Tá an dara bliain den Chur i Láthair agus de Phacáiste Acmhainní Public Jobs do Scoileanna á seoladh inniu i níos mó ná 700 iarbhunscoil ar fud na hÉireann.   D’éirigh go han-mhaith leis an tionscnamh sa chéad bhliain, inar chláraigh ceathrú de gach iarbhunscoil sa tír linn, agus rinneadh é a fheabhsú i mbliana chun an taithí foghlama is fearr a chur ar fáil do dhaltaí agus chun gairmeacha san earnáil phoiblí a mhíniú agus a shoiléiriú.

Tá a lán pointí foghlama ar fáil sa Phacáiste Acmhainní do ranganna Idirbhliana (TY), Ardteistiméireachta Feidhmí (ATF), agus Ghairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT).  Tá pleananna ceachta as ar féidir le múinteoirí úsaid a bhaint sa seomra ranga, a chlúdaíonn conairí gairme éagsúla agus bealaí isteach chuig an earnáil phoiblí ann, mar aon le físeáin faoi fhostaithe, a thugann léargas dúinn ar róil nach gcloiseann daoine fúthu go rómhinic. Ó Fheidhmeannaigh Forbartha go hOifigigh Chumarsáide agus gairmithe AD, tugtar eolas do dhaltaí faoi réimse leathan conairí gairme.

Tar éis dúinn aiseolas an-dearfach agus luachmhar a fháil ón gcéad bhliain, gheobhaidh múinteoirí agus treoirchomhairleoirí sraith pleananna ceachta aonair ar Publicjobs.ie, mar aon le próifílí gairme, físeáin, agus conairí gairme nua.  Tiocfaidh méadú ar líon na bpleananna ceachta ó 8 gcinn sa chéad bhliain go 16 cinn sa dara bliain.  Mar chuid de seo, táimid tar éis líon na n-agallamh físe faoi chonairí gairme atá ar fail sa Phacáiste Acmhainní a mhéadú faoi thrí.

Tá An Cur i Láthair – Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna, inar ghlac níos mó ná 100 dalta iarbhunscoile páirt ar fud na tíre anuraidh trí fhíseáin shuimiúla a chruthú chun gairmeacha san earnáil phoiblí a chur chun cinn dá bpiaraí, ina phríomhghné den tionscnamh.  Ag obair ina n-aonair, nó i bhfoirne, bhain daltaí leas as a scileanna cruthaitheachta agus digiteacha nuálacha chun físeáin ar ardchaighdeain a chruthú, i nGaeilge agus i mBéarla.  Tá an-áthas orainn a fhógairt go mbeidh an deis ag daltaí gairm san earnáil phoiblí a mhíniú dá bpiaraí agus do phainéal moltóirí mar chuid den Chur i Láthair – Comórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna arís i mbliana.  I mbliana, tá trí dhuais iontacha le buachan, lena n-áirítear; cuairt lán d’aicsean ar Óglaigh na hÉireann i gCampa an Churraigh, turas stiúideo cuimsitheach i TG4 agus turas teoraithe ar aon suíomh de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí sa tír le saineolaí agus Cárta Oidhreachta do Theaghlach.

 

DUAISEANNA

ÓGLAIGH NA hÉIREANN

Cuairt lán d’aicsean ar Óglaigh na hÉireann i gCampa an Churraigh.


TG4

Turas stiúideo i TG4


OOP

An expert guided tour of any Office of Public Works Heritage site plus an annual Family Heritage Card!

 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Margaret McCabe, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach in Publicjobs.ie , faoin tionscnamh:

“Tugann an tionscnamh iontach seo deis dúinn an earnáil phoiblí a shoiléiriú do dhaltaí, agus iad a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar ghairm san earnáil phoiblí, de réir mar a fhorbraíonn muid earnáil phoiblí chumasach, ina bhfuil éagsúlacht le brath agus ar léiriú í ar an éagsúlacht i sochaí na hÉireann. Tá an-áthas orainn a fheiceáil gur éirigh go han-mhaith leis an bPacáiste Acmhainní do Scoileanna sa chéad bhliain, in ainneoin na ndúshlán a chuir COVID-19 romhainn.  Tá muid ag tnúth go mór le cruthaitheacht, nuálaíocht agus obair foirne dhaltaí na tíre a fheiceáil nuair a thagann siad le chéile chun foghlaim faoi ghairmeacha san earnáil phoiblí.”

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Phacáiste Acmhainní Public Jobs do scoileanna, téigh go publicjobs.ie/schools chun breathnú ar phleananna ceachta, ar fhíseán agus chun teacht ar réimse ábhar faoi ghairmeacha san earnáil phoiblí.  Is féidir Pacáiste Acmhainní Public Jobs do Scoileanna a íoslódáil ó publicjobs.ie agus tá sé ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla araon, mar aon leis na sonraí uilig maidir leis an gcaoi ar féidir a bheith páirteach sa Chur i Láthair – Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna.

Spriocdháta d’Iontrálacha Luatha  An 7 Nollaig 2022 (beidh deis ag gach dalta/grúpa a chuireann iontráil luath isteach dearbhán ‘All 4 One’ a bhuachan dá scoil)

Dáta Deiridh d’Iontrálacha  An 10 Márta 2023