1. Bunú na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí

Déantar earcaíocht don státseirbhís agus do roinnt foras poiblí eile faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 go dtí 2013 a bhunaigh PAS mar an ghníomhaireacht lárnach earcaíochta don chuspóir seo. Forálann Acht 2004 do chreat nua-aoise agus éifeachtach d’earcaíocht seirbhíse poiblí ina bhfuil solúbthacht sa bhreis agus a chothaíonn ardchaighdeáin agus ionracas. Tugann sé údarás do Ranna Rialtais agus do chomhlachtaí seirbhíse poiblí eile baill foirne a earcú go díreach faoi cheadúnas agus trí chóras lárnach earcaíochta a chuireann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar fáil.

2. Róil, Freagrachtaí agus Feidhmeanna

Lárionad Earcaíochta Seirbhíse Comhroinnte don tseirbhís phoiblí agus don státseirbhís is ea an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (PAS) atá freagrach as soláthar trí earcaíocht, ath-imlonnú agus trí chomórtais ardú céime áirithe. Díríonn PAS go háirithe ar iarrthóirí a lorg do róil sa Státseirbhís, do na róil is sinsearaí in Údaráis Áitiúla, do phoist cheannaireachta agus do Chomhairligh Ospidéil d'FnaSS, do dhaoine faoi oiliúint don Gharda Síochána agus do phoist mar Cheannasaithe Oifige agus do phoist speisialtachta éagsúla sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí.

Tá sé mar aidhm againn aitheantas a fháil mar ionad bairr feabhais san earcaíocht, a bhfuil muinín ag na daoine ar a bhfreastalaímid asainn.
Comhlíonann PAS Cóid Chleachtais an CPSA/Treoirlínte PAS (cé bith acu a oireann) i gcinntiú go mbíonn próiseas cothrom agus oscailte d'iarrthóirí ar fad agus cloíonn siad fosta le cé bith reachtaíocht a bhaineann le Comhionannas, Dlí Fostaíochta, Saoráil Eolais agus Cosaint Sonraí maidir le próisis earcaíochta agus roghnaithe.

Cineálacha na dTaifead i PAS

 • Comhaid na gComórtas (do gach comórtas earcaíochta a reáchtáladh)
 • Comhaid Réitigh (d’iarrthóirí a bhí faoi mheas do phost)
 • Taifid d’iarrthóirí atá cláraithe le publicjobs.ie/stateboards.ie agus a n-iarratais ar chomórtais (más ann)
 • Comhaid Athghrádaithe
 • Riarachán Inmheánach
 • Ceisteanna Parlaiminte agus Freagraí
 • Tuairiscí faoi Anailís ar Phoist
 • Cuntais Airgeadais
 • Fiosrúcháin ón phobal de bhun na nAchtanna um Chosaint Sonraí
 • Fiosrúcháin ón phobal de bhun an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014
 • Iarratais ar Athbhreithniú agus Freagraí orthu
 • Comhaid soláthair
 • Eolas faoi inniúlacht faoi róil ar leith
 • Forbairt modhanna measúnaithe
 • Modhanna Measúnaithe - Ábhair
 • Modhanna Measúnaithe - Oiliúint
 • Teagmháil Ghinearálta le Cliaint
 • Teagmháil Ghinearálta le Forais Sheachtracha
 • Comhaid faoi Bheartas
 • Comhaid faoi Lóistín
 • Comhaid faoi Shláinte agus Sábháilteacht
 • Taifid faoi Fhearas Oifige
 • Comhaid Inmheánacha Acmhainní Daonna
 • Comhaid Inmheánacha faoi Phearsanra
 • Comhaid Iniúchta
 • Miontuairiscí Cruinnithe (Bord, Bord Bainistíochta, Cruinnithe Ardbhainistíochta), Cruinnithe Seachtainiúla HEO), Cruinnithe an Choiste Iniúchta, Cruinnithe an Ghrúpa um Bainistíocht Riosca)

