huireamar le Tuairisc Speisialta san Irish Times lena déanaí, inar pléadh an chaoi a ndéantar polasaithe comhionannais, éagsúlachta agus cuimsithe (CÉC) a thuairisciú agus a mheas.  Molann an t-alt gur chóir d’eagraíochtaí cur chuige córasach a chur i bhfeidhm chun éagsúlacht agus cuimsiú a chur chun cinn ar bhealaí a thacaíonn le gnó chomh maith.

“Tugann ionad oibre ionchuimsitheach, ina gcuirtear an smaointeoireacht chriticiúil chun tosaigh agus a thugann guth d’fhostaithe chun gur féidir leo a n-ionad oibre féin a cheistiú agus a mhúnlú, fuinneamh d’eagraíocht agus cinntíonn sé go mealltar agus go gcoinnítear na daoine is cumasaí, go dtugtar tacaíocht do chomhoibriú agus go gcuirtear feidhmíocht foirne chun cinn,” dar le Margaret McCabe, POF na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí.

Is féidir cuimsiú a fhorbairt de réir mar a thagann ceisteanna nua ar chóir dul i ngleic leo chun cinn.  Mar shampla, tá réimse na ‘néara-éagsúlachta’ ag teacht chun cinn mar ghné thábhachtach den chuimsiú san ionad oibre.  Tagraíonn sé do réimse nadúrtha na ndifríochtaí i bhfeidhmiú na hinchinne. I measc fostóirí, baintear úsáid as an téarma seo chun cur síos a dhéanamh ar mhodhanna smaointeoireachta éagsúla, lena n-áirítear disléicse, uathachas, agus NHEA.

Bíonn buanna ar leith ag daoine  néara-éagsúla, lena n-áirítear smaointeoireacht atá dírithe ar shonraí, an cumas treochtaí a aithint, agus eolas a phróiseáil go han-sciobtha.  Meastar go bhfuil 10 faoin gcéad, ar a laghad, de dhaonra na RA néara-éagsúil.  Tá formhór na n-ionad oibre leagtha amach, ar bhealach fisiciúil agus struchtúrtha, do dhaoine ‘néaraitipiciúla’, áfach, rud a chiallaíonn go gcailleann fostóirí amach ar bhuanna eile.

“Is féidir le heagraíochtaí agus comhlachtaí a bpolasaithe CÉC a mheas, a thuairisciú agus a athrú sa chaoi chéanna is a dhéanann siad polasaithe eile a mheas, a thuairisciú agus a athrú.  Tá sé socraithe ag roinnt mhaith eagraíochtaí iniúchtaí CÉC a dhéanamh – .i. scrúdú a dhéanamh ar a n-oibríochtaí agus a bpolasaithe inmheánacha agus seachtracha chun buanna agus laigí a aithint agus ó phleananna gnímh dírithe, ina bhfuil scálaí tomhais soiléire chun dul i ngleic le haon easnamh a aithnítear”, a deir McCabe.

Maidir le tomhas, tugann sonraí faoi chomhionannas sa lucht saothair (agus sonraí riaracháin a bhaineann leo) léargas maith ar an lucht saothair in eagraíocht.  Ligeann na cineálacha seo sonraí d’eagraíochtaí éagothroime maidir le rochtain, leithcheal agus gannionadaíocht a aithint agus dul i ngleic léi. Gan na sonraí seo, ní féidir an chaoi a mbíonn taithí dhifriúil ag daoine ó ghrúpaí atá faoi ghannionadaíocht sa lucht saothair (iontráil, dul chun cinn, tuarastal, leithcheal agus rath) a thomhas, i gcomparáid le tromlach an lucht saothair.

“Is cosúil go mbeidh tionchar ag cur i bhfeidhm an Tuairiscithe maidir leis an mBearna Phá idir Fir agus Mná (do chomhlachtaí ina bhfuil níos mó ná 250 fostaí) ar bhailiú na sonraí seo faoin gcomhionannas in Éirinn amach anseo.   Tá Publicjobs.ie ag obair i gcomhar leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta chun deais mhonatóireachta comhionannais a fhorbairt.  Cabhróidh sé seo linn tuiscint níos fearr a fháil ar chomhdhéanamh lucht saothair na státseirbhíse agus na seirbhíse poiblí faoi láthair agus ár bhfógraíocht a dhíriú ar na grúpaí cuí”, dar le McCabe.

Tugann McCabe le fios go bhfuil fostóirí cliste tar éis an chumhacht a bhaineann le gréasáin do bhaill foirne nó grúpaí acmhainní d’fhostaithe, i dtaca le polasaithe a an ionaid oibre a fhorbairt, a mhúnlú agus a athrú chun a chinntiú go bhfuil siad níos cothroime agus níos cuimsithí, a aithint.

Léigh an t-alt iomlán trí chliceáil ar an nasc seo.