Ba mhaith linn comghairdeas a dhéanamh le grúpa rannpháirtithe ó Chlár Oibre Foghlama an Oireachtais (OWL), ar ar bronnadh cáilíocht ar an 5 Iúil ag searmanas bronnta i dTeach Laighean. Bhí an-áthas orainn a bheith i láthair.

Is clár feidhmeach foghlama, forbartha agus sóisialaithe a dearadh do dhaoine fásta faoi mhíchumas intleachta é Clár Oibre Foghlama an Oireachtais (OWL).

Ag publicjobs.ie, is mór an onóir dúinn é a bheith ag obair i gcomhar leis an gclár OWL chun cabhair a thabhairt i dtaca le deiseanna cothroma a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas intleachta, chun cabhrú leo páirt a ghlacadh sa lucht saothair agus chun timpeallacht oibre ina bhfuil deiseanna leanúnacha foghlama agus forbartha ar fáil a chruthú.

Tá sé mar aidhm ag an gclár seo tacaíocht a thabhairt do chéimithe OWL teacht ar fhostaíocht bhuan pháirtaimseartha sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí tríd an gClár OWL do Chéimithe. Tá 60% de na céimithe ón gcéad 2 chlár fostaithe i 7 roinn agus n-oifig Rialtais agus tá 20% acu fostaithe san earnáil phríobháideach agus tá 20% acu ag tabhairt faoi oideachas agus oiliúint sa bhreis.

Le linn an chláir, cuireadh an deichniúr rannpháirtithe (ar céimithe anois iad) ag obair in oifigí éagsúla i dTeach Laighean agus sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus sa Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, ina bhfuair siad taithí oibre luachmhar i réimsí éagsúla.

Tá sé mar aidhm ag an gclár OWL cabhrú le deichniúr rannpháirtithe ullmhú don ionad oibre gach bliain trí chlár praiticiúil foghlama agus forbartha. Toisc gur clár oibre foghlama atá i gceist, tá cur chuige ilghnéitheach i leith phróiseas foghlama an rannpháirtí i bhfeidhm.

Nuair a chomhlíonann siad an clár foghlama, freastalaíonn na rannpháirtithe ar shearmanas bronnta a leagann béim ar na héachtaí atá bainte amach acu agus ar na nithe atá foghlamtha acu.

 

Ionadaithe ó publicjobs.ie ag an searmanas bronnta don Chlár OWL

 

Céimithe ón gclár OWL ag an searmanas bronnta don Clár OWL