3. Socruithe Rialachais agus Bainistíochta

Bord PAS

Bunaíodh Bord PAS sa bhliain 2004 faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004. Dréachtaíodh an Cód Cleachtais don Bhord de réir “An Cód Comhcheangailte um Rialachas Corparáideach” agus “An Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit”, a d’fhoilsigh an Roinn Airgeadais. Léiríonn sé an reachtaíocht a rialaíonn an Oifig seo (i.e. Acht 2004). Leasaíodh an Cód Cleachtais sa bhliain 2022. Tugtar tuairiscí don Bhord ag gach cruinniu faoi ghníomhaíochtaí oibríochtaí, airgeadais agus riosca. Tugann an POF an t-eolas is déanaí faoi na príomhcheisteanna straitéiseacha a tharla le linn na tréimhse.

Baill an Bhoird

Cathaoirleach

An tUasal Tom Moran, Iar-Ard-Rúnaí, an Roinn Talmhaíochta agus Bia

Baill an Bhoird

Iníon Margaret McCabe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

An Dr. Eddie Molloy,Comhairleoir AD

Iníon Anne-Marie Taylor, Comhairleoir AD

Iníon Mary Connaughton, Stiurthóir na hInstitiúide Chairte um Pheasanra agus Fhorbairt in Éirinn

Iníon Yvonne Cooke, Stiúrthóir Feidhmiúcháin na nAcmhainní Daonna, An Garda Síochána

Iníon Fiona Quinn, Rúnaí Cúnta, an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

Bord Bainistíochta

Bíonn cruinniú ag an Fhoireann Chorparáideach Shinsearach dar teideal An Coiste Comhairleach Bainistíochta (MAC) go foirmiúil uair gach coicís chun ceisteanna straitéiseacha a phlé. Is í an Príomhfheidhmeannach a bhíonn mar chathaoirleach ar na cruinnithe. Chomh maith leis na cruinnithe seo, bíonn cruinniú ag an bhord bainistíochta agus ag na bainisteoirí sinsearacha gach seachtain chun gnóthaí oibríochta earcaíochta a phlé chomh maith le gnéithe corparáideacha laethúla an ghnó

Baill den Bhord Bainistíochta

Iníon Margaret McCabe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

An tUasal John Keegan, Ceannasaí Aimsithe Tallainne don tSeirbhís Phoiblí

An tUasal Niall Leavy, Ceannasaí Tionscadail Straitéiseacha

Iníon Aoife Lyons, Síceolaí Sinsearach – Seirbhísí Measúnaithe

Folúntas, Príomhoifigeach Oibríochtaí

Iníon Michelle Noone, Ceannasaí don Earcaíocht Shinsearach agus Fheidhmeannach

Iníon Sandra Cairns, Ceannasaí Aimsithe Tallainne don Státseirbhís

Iníon Catherine Dobbins, Ceannasaí na Seirbhísí Corporáideacha

Iníon Rosemarie O’Mahony, Ceannasaí an Athraithe Dhigitigh, na Straitéise agus na Nuálaíochta

Iníon Roisin Walsh, Ceannasaí Rannóg na nDaoine agus an Chultúir

Tá freagrachtaí gach ball den fhoireann bhainistíochta ar fáil sa nasc seo http://www.whodoeswhat.gov.ie/root/pas/

Struchtúr na hEagraíochta

Déanann Aonad na Seirbhísí Earcaíochta agus Roghnaithe (RSSU) príomhfheidhmeanna na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí. Tá foirne earcaíochta agus foireann imréitigh agus cheapacháin speisialtachta, a stiúann Bainisteoirí Earcaíochta, san RSSU. Tá speisialtacht ar leith ag gach foireann ach tá an struchtúr solúbtha go leor chun díriú ar acmhainní nuair atá éileamh mór i gceist am ar bith. Bunaíodh foireann speisialtachta atá freagrach as próiseas na mBord Stáit.

Tugann aonaid tacaíochta na hOifige cabhair don RSSU: Seirbhísí Measúnaithe, Margaíocht agus Cumarsáid, Teicneolaíocht Eolais, An tAonad Airgeadais, Caidreamh le Custaiméirí agus Tacaíocht d'Oibríochtaí, Daoine agus Cultúr, an tAonad Comhlíonta, an tAonad Tacaíochta Gnó, Anailísíocht Sonraí, Riarachán Caighdeáin, Seirbhísí Tionscadal agus Nuálaíochta agus Aonad Bhaill na mBord.

Rialáil Inmheánach

Cheadaigh an Rialtas tuairisc an Ghrúpa Oibre faoi Chuntasaíocht na nArd-Rúnaithe agus na nOifigeach Cuntasaíochta (Tuarascáil Mullarkey) agus foilsíodh í i mí Eanáir 2003. Léirigh an tuairisc seo roinnt moltaí lena chinntiú go mbeadh córais éifeachtacha bainistíochta agus rialachais i bhfeidhm i ngach roinn/oifig.

Mar fhreagra ar an tuairisc seo agus chun dea-chleachtas oibre a léiriú, chuir an eagraíocht na bearta seo i bhfeidhm:

 • Feidhm Iniúchta Inmheánaigh
 • Coiste Iniúchta
 • Feidhm Bainistíochta Riosca

Feidhm Iniúchta Inmheánaigh

Mhol an tOifigeach Cuntasaíochta, an Bord agus an Coiste Iniúchta Inmheánaigh plean iniúchta straitéisigh trí bliana sa bhliain 2018 (do 2019-2021). Tá an Fheidhm Iniúchta Inmheánaigh freagrach as a chinntiú go gcuirtear an Plean Iniúchta Inmheánaigh i bhfeidhm agus go gcuirtear gach moladh a thagann as iniúchtaí i bhfeidhm.

An Coiste Iniúchta

Comhlíonann an Coiste Iniúchta feidhmeanna maidir leis na réimsí seo:

 • Rialáil Inmheánach
 • Rialáil agus Bainistíocht Riosca
 • Iniúchadh Inmheánach
 • Iniúchadh Seachtrach
 • Bainistíocht Airgeadais
 • Feidhmeanna Tuairiscithe

Baill den Choiste Iniúchta

Cathaoirleach

Iníon Clare McGrath, Iar-Chathaoirleach, OOP

Baill

An tUasal Tom Young, Iar-StiúrthóiBNY Mellom

Iníon Anne-Marie Taylor, HR Consultant

Iníon Geraldine Kelly, Iar-Stiúrthóir Carbon Solutions, ESB International

Leasaíodh Cairt agus Téarmaí Tagartha an Choiste Iniúchta, a léiríonn freagracht agus ról an Choiste Iniúchta, de réir threoir an choiste iniúchta a d'fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe sa bhliain 2014, agus déantar athbhreithniú air seo gach bliain.

Bainistíocht Riosca

D'fhorbair an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí Creat Bainistíochta Riosca agus Beartas Bainistíochta Riosca a oireann don oifig. Bunaíodh Grúpa Bainistíochta Riosca go hinmheánach le súil a choinneáil ar chur i bhfeidhm agus ar mhonatóireacht an phróisis seo. Feidhmíonn an Grúpa seo faoi na Téarmaí Tagartha faofa. Tuairiscíonn an Grúpa don Choiste Iniúchta Inmheánaigh ag gach cruinniú. Tugtar an t-eolas is úire faoi na rioscaí reatha atá ag an eagraíocht don Bhord ag gach cruinniú. Tá Creat agus Beartas Bainistíocht Riosca ar fáil ó Catherine Dobbins ag

Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Déanann an fhoireann ardbhainistíochta athbhreithniú ar an Chlár um Riosca Corparáideach gach ceathrú agus déanann an Bord athbhreithniú air dhá uair sa bhliain.

Socruithe Deimhnithe

Tá príomhshocruithe Iniúchta agus Deimhnithe na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí leagtha amach san fhoilseachán maidir le Socruithe Iniúchta agus Deimhnithe.

