FAIGH EOLAS FAOIN TSEIRBHÍS PHOIBLÍ, AN FOSTÓIR IS MÓ IN ÉIRINN


PRÍOMHIONAD EOLAIS
DO DHALTAÍ

Chun cabhrú leat an chonair ghairme is oiriúnaí duit féin a roghnú nuair a thiocfaidh an lá, chuir muid neart eolais faoin earnáil phoiblí le chéile ar an leathanach seo. Chuir muid na hacmhainní is úsáidí le chéile chun cabhrú leat tús a chur le do thaighde ar an earnáil mhór seo. Tá an earnáil phoiblí OLLMHÓR agus, uaireanta, ceaptar go bhfuil sé deacair í a thuiscint dá bharr. Chun cabhrú leat ag tús d’aistir, tá muid chun roinnt rudaí a shoiléiriú: Tá sé casta, ach suimiúil; ar aghaidh linn!

SULA DTOSAÍONN TÚ

Tá an earnáil phoiblí OLLMHÓR agus, uaireanta, ceaptar go bhfuil sé deacair í a thuiscint dá bharr. Chun cabhrú leat ag tús d’aistir, táimid chun roinnt rudaí a shoiléiriú:CAD É AN DIFEAR IDIR AN EARNÁIL PHOIBLÍ AGUS AN EARNÁIL PHRÍOBHÁIDEACH?

Ciallaíonn an téarma ‘earnálacha’ go bhfuil catagóirí éagsúla fostaíochta i gceist – is é an difear is tábhachtaí ná an áit as a dtagann an tuarastal, .i. an íocann an rialtas nó comhlacht príobháideach é? Tá gairmeacha agus cineálacha poist ann nach bhfuil ar fáil ach san earnáil phoiblí agus gairmeacha agus cineálacha poist eile nach bhfuil ar fáil ach san earnáil phríobháideach, ach tá an-chuid deiseanna poist ann atá ar fáil sa dá earnáil.


CAD Í AN EARNÁIL PHOIBLÍ?

Cuireann an earnáil phoiblí seirbhísí poiblí ar fáil do Shaoránaigh na hÉireann. Bíonn baint ag an obair seo le gach gné den saol in Éirinn agus, mar sin, is obair thábhachtach í do mhuintir na hÉireann. Tá réimse leathan deiseanna gairme ar fáil, agus fostaíonn Rialtas na hÉireann os cionn 300,000 duine. Seo a leanas struchtúr na hearnála poiblí:RIALTAS NA HÉIREANN

Faoi láthair, tá 18 Roinn, lena n-áirítear an Roinn Oideachais, an Roinn Sláinte, an Roinn Tithíochta, an Roinn Iompair, an Roinn Comhshaoil, an Roinn Dlí agus Cirt, agus a lán Ranna eile, i RIALTAS NA HÉIREANN

AN STÁTSEIRBHÍS


Tugann AN STÁTSEIRBHÍS tacaíocht do rialtas an lae chun a pholasaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ach tá sí neamhchlaonta, ó thaobh na polaitíochta de.


TSEIRBHÍS PHOIBLÍ

Áirítear sa TSEIRBHÍS PHOIBLÍ gníomhaireachtaí Stáit, m.sh. FSS, An Garda Síochána agus RTÉ, mar aon le hÚdaráis Áitiúla, .i. Comhairlí Cathrach agus Comhairlí Contae.

Le tuilleadh eolais a fháil, téigh go: https://www.gov.ie/en/help/departmentsCÉN RÓL ATÁ AG PUBLICJOBS.IE?

Is é Publicjobs.ie an suíomh gréasáin ar a bhfógraítear deiseanna poist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Is ceann de na príomhbhealaí rochtana é do dhaoine a bhfuil suim acu i ngairm sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Is féidir le cuardaitheoirí poist cur isteach ar dheiseanna gairme trí publicjobs.ie de réir mar a thagann deiseanna chun cinn. Ina theannta sin, bainistíonn Publicjobs.ie an próiseas earcaíochta, ó staid an iarratais, trí staid na dtrialacha, trí staid an agallaimh agus go dtí go dtugtar tairiscint ar phost.CÉN CHAOI A MBAINEANN AN EARNÁIL PHOIBLÍ LE MO CHONAIR GHAIRME?

1. Roghanna d’fhágálaithe scoile

Cuireann an earnáil phoiblí, trí Publicjobs.ie, róil riaracháin ar fáil ag leibhéil éagsúla i ngach roinn rialtais, ar fud na tíre. Maidir le daoine a fhágann an scoil agus iad óg, agus a bhfuil 17 mbliana nó níos mó slánaithe acu, tagann siad isteach sa státseirbhís mar Oifigigh Chléireachais nó mar Oifigigh Chléireachais Shealadacha de ghnáth. Cuireann daoine sna róil seo tacaíocht riaracháin ar fáil laistigh de roinn rialtais agus bíonn difríochtaí idir na róil, ag brath ar an eagraíocht fostaithe (m.sh. An Roinn Iompair, an Roinn Dlí agua Cirt, srl.). De ghnáth, bíonn ar Oifigeach Cléireachas buan nó sealadach comhdú a dhéanamh, déileáil le ríomhphoist, dualgais a chomhlíonadh ag deasc fáiltithe agus páirt a ghlacadh in obair tionscadail. Leagtar béim ar a bheith ag obair mar bhall d’fhoireann chun seirbhísí tábhachtacha poiblí a chur ar fáil agus ar leas a bhaint as an teicneolaíocht is déanaí chun seirbhís phoiblí ar ardchaighdeán a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann.2. Deiseanna do chéimithe ollscoile

De ghnáth, tagann céimithe ollscoile isteach sa státseirbhís ag leibhéal an Oifigigh Feidhmiúcháin agus ag leibhéal an Oifigigh Riaracháin. Tá deiseanna do Chéimithe sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí curtha in oiriúint le céad glúin eile cheannairí na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí a spreagadh, dúshlán a chur rompu agus tacaíocht a thabhairt dóibh. Mar Chéimí, beidh an deis agat a bheith ag obair ar thionscadail a chuirfidh le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch na hÉireann. Más duine thú a bhaineann taitneamh as obair dhúshlánach agus má chreideann tú i gcoincheap na seirbhíse poiblí, is féidir go mbeadh post den chineál seo oiriúnach duit.3. Oiliúint agus Forbairt chun cabhrú leat an dréimire gairme a dhreapadh

Ag brath ar an ról agus ar an roinn, bheadh an deis agat do scileanna a fhorbairt ar bhealaí éagsúla agus bheadh an deis agat do scileanna a fhorbairt agus tú féin a fhorbairt go gairmiúil trí chláir oiliúna ar ardchaighdeán, trí chórais mheantóireachta agus tacaíochta, trí thionscnaimh oiliúna inmheánacha, agus trí dheiseanna éagsúla eile – tá an tacaíocht seo ann chun a chinntiú go bhfuil na scileanna agus an t-eolas agat atá ag teastáil chun go n-éireodh leat i ról gnóthach ina bhfuil béim ar thorthaí sa tSeirbhís Phoiblí.AN TEOLAS IS TÁBHACHTAÍ

Anois, agus an t-eolas bunúsach agat, tá sé in am agat taighde domhain a dhéanamh ar an earnáil phoiblí i gcoitinne. Féach ar ár n-eolas is tábhachtaí chun tuilleadh eolais a fháil faoi bhealaí rochtana chuig gairm san earnáil phoiblí, agus faoi oiliúint agus fhorbairt. Is féidir leat féachaint chomh maith ar ár naisc úsáideacha chun iniúchadh a dhéanamh ar an réimse iomlán de dheiseanna gairme atá ar fáil san earnáil phoiblí.


Naisc agus Íoslódálacha Tábhachtacha

Proifili gairme

PRÓFÍLÍ GAIRME

GRAFAIC FAISNÉISE

GRAFAIC FAISNÉISE

 ÁR BPRÓISEAS EARCAÍOCHTA

ÁR BPRÓISEAS EARCAÍOCHTA

CUR I LÁTHAIR’: AN COMÓRTAS

‘AN CUR I LÁTHAIR’: AN COMÓRTASNaisc Thacaíochta

RANNA RIALTAIS

RANNA RIALTAIS

GNÍOMHAIREACHTAÍ RIALTAIS

GNÍOMHAIREACHTAÍ RIALTAIS

RIALTAS ÁITIÚIL

RIALTAS ÁITIÚIL

ÁR SEIRBHÍS PHOIBLÍ

ÁR SEIRBHÍS PHOIBLÍ

irish times article

Alt: Cén fáth ar chóir duit do mhachnamh a dhéanamh ar
ghairm san earnáil phoiblí?

opens AN GARDA SÍOCHÁNA website

AN GARDA SÍOCHÁNA

opens FSS website

FSS

opens FÓRSAÍ COSANT website

NA FÓRSAÍ COSANT

opens OIDEACHAS website

OIDEACHAS

opens AN TSEIRBHÍS NÁISIÚNTA OTHARCHARRANNA website

AN TSEIRBHÍS NÁISIÚNTA OTHARCHARRANNA

opens TAIRSEACH GAIRMEACHA website

TAIRSEACH GAIRMEACHA

opens publicjobs on youtube

PUBLIC JOBS AR YOUTUBE


NÁ CAILL AN DEIS

Má tá suim agat i ngairm san earnáil phoiblí, agus má chomhlíonann tú na critéir cháilitheachta, cláraigh d’fholáirimh maidir le poist ar publicjobs.ie chun eolas a fháil faoi dheiseanna de réir mar a thagann siad chun cinn. Chliceáil anseo chun clárú d’fholáirimh maidir le poist.


BA BHREÁ LINN CLOISTEÁIL UAIT

Má tá tuilleadh ceisteanna agat nó más mian leat aiseolas a thabhairt i dtaca leis an eolas a cuireadh ar fáil, téigh i dteagmháil linn trí ríomhphost a sheoladh chugainn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.CEISTEANNA COITIANTA DO DHALTAÍ