Sláinte Phoiblí

Cosnaíonn agus cothaíonn seirbhís sláinte poiblí FSS sláinte phobal na hÉireann, cuireann sí go héifeachtach le dearadh mórsheirbhíse agus le cur i bhfeidhm beartais, déanann sí gach iarracht aghaidh a thabhairt ar neamhionannais sláinte, agus cinntíonn sí cur chuige atá bunaithe ar riachtanais an phobail i leith seachadadh cúraim sláinte comhtháite.

Tá an tseirbhís sláinte poiblí ag seachadadh clár athchóirithe struchtúrach straitéiseach chun samhail nua seachadta seirbhíse arna sholáthar ag comhairligh a chur i bhfeidhm atá ar aon dul leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr. Tugann an tsamhail seachadta seirbhíse fheabhsaithe feidhm sláinte poiblí láidir isteach atá ailínithe go straitéiseach laistigh den FSS agus le struchtúir seachadta cúraim sláinte.

Athraíonn an tsamhail an struchtúr rialachais agus oibriúcháin laistigh de shláinte phoiblí ó bhonn, sa méid go dtugann sé struchtúr bainistíochta náisiúnta agus limistéir isteach atá níos oiriúnaí, agus ceannaireacht chliniciúil láidir i gceist ar fud gach ceann de na colúin maidir le cleachtas sláinte poiblí. Féachann an tsamhail le cumas a athchothromú chun seachadadh éifeachtach a dhéanamh ar fud na gceithre réimse maidir le sláinte poiblí: Cosaint Sláinte, Faisnéis Sláinte, Feabhsú Seirbhíse Sláinte agus Sláinte agus Folláine. Féachann an tsamhail le hionchur saineolais na gcomhairligh a bharrfheabhsú chun tionchar níos mó a sheachadadh ar fud sainchúram leathnaithe maidir le soláthar seirbhíse. Faoin múnla nua, beidh Comhairligh i Míochaine Sláinte Poiblí (CPHM) i gceannas ar fhoirne ildisciplíneacha a bhfuil acmhainní cuí acu lena n-áirítear, mar shampla: eolaithe faireachais/eipidéimeolaithe, oifigigh shinsearacha leighis, foireann taighde agus faisnéise, an fhoireann riaracháin agus, rud a bhfuil tábhacht thar na bearta leis, oibríochtaí láidre agus tacaíocht bhainistíochta láidir.

Agus iad ag obair i gcomhar le foirne ildisciplíneacha agus iad a threorú, le húdarás, neamhspleáchas agus freagracht arna dtarmligean ag feidhm reachtúil an MOH, tá ról lárnach straitéiseach agus ceannaireachta ag comhairligh sláinte poiblí laistigh de na réimsí sláinte maidir leis an daonra a chosaint ó bhagairtí don tsláinte, agus ag an am céanna sláinte agus folláine a chur chun cinn laistigh de réimse na sláinte.