Tá roinnt polasaithe agus cáipéisí tacaíochta i bhfeidhm sa réimse seo, lena n-áirítear:

Ár gCód Cleachtais do Bhord na SCP
Ár bPolasaí Calaoise agus Frith-Éillithe
Ár bPolasaí maidir le Nochtuithe Cosanta agus Roghanna Tuairiscithe
Ár dTreoirlínte do Bhaill Foirne na SCP maidir le Comhlíonadh le Cód Caighdeán agus Iompair na Státseirbhíse
Ár nOiliúint Eitice don bhliain 2021

Cosaint Sonraí

Tá Cód faoi Chosaint Sonraí Pearsanta ag PAS (rinneadh athbhreithniú air i 2015); Cuirtear oiliúint faoi Chosaint Sonraí ar fáil do gach ball foirne.

4. Pleananna agus Straitéisí Corparáideacha

Ullmhaíonn PAS Ráiteas Straitéise gach trí bliain (nó taobh istigh de shé mhí má tá rialtas nua i bhfeidhm). Tá an Ráiteas Straitéise is déanaí ar fáil ag: Straitéis NUA 2020 - 2023 anseo.
Cuirtear spriocanna straitéiseacha i bhfeidhm tríd an phróiseas pleanáil gnó inar fhorbair gach bainisteoir sinsearach Plean Gnó Corparáideach agus Pleananna Gnó Oibríochta gach bliain.

5. Tuarascálacha Bliantúla

Ullmhaítear Tuarascálacha Bliantúla gach bliain faoi dhul chun cinn maidir le spriocanna straitéiseacha a bhaint amach le linn na tréimhse. Tá gach tuarascáil bhliantúil le déanaí ar fáil ag:www.publicjobs.ie/publicjobs/ga/foilseachain

6. Eagraíocht agus Pá/Struchtúir Grádaithe

Íoctar ráta comhaontaithe na státseirbhíse le gach ball foirne PAS agus tá siad de réir sruchtúir gráid na státseirbhíse mar seo a leanas:

 • 1 Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach (Scála an Rúnaí Chúnta)
 • 5 Phríomhoifigeach
 • 17 bPríomhoifigeach Cúnta (Gnáth-scála agus Scála Níos Airde)
 • 36 Ardoifigeach Feidhmiúcháin (Gnáth-scála agus Scála Níos Airde)
 • 8 Oifigeach Riaracháin
 • 71 Oifigeach Feidhmiúcháin (Gnáth-scála agus Scála Níos Airde)
 • 116 Oifigeach Cléireachais (Gnáth-scála agus Scála Níos Airde)
 • 2 Príomhoifigeach Seirbhísí
 • 1 Oifigeach Seirbhísí
 • 1 Cuntasóir Gairmiúil Grád I
 • 1 Príomh-Shíceolaí (Príomhoifigeach nó a choibhéis)
 • 1 Príomh-Shíceolaí (Príomhoifigeach nó a choibhéis)
 • 5 Shíceolaí - Grád II

Tá an scála tuarastail reatha do na gráid seo ar fáil ag: peoplepoint.gov.ie/hr-staff/pay-remuneration-hr/

7.Ionaid agus Sonraí Teagmhála

Tá PAS lonnaithe i 26 - 30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1, Eircode: D01 C7W6.

Tá eolas ginearálta ar fáil ag www.publicjobs.ie; nó trí ríomhphost aginfo@publicjobs; nó trí scríobh chuig An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26-30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1, Eircode: D01 C7W6 nó ar an teileafón ag an uimhir 01 - 8587400.

Ceisteanna Saoráil Eolais

Conas iarratas a dhéanamh:
Ní mór iarratais ar eolas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 a dhéanamh go scríofa agus a sheoladh chuig Sínead Dolan, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26 - 30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1.

