Chuireamar le déanaí le Tuairisc Speisialta san Irish Times inar leagadh béim ar an gcaoi ar féidir oiriúnuithe fisiciúla, teicneolaíocht oiriúnaitheach agus uaireanta solúbtha tacú le fostaithe atá faoi mhíchumas san ionad oibre.  Chuir Siobhán McKenna, ár gCeannasaí CÉ&C sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, a saineolas agus a tuiscint ar earcaíocht ionchuimsitheach agus ar dhea-chleachtas comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe san ionad oibre ar fáil.

“Bíonn ar dhaoine atá faoi mhíchumas in Éirinn dul i ngleic le bearnaí suntasacha san fhostaíocht i gcomparáid le daoine nach bhfuil faoi mhíchumas.  As 28 dtír AE, tá Éire sa 24ú háit maidir le líon na ndaoine faoi mhíchumas atá fostaithe agus caithfimid iarracht i bhfad níos fearr a dhéanamh maidir leis seo.  Sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, táimid dírithe ar a chinntiú nach bhfuil constaicí roimh iarrthóirí atá faoi mhíchumas nuair a chuireann siad isteach ar phoist agus nuair atá siad ag iarraidh poist a fháil sa státseirbhís agus san earnáil phoiblí.”

Siobhán McKenna, Ceannasaí CÉ&C, an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

 In 2016, léirigh sonraí ó Dhaonáireamh na hÉireann go bhfuil líon na ndaoine atá faoi mhíchumas atá fostaithe i bhfad níos ísle ná líon na ndaoine nach bhfuil faoi mhíchumas atá fostaithe (36.5 faoin gcéad i gcoinne 72.8 faoin gcéad).  Bíonn ar dhaoine atá faoi mhíchumas in Éirinn dul i ngleic le bearnaí suntasacha san fhostaíocht i gcomparáid le daoine nach bhfuil faoi mhíchumas.

Tá cóiríocht réasúnta, nó tacaíocht a chuirtear ar fáil d’fhostaithe atá faoi mhíchumas chun cabhrú leo a bpost a dhéanamh fíorthábhachtach in ionaid oibre ionchuimsitheacha.  Maidir leis an gcóiríocht seo, uaireanta déantar athchóiriú ar an ionad oibre nó ar threalamh oibre.  Mar shampla: lúbchórais a chur i bhfeidhm do dhaoine nach bhfuil an éisteacht go maith acu nó rampaí cathaoireacha rothaí, doirse uathoibríocha, seomraí folctha inrochtana, ráillí láimhe agus cathaoireacha staighre a chur i bhfeidhm do dhaoine a bhfuil deacrachtaí soghluaiseachta acu. 

Is minic anois a mbíonn baint ag cóiríocht réasúnta le cúrsaí teicniúla, m.sh. ríomhairí athchóirithe, bogearraí téacs-go-teanga agus gléasanna cumarsáide labhartha.  De bharr na cianoibre, táimid ag brath níos mó ar an teicneolaíocht agus ar an teicneolaíocht oiriúnaitheach, go háirithe, do dhaoine atá faoi mhíchumas.

Maidir le cóiríocht neamhfhisiciúil, bíonn na nithe seo a leanas i gceist: uaireanta oibre solúbtha a chur ar fáil, oiliúint agus tacaíochtaí eile a chur ar fáil; ionad oibre agus uaireanta freastail an fhostaí a athrú nó ligean dóibh obair a dhéanamh ón mbaile; nó tascanna ar leith a thabhairt d’fhostaí agus tascanna eile a athrú chun dualgais ar aon chéim leo a thabhairt dóibh tar éis iad sin a phlé leis an bhfostaí.

“Thug Covid-19 an deis dúinn córas oibre hibrideach a aimsiú a thugann tacaíocht don éagsúlacht agus don chuimsiú.  Tá deis againn anois leas a bhaint as an teicneolaíocht a bhfuaireamar uilig tuiscint uirthi le 18 mí anuas, chun ionaid oibre ionchuimsitheacha a chruthú, ó chian agus aghaidh ar aghaidh.”

Shirley Comerfoad, Príomhfheidhmeannach na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí