Ar an Máirt 15 Lúnasa 2023, sheol an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Simon Harris, TD, agus an tAire Caiteachais Phoiblí, Sheachadadh PFN agus Athchóirithe, Pascal Donohoe, TD, Plean Printíseachta na Seirbhíse Poiblí, 2022-2025.

Sa phlean, leagtar amach réimsí éagsúla ina dtiocfaidh méadú ar líon na gclárúchán printíseachta sa tseirbhís phoiblí agus in údaráis áitiúla go dtí 750 roimh 2025.

Is gealltanas tábhachtach sa Phlean Gnímh um Phrintíseachtaí 2021-2025 é Plean Printíseachta na Seirbhíse Poiblí agus leagann sé plean amach i dtaca leis an sprioc sin a bhaint amach, agus, ag an am céanna, cuireann sé conair earcaíochta ar fáil do chuardaitheoirí poist a bhfuil suim acu i ngairm sa státseirbhís.

Tá gealltanas sa Phlean, a ndéanfaidh an dá Roinn maoirseacht air, maidir le cláir nua chun cabhair a thabhairt i dtaca le líon na bprintíseach sa státseirbhís a mhéadú. Tá na cláir nua seo a leanas san áireamh:

  • Margaíocht agus Meáin Dhigiteacha
  • Oifigeach Feidhmiúcháin (OF) ginearálta
  • Teicneoir Pleanála
  • Cúntóir Cúraim Sláinte, Leibhéal 5 ar Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí
  • Teicneoir Ailtireachta
  • Teicneoir Sibhialta
  • Clár d’Imscrúdaitheoir Sóisearacha i gCoimisiún Ombudsman an Gharda Síochána
  • Clár do Pharaimhíochaineoirí sa tseirbhís sláinte.

Bunóidh an dá Roinn agus déanfaidh siad comhchathaoirleacht ar Ghrúpa Ceannaireachta Printíseachta Seirbhíse Poiblí (PSALG) chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus sholáthar leanúnach na mbeart aontaithe.

Tuairisceoidh gach Roinn Rialtais, FSS, agus Gníomhaireacht Áitiúil na nÚdarás Áitiúil ar an gcaoi a mbainfidh siad na spriocanna a socraíodh amach

Earcóidh na húdaráis áitiúla agus FSS cúigear printíseach ceirde, ar a laghad, gach bliain.

Ag labhairt ar an Máirt, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Harris:

Leagamar béim gan staonadh ar phrintíseachtaí ó bunaíodh an Roinn seo. Léiríonn líon na ndaoine atá ag clárú mar phrintísigh gur éirigh go maith leis seo.

Ní leor gnólachtaí agus foghlaimeoirí a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar phrintíseachtaí, áfach. Ní mór don Rialtas a bheith sásta deiseanna printíseachta a chur ar fáil.

Leagamar amach aidhm uaillmhianach dúinn féin, .i. 750 printíseacht san Earnáil Phoiblí roimh 2025. Tá 373 ann inniu. Cruthóidh an plean seo printíseachtaí nua agus deiseanna nua do ghairmeacha sa tseirbhís phoiblí.

Chuir an tAire Donohoe leis seo:

Tá an-áthas orm gur glacadh go forleathan leis an bplean sa Rialtas, agus gur thug Ranna a bhfuil fonn orthu páirt a ghlacadh i gclár printíseachta amháin nó níos mó gealltanais ar leith, agus go bhfuil treoir ghníomhach á thabhairt ag líon níos lú Ranna i dtaca le cláir nua a fhorbairt.

Sa Roinn Caiteachais Phoiblí, rinneamar maoirseacht ar an bpróiseas trínar earcaíodh os cionn 100 printíseach TFC sa státseirbhís níos luaithe sa bhliain, agus tá a fhios againn go bhfuil tuilleadh oibre le déanamh.

Tagann an Plean faoin téama ‘Lucht Saothair na Todhchaí’ sa straitéis nua d’athchóiriú seirbhíse poiblí – Seirbhísí Poiblí Níos Fearr – a sheol mé i mbliana. Tá sé mar aidhm ag an straitéis seo a chinntiú go bhfuil na scileanna cuí i bhfeidhm sa tseirbhís phoiblí chun freastal ar riachtanais an phobail, anois agus amach anseo.

Tá mo Roinn ag súil le bheith ag obair le Bord Ceannaireachta na Seirbhíse Poiblí agus as comhchathaoirleacht a dhéanamh ar Ghrúpa Ceannaireachta Printíseachta Seirbhíse Poiblí leis an Roinn Breisoideachais agud Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus sholáthar leanúnach beart i Ranna, i ngníomhaireachtaí agus i gcomhlachtaí poiblí.

Anuraidh, cláraigh 373 printíseach le fostóirí sa tseirbhís phoiblí, m.sh. an státseirbhís, Óglaigh na hÉireann, agus údaráis áitiúla.

Méadú de 103 ó líon na gclárúchán in 2021 a bhí i gceist. Bhí na printísigh ar os cionn 20 clár éagsúil i réimsí éagsúla, m.sh. cibearshlándáil, teicneoirí cuntasaíochta, earcaíocht, meicnic d’fheithiclí troma agus gearradh cloch agus saoirseacht chloiche.

Coimeád súil ar an leathanach ar ar féidir poist a chuardach  ar ár suíomh gréasáin agus cláraigh ar an suíomh inniu chun eolas a fháil faoi na róil nua de réir mar a thagann siad chun cinn.