1. Ráitis Airgeadais

Tá ráitis airgeadais ar fáil i ngach Tuarascáil Bhliantúil de chuig PAS: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/publications.htm

Mar Oifigeach Cuntasaíochta do Vóta 17, ní mór do POF na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí an Cuntas Leithreasa don Vóta a ullmhú gach bliain agus an Cuntas a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena iniúchadh. Tá na cuntais iniúchta don bhliain 2020 ar fáil ar: Vóta 17 - An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (audit.gov.ie). Ní dhéanann an tSCP síntiúis charthanachta nó phobail.

2. Pleananna do Chaiteachas Mór Caipitil

Ní bhaineann an rannóg seo le PAS.

3. Íocaíochtaí d’Orduithe Ceannaigh d’Earraí agus do Sheirbhísí

Tá íocaíochtaí d’orduithe ceannaigh d’earraí agus do sheirbhísí a fáil ag: http://www.publicjobs.ie/publicjobs/about/purchase_orders.htm

4. Íocaíocht do Bhall den Bhord Rialachais

Seo thíos sonraí faoi íocaíochtaí do bhall den bhord rialachais agus den choiste iniúchta:

Bord PAS

Ainm Data an Cheapacháin Ceapta ag Ráta Íocaíochta Bliantúil
Iníon Judith Eve, Cathaoirleach 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe €11,970pa
An tUasal Eddie Molloy 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe €7,695pa
Iníon Ann Marie Taylor 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh €7,695pa
Iníon Éimear Kenny 9/10/14 An tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó phróiseas a fógraíodh €7,695pa

Coiste Iniúchóireachta

Ainm Ráta Íocaíochta
Iníon Clare McGrath €402.39 sa cheathrú
An tUasal Tom Young €282.79 sa cheathrú
Iníon Geraldine Kelly €282.79 sa cheathrú
Iníon Anne-Marie Taylor €282.79 sa cheathrú

Bord um thionscadail Chomhionannais, Éagsúlachta agus Chuimsithe

Ainm Ráta Íocaíochta
Dr. Salome Mbugua €402.39 per quarter