Teleafón (01) 8587639 nó ríomhphostTá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Ba chóir na nithe seo a chur le d’iarratas:

 • ráiteas a léiríonn go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
 • an oiread eolais agus is féidir chun gur féidir an taifead (na taifid) a theastaíonn a aithint go gasta. Má tá deacracht agat na taifid ar leith a theastaíonn uait a shainaithint, baidh baill foirne na hOifige in ann cuidiú leat maidir le d’iarratas a ullmhú. Bheadh sé ina chuidiú uimhir theileafóin a thabhairt chun gur féidir teagmháil a dhéanamh leat má tá sé riachtanach na taifid a theastaíonn uait a shoiléiriú.
 • Formáid na dtaifead a theastaíonn uait m.sh. fótachóip, ríomhphost srl.
 • An táille chuí

Cinntí
Ní mór iarratas a admháil taobh istigh de dhá sheachtain agus sa chuid is mó de chásanna, ní mór cinneadh a thabhairt taobh istigh de 4 sheachtain ón am a fhaightear an t-iarratas.
Ceadaíonn na hAchtanna díolúine maidir le heolas de chineálacha áirithe a thabhairt i gcásanna áirithe. Má úsáidtear na forálacha seo chun eolas a choinneáil, is féidir an cinneadh a achomharc. Is féidir cinntí maidir le teacht ar eolas a ghéilleadh, táillí, modhanna chun teacht ar eolas srl a achomharc. Tá sonraí faoi na modhanna achomhairc leagtha amach thíos.

Athbhreithniú Inmheánach

Is féidir leat athbhreithniú inmheánach a lorg faoin chéad chinneadh taobh istigh de 4 seachtaine ón lá a fuarthas an fógra, nó má tá tú míshásta leis an chéad fhreagra nó mura bhfuair tú freagra taobh istigh de 4 seachtaine ón chéad iarratas. Ní mór an t-athbhreithniú a bheith déanta taobh istigh de 3 seachtaine ó fuarthas an t-iarratas.

Ba chóir iarratais ar athbhreithniú inmheánach a chur i scríbhinn chuig Catherine Dobbins, An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Áras na Caibidle, 26 - 30 Sráid na Mainistreach Uachtarach, Baile Átha Cliath 1.
Teileafón (01) 8587516 Ríomhphost: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Athbhreithniú an Choimisinéara Eolais
Nuair a chríochnófar an t-athbhreithniú inmheánach, is féidir leat athbhreithniú inmheánach faoin chinneadh a lorg ón Choimisinéir Eolais. Sa chás nach bhfaigheann tú freagra ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de thrí seachtaine, glactar leis gur diúltú atá ann agus is féidir leat achomharc a dhéanamh díreach chuig an Choimisinéir. Ní mór iarratas ar athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh taobh istigh de 6 mhí, i scríbhinn díreach chuig:

An Coimisinéir Eolais,
18 Sráid Líosáin Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.
Uimhir Theileafóin (01) 6395689

Táillí Iarratais
Táille d’Athbhreithniú Inmheánach d’eolas neamhphearsanta (€30) (€10 do dhaoine a bhfuil cárta leighis acu) Achomharc chuig an Choimisinéir Eolais maidir le heolas neamhphearsanta €50 (nó €15 do dhaoine a bhfuil cárta leighis acu) Má theastaíonn uait táille iarratais laghdaithe a fháil, ní mór duit uimhir chláraithe an Chárta Leighis agus ainm an Bhoird Sláinte ar leith a chur le d’iarratas agus a bheith sásta go ndeimhneoidh an Bord Sláinte na sonraí sin.

Táillí Cuardaigh agus Athfhála agus Cóipeála
Is féidir táillí a bheith ann maidir le ham a chaitear ag cuardach agus ag athfháil taifead a scaoiltear chugat ar bhonn do iarratais agus i leith cóipeála aon taifead a scaoiltear. Nídócha go n-éireoidh táillí dá leithéid más iarratas ar eolas pearsanta amháin atá ann.

Is iad na rátaí a bhaineann leis na táillí sin ná:
€20 in aghaidh na huaire an chloig cuardaigh agus athfhála
€0.04 in aghaidh an leathanaigh fótachóipeála
€10 ar CD-ROM ar a bhfuil cóipeanna de dhoiciméid
€6 ar radiógraph (X-gha) ar a bhfuil cóipeanna de dhoiciméid

Éarlaisí
Tá éarlais iníoctha nuair a mheastar an costas ar chuardach agus athfháil na dtaifead a iarrtar a bheith níos mó ná 100. Ina leithéid de chás ní mór gach iarracht a dhéanamh le cabhrú leis an iarrthóir an t-iarratas a leasú dfhonn an éarlais sin a laghdú nó a chealú ar fad.

