisialta tá suim ar leith i #StopAndAsk atá ag teacht ar ais chuig Seachtain Eolaíochta. Cuireann na meáin shóisialta ar a gcumas don phobal i gcoitinne freagraí a fháil ar cheisteanna suimiúla Eolaíochta ar nós- “Cén fáth a gcuireann oinniúin mé ag caoineadh?” “Cad a tharlódh mura mbeadh feithidí ar bith ann?” agus “Cén fáth a bhfuil ailt dhúbailte ag daoine?”

Aonad Gairmeacha

Is mian leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar fhógairt go mbeidh siad i láthair ag Aonach Gairmeacha Zeminar sa Phríomh-Láthair san RDS, 10 Bóthar Merrion, Baile Átha Cliath ar an Mháirt 13, Dé Céadaoin 14 agus Déardaoin 15 Samhain.

Beidh roinnt mhaith cainteoirí i láthair chomh maith le taispeántáin idirghníomhacha agus saotharlanna ar leith do mhic léinn dara leibhéal.

Economic Policy

Sheol an Roinn Airgeadais a shéú Comórtas do Bheartas Eacnamaíochta. Tabharfaidh an tionscnamh seo deis do chéimithe in institiúidí tríú leibhéal atá páirteach sa scéim, intéirneacht samhraidh 12 sheachtain le híocaíocht a ghnóthú ag obair in aice le heacnamaithe sa Roinn Airgeadais.

Tosóidh an duais seo d’intéirneacht samhraidh le híocaíocht sa Roinn Airgeadais i mí Mheithimh 2019 agus socróidh d’institiúid tríú leibhéal féin an dáta dúnta.

Revenue logo

Tá Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag earcú Saineolaithe le Praghsáil Aistrithe ag leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta do Chorcaigh, Gaillimh agus Luimneach agus Bainisteoir Brainse, Rannóg an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ag leibhéal an Phríomhoifigigh do Luimneach.

Tá dúshláin agus deiseanna ar fáil i ngairm leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá deiseanna maithe ar fáil leis na Coimisinéirí Ioncaim agus tá muid ag lorg daoine cumasacha, spreagtha agus uaillmhianacha le bheith ar ár bhfoireann.

Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann

Tá sé mar aidhm ag Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann a leagan amach conas is féidir linn déileáil le forbairtí digiteacha ar mhaithe le gach saoránach, gnó agus pobal in Éirinn.

Cur leis an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach roimhe seo - Staid 1: Seoladh Leasú Digiteach i 2013 chun comhlachtaí beaga agus saoránaigh a spreagadh tabhairt faoi theicneolaíocht dhigiteach, Straitéis a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh glacadh le teicneolaíocht dhigiteach chun feabhas a chur lena saol.

ICG

Cuirfidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí réimse deiseanna gairme sa Státseirbhís i láthair ag Comhdháil na dTreoirchomhairleoirí (IGC) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath atá ar siúl an deireadh seachtaine seo Dé hAoine 19 Deireadh Fómhair agus Dé Sathairn 20 Deireadh Fómhair.

Beidh ár n-ionadaithe ar fáil le deiseanna sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí a phlé le daoine atá ag fágáil na scoile, céimithe agus daoine atá ag lorg poist.

Queens University Careers Fair

Seo an t-aonach is mó a bhíonn ar siúl in Ollscoil na Banríona agus tagann os cionn 4,000 mac léinn ar cuairt agus tá sár-dheis ag céimithe a bhfuil suim acu i ngnó, airgeadas agus sa dlí buaileadh lenár n-ionadaithe ó IGEES le tuilleadh eolais a fháil faoi róil do chéimithe taobh istigh de IGEES agus sa Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí.

Tá ról tábhachtach ag IGEES maidir leis an Státseirbhís a athchóiriú agus a neartú agus cabhrú leis an Rialtas dúshláin mhóra i mbeartas a chur chun cinn ar nós fás eacnamaíochta, ionchuimsiú sóisialta, seirbhís a sholáthar agus beartas níos fearr a cheapadh.

University College Cork logo

Beidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i gCorcaigh d’Aonach Earcaíochta an Fhómhair i gColáiste na hOllscoile Corcaigh ar an Chéadaoin, 10 Deireadh Fómhair 2018.

Beidh an eachtra ar siúl idir 11AM - 3PM san Mardyke Arena i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

Aonach Gairmeacha DCU

Is é Aonach Gairmeacha DCU 2018 a bheidh ar siúl ar an Mháirt 9 Deireadh Fómhair idir 12 PM agus 3PM an chéad eachtra eile a bheidh ar siúl againn. Tá muid ag súil go mór le bheith i láthair ag an eachtra seo agus tá súil againn buaileadh le céimithe ó DCU ansin.

gradIreland logo

Is mian linn a rá go mbeidh muid i láthair ag Aonach Gairmeacha gradIreland do Chéimithe 2018 ar an Chéadaoin 3 Deireadh Fómhair. Tá Aonad Gairmeacha gradIreland do Chéimithe ar cheann de na haontaí gairmeacha is mó in Éirinn agus beidh sé ar siúl san RDS Simmonscourt, Baile Átha Cliath ag 11.00AM.

Administrative Officer

Tá an Státseirbhís ag earcú céimithe anois don phost mar Oifigeach Riaracháin i réimsí éagsúla lena n-áirítear Gnó, Airgeadas, Acmhainní Daonna agus Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe.

Upcoming Events Icon

Beidh an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí i láthair ag aontaí gairme éagsúla ó dheireadh mhí Mheán Fómhair go dtí lár mhí Dheireadh Fómhair. Beidh siad ar siúl i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil Luimnigh, Ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste.

gairm san Eoraip

Tá roinnt deiseanna spreagúla ar fáil má tá suim agat tús a chur le gairm san Eoraip. San áireamh tá poist oiliúna, poist mar Aistritheoirí Gaeilge agus mar Speisialtóir le Cosaint Sonraí agus tá eachtraí ar siúl sna míonna amach romhainn.

Aontaí Gairmeacha

Tugann Aontaí Gairmeacha deis iontach duit tuilleadh eolais a fháil faoi na poist a bhfuil suim agat iontu agus tugtar deis mhaith duit bualadh i bpearsa le daoine a d’fhéadfadh thú a fhostú.

Cé go bhféadfadh sin a bheith deacair, sár-dheis atá ann teagmháil a dhéanamh le daoine, tuilleadh eolais a fháil faoina n-eagraíochtaí agus an chéad chéim a ghlacadh i ngairm atá fóirsteanach duit.

CAO

Dé Céadaoin seo caite fuair 57,149 mac léinn a rinne scrúdú na hArdteistiméireachta i mí Mheithimh a dtorthaí. Tá scrúduithe tábhachtach ach níl ann ach staid amháin de staid i bhfad níos faide i bhforbairt do ghairme. Gan amhras nuair a fhaigheann tú torthaí na hArdteistiméireachta, beidh mothúcháin den uile chineál agat agus is cinnte go mbeidh tú buartha agus neamhchinnte faoi cad a ba chóir duit a dhéanamh anois agus go háirithe i dtaca le próiseas iarratais an CAO.