Laghduithe agus Tarscaoilte
Déanfar tarscaoileadh ar tháille maidir le cuardach agus athfháil agus cóipeáil taifead nuair a bheadh an costas a bhainfeadh le bailiú agus cuntasóireacht ar an táille níos lú ná; 100. Tá tuilleadh eolais faoi Shaoráil Eolais ar fáil ag http://foi.gov.ie/

Cosaint Sonraí
Ba chóir gach iarratas maidir le comhairle agus cuidiú faoi cheisteanna cosaint sonraí san eagraíocht a chur chuig Ciarán Oman, Oifigeach Cosanta Sonraí.

Ba chóir iarratais do shonraí pearsanta a dhéanamh i scríbhinn chuig John Keegan. Nuair a dhéantar iarratas, déanfar admháil go bhfuarthas é taobh istigh de sheachtain amháin. Déanfaidh an tuasal Keegan (nó ainmní dá chuid) taighde agus sainaithneofar na sonraí ar fad atá ag PAS faoin iarratasóir. Ullmhófar freagra don iarratasóir, ina soláthrófar na sonraí ar fad a lorgaíodh atá i dtaisce ag PAS fúthu taobh istigh den tréimhse ama ceart.

Access to Information on the Environment

8. Comhaontuithe faoi Leibhéal Seirbhíse

Tá comhaontuithe bainistíochta seirbhíse i bhfeidhm ag PAS le cliaint mhóra áirithe agus le heagraíochtaí eile a sholáthraíonn seirbhís chomhroinnte do PAS (PeoplePoint, Seirbhís Chomhroinnte Párolla). Déanann PAS pleananna tionscadail eile le cliaint do roinnt mhór dá gcomórtais earcaíochta agus roghnaithe.

9. Cairt Custaiméara

Tá Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí i bhfeidhm don tréimhse 2021-2023 a leagann amach ár dtiomantas maidir le seirbhís earcaíochta, measúnaithe, ath-imlonnaithe, comhairliúcháin agus comhairleach ar ardchaighdeán dár gcliaint agus dár n-iarrthóirí a chur ar fáil agus tá sé mar aidhm againn réimse tacaíochta agus foghlama a chur ar fáil do gach ball foirne. Mar chuid de seo d’fhorbairt PAS Cairt Custaiméara. Tá an doiciméad seo ar fáil ag: Plean Gníomhaíochta um Sheirbhís ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí 2021-2023.

10. Cóid Chleachtais/Treoirlínte

Déantar earcaíocht don státseirbhís agus do roinnt foras poiblí eile faoin Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí (Earcaíocht agus Ceapacháin) 2004 go dtí 2013. Oibríonn PAS faoi cheadúnas ón Choimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí (CCSP) agus tá sí neamhspleách ina gcuid oibre. Tá earcaíocht faoi cheadúnas faoi réir ag cóid chleachtais a dhréachtaigh an CCSP. Tá na cóid ar fáil ag: www.cpsa.ie/en/Codes-of-Practice/.
Ó am go ham áfach, iarrtar ar PAS próisis earcaíochta agus roghnaithe nach dtagann faoin Acht seo a reáchtáil nó cabhrú lena reáchtáil. Ullmhaíodh na Treoracha seo chun treoir a thabhairt maidir leis na próisis seo. Léiríonn an Treoracha na riachtanais maidir le hiompar na n-iarrthóirí sa phróiseas roghnaithe. Leagann na Treoracha amach fosta an creat do phróisis ceapacháin dá leithéid agus díríonn siad ar chúig phrionsabal earcaíochta ata leagtha amach sa Chód Cleachtais a d’ullmhaigh an CCSP do cheapacháin i bpoist a thagann faoin Acht. Tá na Treoracha bunaithe ar Chóid Cleachtais an CCSP a chinntíonn go n-úsáidtear na modhanna caighdeánaithe céanna maidir le hearcaíocht i ngach comórtas a stiúrann PAS. Tá an doiciméad seo ar fáil ag: http://www.publicjobs/ga/foilseachain.